Formułowanie oceny opisowej – przykłady, klasy I-III


Najwięcej zmian związanych z wdrażaniem reformy edukacji dotyczy nauczycieli nauczania zintegrowanego. Zamiana lekcji na zajęcia zintegrowane, brak dźwięku dzwonka, ocena opisowa osiągnięć zamiast cyfrowej, świadectwa zawierające opis efektów działań dydaktycznych i postaw dziecka – wymagania te niejednokrotnie sprowadzają się do tytanicznej pracy nauczyciela.
Reforma początkowego szczebla kształcenia nakłada na nas – nauczycieli nauczania zintegrowanego – obowiązek rozpoznawania poziomu i postępów w nauce uczniów oraz formułowania oceny opisowej.

Ocena opisowa

Formułowanie oceny opisowej ucznia nie jest czynnością łatwą. Dlatego też, wykorzystując nabyte już przeze mnie pewne doświadczenie w formułowaniu ocen opisowych, pragnę przedstawić propozycje jej formułowania.

Zachowanie

Uczennica bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań. Jest pracowita i obowiązkowa, umie współdziałać w grupie. Angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły. Jest wrażliwa. Stara się dotrzymać obietnic i zobowiązań. Jej wysoka kultura osobista, skromność i życzliwość sprawiają że ma liczne grono przyjaciół.

Uczeń zalicza się do dzieci miłych, pogodnych, koleżeńskich. Jest zawsze zdyscyplinowany. Na zajęciach skupiony i uważny, choć w pracy zespołowej wykazuje małą aktywność. Pracuje w dobrym tempie, zawsze dokładnie, odnotowując coraz większe sukcesy. Na zajęcia uczęszcza systematycznie i punktualnie.

Uczeń koleżeński, uprzejmy. Pracuje szybko, podejmuje dodatkowe zadania. Jest aktywny na zajęciach. Umie współdziałać podczas pracy zespołowej.
Na zajęcia uczęszcza systematycznie. Jest towarzyski i lubiany przez grono rówieśników.
Uczeń miły i pogodny do szkoły przychodzi zawsze przygotowany. Obowiązki i zadania szkolne podejmuje chętnie. Jest uczniem samodzielnym, pracującym w dobrym tempie. Aktywnie uczestniczy w zajęciach. Wszystko go cieszy, interesuje. Jest lubiany przez grono swoich rówieśników.

Uczeń wyróżnia się obowiązkowością i pilnością. Każde zadanie wykonuje dokładnie, chętnie i samodzielnie. Jest zawsze wzorowo przygotowany do zajęć. Umie współdziałać w grupie i chętnie pomaga innym. Jest chłopcem kulturalnym, miłym, i koleżeńskim. Dzieci bardzo go lubią.

Uczeń miły, pogodny choć ruchliwy. Lubi bawić się z dziećmi o podobnych cechach. Swoje zadanie wykonuje w wolnym tempie i nie zawsze do końca. Dba o swój wygląd, miejsce pracy, ale mniej o zeszyty. Potrafi współdziałać w grupie. Jest lubiany przez zespół rówieśników.
Uczeń grzeczny, koleżeński i życzliwy. Chętnie pomaga innym. Wykazuje uprzejmość wobec innych. Cieszy się z sukcesów koleżanek i kolegów. Wszystko go cieszy, interesuje. Doskonale radzi sobie w różnych sytuacjach. Umiejętnie współpracuje w zespole.

Uczennica jest pogodną i miłą dziewczynką, wrażliwą na potrzeby innych. Okazuje życzliwość koleżankom i kolegom. Wyróżnia się pracowitością i obowiązkowością. Potrafi skupić uwagę w samodzielnej pracy. Chętnie uczestniczy w zabawach i grach zespołowych. Podejmuje się wielu zadań dodatkowych.

Uczennica pogodna, koleżeńska, życzliwa i uprzejma. Umie dokonać samooceny swego postępowania oraz sprawiedliwie oceniać innych. Każde powierzone zadanie wykonuje chętnie, dokładnie. Potrafi skupić uwagę na zajęciach, ale jest mało aktywna. Ma miły i serdeczny stosunek do nauczycieli, personelu szkoły, koleżanek i kolegów.

Uczeń wyróżnia się pracowitością i obowiązkowością. Zawsze odpowiedzialnie wykonuje powierzone zadania. Umie współdziałać w grupie. Bierze aktywny udział w życiu klasy, zawsze można na nim polegać. Stawia sobie coraz większe wymagania i realizuje je w działaniach. Jest zawsze wzorowo przygotowany do zajęć.


Uczeń miły i spokojny. Potrafi być życzliwy i uczynny. Łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami. Umiejętnie współpracuje w zespole. Wykazuje największą z całej klasy aktywność na zajęciach. Wzorowo wypełnia obowiązki dyżurnego. Na zajęcia uczęszcza systematycznie. Zawsze jest do zajęć przygotowany.

Uczeń miły, koleżeński, życzliwy i lubiany przez zespół klasowy. Dba o kulturę osobistą i kulturę języka. Chętnie służy pomocą w nauce innym kolegom. Ma miły i serdeczny stosunek do nauczycieli, personelu szkoły, swoich kolegów, koleżanek. Wzorowo wypełnia obowiązki dyżurnego. Zawsze pracuje samodzielnie., dokładnie i starannie, doprowadzając swoje dzieło do końca.

Uczeń miły i sympatyczny. Na zajęcia uczęszczał systematycznie i punktualnie. W rozwiązywaniu zadań brak mu pewności siebie. Podczas zajęć mało aktywny, ale stara się uważać. Umiejętnie współpracuje w zespole.Dziewczynka bardzo ambitna i pracowita. Do wykonania każdego zadania przystępuje z ogromnym zaangażowaniem. Zawsze pracuje samodzielnie i w doskonałym tempie, dokładnie i starannie, doprowadzając swoje dzieło do końca. Aktywnie włącza się w życie klasy. Lubi podporządkować sobie zespół klasy. Wszyscy mogą na nim polegać.

Uczennica miła, grzeczna, ale bardzo nieśmiała. Mówi zawsze cichutko. Utrzymuje mało kontaktów z rówieśnikami. Czasami czuje się w klasie osamotniona. W pracy obowiązkowa, systematyczna, choć brak pewności, obawa przed popełnieniem błędu lub niechęć ograniczają postępy dziecka w nauce. Podczas zajęć mało aktywna.

Uczennica pogodna i miła. Dzieci liczą się z jej zdaniem. Łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami, chętnie się z nimi bawi. Brakuje jej jednak umiejętności współpracy w zespole, posiada bowiem zdolności przewodzenia innym. Nie zawsze potrafi opanować gniew i kłótliwość. W pracy jest niesystematyczna, mało obowiązkowa. Często gadatliwa i przeszkadza innym. Wielką zaletą uczennicy jest poczucie humoru, które wnosi do naszej klasy.

Uczennica miła, sympatyczna, pogodna, trochę nieśmiała. Ma trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami. Lubi się „izolować” od reszty klasy. Nieśmiało włącza się do zabaw grupowych, wykazuje w nich małą aktywność. W pracy mało systematyczna i mało obowiązkowa. Często nie wywiązuje się z powierzonych zadań. Osiąga wyniki poniżej swoich możliwości intelektualnych.

Uczeń zalicza się do dzieci miłych, pogodnych i koleżeńskich. Nie zawsze jednak jest zdyscyplinowany. W pracy zespołowej wykazuje małą aktywność, często przeszkadza rozmowami. Na zajęciach mało skupiony i uważny. Pracuje w bardzo wolnym tempie. Bywa mało obowiązkowy, pracuje niesystematycznie, często używa słowa”zapomniałem”. Ze względu na swoją pracę osiąga wyniki poniżej swoich możliwości.

Uczeń miły i pogodny. Do szkoły przychodzi zawsze przygotowany. Obowiązki i zadania szkolne podejmuje chętnie. Jest uczniem samodzielnym i pracującym w dobrym tempie. Chętnie się uczy, ale często jest gadatliwy i przeszkadza innym w pracy. Wyznaje zasadę – „jak wiem, to mówię”.

Postępy ucznia w edukacji

Klasa I

Uczennica odznacza się dużą aktywnością na zajęciach. Wypowiada się zdaniami, poprawnie. Czyta wyraziście i płynnie. Pismo jest kształtne i staranne. Przestrzega poprawności ortograficznej w zakresie poznanego słownictwa. Matematyka nie sprawia jej kłopotów, potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania tekstowe. Jest wspaniałym obserwatorem i przyjacielem przyrody. Prace plastyczno-techniczne są oryginalne i pomysłowe. Posiada zdolności muzyczne. Jest sprawna fizycznie.

Uczennica na zajęciach wypowiadała się ładnie, ale bardzo rzadko. Zrobiła ogromne postępy w czytaniu. Nowy tekst czyta dość płynnie, z właściwą intonacją. Pisze najpiękniej w klasie. Jej literki są kształtne, prawidłowo połączone. Coraz lepiej radzi sobie z pisaniem ze słuchu. Opanowała działania w zakresie 20. Rozwiązuje zadania tekstowe. Szanuje przyrodę. Prace plastyczno- techniczne są ciekawe i zawsze staranne. Chętnie uczestniczy w zajęciach muzycznych i ruchowych.

Uczeń włożył dużo wysiłku w naukę. Potrafi ładnie czytać w dobrym tempie. Wypowiada się pojedynczymi wyrazami, czasem krótkimi prostymi zdaniami. W pisaniu ze słuchu popełnia drobne błędy, powinien więc na bieżąco opanowywać zasady ortograficzne. Ładnie pisze, prawidłowo łączy litery. Dodaje i odejmuje w zakresie 20, często na konkretach. Umie obserwować zjawiska przyrodnicze. Prace plastyczno-techniczne są starannie wykonane. Sprawnie i chętnie wykonuje ćwiczenia fizyczne.

Uczeń posiada bogate słownictwo, chętnie wypowiada się na zajęciach. Umie słuchać, zapamiętywać polecenia i wszystko wykonywać. Czyta tekst dość płynnie. Nie zawsze poprawnie odtwarza kształt liter i niestarannie łączy je w wyrazach. Pisanie z pamięci i ze słuchu nie sprawia większych trudności. Potrafi dodawać i odejmować w zakresie 20. Umie ułożyć i rozwiązać zadanie z treścią. Dobrze zna najbliższą okolicę. Prace plastyczno-techniczne są estetyczne. Chętnie bierze udział w ćwiczeniach gimnastycznych.Uczeń posiada bogaty zasób słownictwa, wykorzystuje to w swoich wypowiedziach. Potrafi ładnie czytać, choć tę umiejętność powinien systematycznie ćwiczyć. Jego pismo jest kształtne. Zeszyty są estetyczne. Świetnie radzi sobie z pisaniem ze słuchu i z pamięci. Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 20, rozwiązuje zadania tekstowe, umie logicznie myśleć. Chętnie wypowiada się na temat przyrody. Jego rysunki i prace plastyczne i techniczne są estetyczne. Ładnie śpiewa. Jest świetnym sportowcem.

Uczeń ładnie i poprawnie wypowiada się, ma bogate słownictwo. Czyta płynnie, w odpowiednim tempie i z właściwą intonacją. Jego litery są kształtne i prawidłowo łączone. Zeszyty wzorowe. Bezbłędnie pisze z pamięci i ze słuchu. Doskonale radzi sobie na zajęciach matematycznych. Umie twórczo myśleć przy rozwiązywaniu zadań tekstowych. Szanuje przyrodę. Chętnie podejmuje prace plastyczno-techniczne. Lubi śpiewać. Dokładnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.Uczeń wykazuje małą aktywność na zajęciach. Wypowiada się pojedynczymi wyrazami, ale zawsze na temat. Zrobił ogromne postępy w czytaniu. Czyta sylabami, a nawet wyrazami. Powinien więcej uwagi przywiązywać do pisma, aby jego literki były kształtne i czytelne. W pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia jeszcze błędy, musi systematycznie utrwalać reguły ortograficzne. Dobrze radzi sobie na zajęciach matematycznych. Lubi i szanuje przyrodę. Chętnie wykonuje prace plastyczno-techniczne. Ładnie śpiewa. Lubi zajęcia sportowe.

Uczeń czyta bardzo ładnie, stosuje pauzy. Zachowuje odpowiednie tempo. Ma bogaty zasób słownictwa, jego wypowiedzi są prawidłowe, choć towarzyszy temu zbyt mała aktywność. Poprawnie odwzorowuje litery i cyfry, chociaż nie są zbyt kształtne. Przepisuje bezbłędnie. Dość dobrze pisze z pamięci i ze słuchu. Biegle dokonuje obliczeń w zakresie 20. Chętnie bierze udział w zajęciach fizycznych. Prace plastyczno-techniczne są estetyczne. Lubi śpiewać.Uczeń doskonale pracował w ciągu całego roku szkolnego. Wyróżnia się dużą wiedzą. Umie wypowiadać się całymi zdaniami. Umie słuchać, zapamiętywać i dokładnie wszystko wykonywać. Tekst czyta płynnie, ze zrozumieniem. Zeszyty prowadzi wzorowo. Pisanie z pamięci i ze słuchu nie sprawia mu problemu. Szanuje przyrodę. Doskonale radzi sobie podczas zajęć matematycznych. Sprawnie wykonuje wszystkie działania. Prace plastyczno-techniczne są starannie wykonane. Pięknie śpiewa. Lubi zajęcia sportowe.

Uczeń wspaniale pracował w ciągu całego roku szkolnego. Umie wypowiadać się całymi zdaniami. Posiada wiadomości znacznie wykraczające poza program klasy pierwszej. Tekst czyta płynnie, ze zrozumieniem. Pisze kształtne litery i prawidłowo je łączy. Pisanie z pamięci i ze słuch nie sprawia mu trudności. Doskonale radzi sobie z działaniami matematycznymi. Szanuje przyrodę. Prace plastyczno-techniczne są zazwyczaj staranne. Osiągnął bardzo dobry poziom sprawności ruchowej. Pięknie śpiewa i gra na flecie.

Klasa II

Uczennica czyta poprawnie i płynnie. Ciche czytanie ze zrozumieniem nie sprawia jej kłopotów. Potrafi czytać z podziałem na role. Chętnie czyta książki. Jest najlepszym czytelnikiem w klasie. Potrafi samodzielnie ułożyć i napisać kilka zdań na zadany temat. Buduje zdania rozwinięte i pisze je poprawnie pod względem ortograficznym. Używa bogatego słownictwa. W szybkim tempie wykonuje w pamięci cztery podstawowe działania matematyczne w każdym zakresie. Rozróżnia i rozumie pojęcie prostopadłości i równoległości. Ma rozległą wiedzę o środowisku społeczno-przyrodniczym. Prace plastyczne i techniczne wykonane są z fantazją i rozmachem. Niekiedy jednak szybko i mało dokładnie. Chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych.W drugiej klasie uczennica doskonaliła technikę czytania, zdobyła w tym zakresie wysokie umiejętności, ale nadal powinna nad tym pracować. Czyta wyraziście, ale w wolnym tempie. Posiada dużą wiedzę, bogaty zasób słownictwa. Ciekawie wypowiada się na dany temat. Pismo jest staranne, czytelne. W pisaniu ze słuchu i z pamięci popełnia błędy, powinna utrwalić reguły ortograficzne. W terminie zawsze oddawała prowadzony dzienniczek lektur. Sprawnie dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli w zakresie 100, logicznie rozwiązuje zadania tekstowe. Interesuje się przyrodą. Prace plastyczne i techniczne są ciekawe i bogate w szczegóły. Lubi śpiewać, chętnie bierze udział w zabawach grupowych.

Uczeń pracował systematycznie nad czytaniem i czyta coraz płynniej, chociaż przeczytanie nieznanego tekstu sprawia mu jeszcze trudności. Wypowiedzi pisemne zbudowane są ze zdań rozwiniętych. W pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia coraz mniej błędów. Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100. Doskonale opanował tabliczkę mnożenia w zakresie 30. Radzi sobie z rozwiązywaniem złożonych zadań tekstowych. Dostrzega i potrafi opisać zmiany zachodzące w przyrodzie.Uczennica coraz lepiej radzi sobie z czytaniem. Czyta poprawnie, całymi zdaniami. Czyta cicho, ale ma problemy ze zrozumieniem tekstu. Nie zawsze udziela odpowiedzi na postawione pytania. Jest nieśmiała, ale coraz częściej zgłasza się do odpowiedzi. Wypowiedzi pisemne wymagają pomocy w konstruowaniu. Pismo jest staranne, kształtne, a zeszyty bardzo estetyczne. Przepisuje wolno, ale prawie bezbłędnie. Ma spore kłopoty z ortografią. Potrafi wykonać działania w zakresie 20. Rozumie istotę mnożenia i dzielenia w oparciu o konkret. Zna swoją ulicę, bezpiecznie się w niej porusza. Prace są kolorowe. Chętnie uczestniczy w grach i zabawach zespołowych.

Uczennica posiada bogaty zasób słownictwa. Wypowiada się pojedynczymi zdaniami, czasem cicho o chaotycznie. Dokonała postępów w czytaniu. Czyta coraz płynniej, rozumie przeczytany tekst. Systematycznie wypożycza i czyta książki z biblioteki. Pismo jest kształtne, litery prawidłowo połączone. Zeszyty staranne. W przepisywaniu i pisaniu ze słuchu popełnia błędy choć zna zasady ortograficzne. Posiada ogólną wiedzę o środowisku. Sprawnie dodaje i odejmuje, ma trudności z rozwiązywaniem zadań tekstowych. Jest pomysłową malarką. Ładnie śpiewa. Zwinnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.Uczennica pracowała nad doskonaleniem czytania. Potrafi już czytać płynnie, próbuje zmieniać intonację głosu. Czyta już po cichu ze zrozumieniem. Potrafi opowiedzieć to co wie, co czuje, co przeżywa, ale robi to nieśmiało. W swoich wypowiedziach ustnych i pisemnych posługuje się coraz ładniejszymi zwrotami. Pisze wolno, stawia szerokie litery. Robi błędy ortograficzne, choć zna reguły ortograficzne. Dodaje i odejmuje w zakresie 100 choć nie zawsze poprawnie. Chętnie rysuje, ładnie śpiewa, lubi zajęcia ruchowe.

Uczeń czyta dość poprawnie proste zdania, ale zwalnia tempo w trakcie odczytywania dłuższych wyrazów. Nie rozumie przeczytanego tekstu. Niechętnie wypowiada się na zajęciach. Mówi cicho i pojedynczymi zdaniami, a na pytanie najczęściej odpowiada jednym wyrazem. Ma ubogi zasób słownictwa. Pisze niestarannie. Ma trudności w pisaniu ze słuchu i z pamięci. Potrafi wykonać działania matematyczne w zakresie 20, nie radzi sobie z dodawaniem i odejmowaniem w zakresie 100. Nie mnoży i dzieli. W dużej mierze jest to spowodowane częstymi absencjami w szkole. Lubi zabawy sportowe.

Uczeń czyta bardzo ładnie, stosuje pauzy gramatyczne i logiczne. Doskonale rozumie każdy samodzielnie przeczytany tekst i potrafi z niego wyciągnąć wnioski. Wypowiedzi ustne są poprawne, dobrze sformułowane. Doskonale opanował zasady ortograficzne. Pisze starannie, zeszyty są estetyczne. Doskonale zna zagadnienia gramatyczne. Wykazuje ogromne zainteresowanie przyrodą. Zna dni tygodnia, nazwy miesięcy i pór roku. Opanował cztery działania matematyczne i wykonuje je w każdym zakresie. Jest sprawny fizycznie.

W minionym roku szkolnym uczennica pracowała bardzo pilnie. Obowiązki wypełniała chętnie, szybko i samodzielnie. Podczas zajęć była aktywna i potrafiła skupić uwagę na tym co najważniejsze. Na pytania odpowiadała pewnie, pełnymi zdaniami i na temat. Prawidłowo formułowała swoje myśli. Ma bogaty zasób słownictwa. Czyta nowy tekst płynnie, rozumie i opowie jego treść. Pilnie pracuje nad swoim pismem, literki są ładne i równe. Popełnia jednak błędy przy przepisywaniu. Doskonale pisze ze słuchu. Zadania matematyczne wykonuje samodzielnie. Szybko opanowała mnożenie i dzielenie w zakresie 100. Lubi śpiewać, rysować, malować.

Uczennica doskonaliła czytanie i wyćwiczony tekst czyta ładnie. Nie zawsze rozumie cicho czytany tekst, nie potrafi odpowiedzieć na pytania z nim związane. Wypowiedzi pisemne są poprawne, dobrze sformułowane, choć jeszcze zbyt krótkie. Sprawniej posługuje się zasadami ortograficznymi. Pisze starannie, zeszyty są estetyczne. Poprawnie rozwiązuje proste zadania tekstowe, przy złożonych oczekuje pomocy. Lubi zajęcia plastyczne, techniczne i muzyczno-ruchowe.

Klasa III

Uczennica posiada bogaty zasób słownictwa. Jej wypowiedzi są mądre, przemyślane i tworzą logiczną całość. Czyta płynnie, w dobrym tempie, z odpowiednią siłą głosu i intonacją. Pisze poprawnie stosując poznane zasady ortografii i gramatyki. Sprawnie konstruuje wielozdaniowe wypowiedzi pisemne, są one zgodne z tematem oraz poprawne pod względem gramatyczno-ortograficznym i frazeologiczno-słownikowym. Sprawnie wykonuje wszystkie działania matematyczne i rozwiązuje zadania z treścią. Dobrze posługuje się kalendarzem i potrafi dokonać obliczeń zegarowych i pieniężnych. Doskonale orientuje się w otaczającej rzeczywistości przyrodniczej. Prace plastyczno-techniczne są pomysłowe i estetyczne. Chętnie śpiewa i ćwiczy.

Uczennica pięknie i ciekawie opowiada. Wypowiedzi są poprawne pod względem stylistycznym i gramatycznym. Umie ładnie redagować tekst i ma ciekawe pomysły. Czyta biegle i wyraziście, w dobrym tempie. Pismo jest kształtne i staranne. Przestrzega poprawności ortograficznej w zakresie poznanego słownictwa. Opanowała podstawowe umiejętności gramatyczne. Matematyka nie sprawia jej kłopotów, potrafi samodzielnie rozwiązać nawet skomplikowane zadania. Jest wspaniałym obserwatorem i przyjacielem przyrody. Prace plastyczne i techniczne są oryginalne i kolorowe. Posiada zdolności muzyczne. Jest sprawna fizycznie.

Uczennica nie opanowała wiadomości i umiejętności wymaganych na etapie kształcenia zintegrowanego. Posiada bardzo ubogi słownik, dlatego ma ogromne trudności z wypowiadaniem się. Czyta literując, bez rozumienia tekstu. Nie potrafi pisać z pamięci i ze słuchu. W zakresie edukacji matematycznej opanowała rachunek pamięciowy w zakresie 20 posługując się liczmanami. Nie potrafi opanować algorytmu mnożenia i dzielenia liczb. Potrafi wykonać ciekawe prace plastyczno-techniczne, wkłada w nie dużo wysiłku. Chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych.Uczennica dokonała postępów w czytaniu. Czyta coraz płynniej i dokładniej. Wypożyczyła z biblioteki dużą ilość książek. Wypowiada się pojedynczymi zdaniami, zbyt cicho i niepewnie. Sprawnie posługuje się zasadami ortografii, ubiegała się o miano „mistrza ortografii”. Pisze starannie i czytelnie, jej zeszyty są wzorowe. Wykazuje zainteresowanie otaczającym środowiskiem. Poprawnie wykonuje działania arytmetyczne. Umie liczyć pamięciowo i pisemnie. Wykonane zadania tekstowe wymagają drobnej podpowiedzi. Ładnie rysuje i śpiewa. Chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych.

Uczeń wypowiada się chętnie, choć wypowiedzi te są jeszcze krótkie, mało rozbudowane. Wypowiedzi pisemne są zgodne z tematem, często jednak niepoprawne pod względem gramatyczno-ortograficznym. Pracy wymaga także płynność czytania – wykazuje braki w umiejętności poprawnego czytania ze zrozumieniem tekstów. W pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia wiele błędów ortograficznych. Wykazuje duże zaangażowanie w działania matematyczne. Przy dobrej koncentracji na zadaniu uczeń posiada zdolność logicznego wnioskowania. Interesuje się przyrodą. Chętnie uczestniczy w zajęciach sportowych i zabawach muzyczno-ruchowych.

Uczennica wykazuje wysokie umiejętności w zakresie czytania ze zrozumieniem. Z łatwością rozwija wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat; są one logiczne, spójne i wyczerpujące. W pisaniu ze słuchu popełnia sporadyczne błędy. Potrafi rozpoznać i zastosować części mowy i ich formy gramatyczne w odpowiedniej sytuacji. Rozumie reguły matematyczne oraz związki między działaniami. W szybkim tempie wykonuje w pamięci i pisemnie cztery podstawowe działania matematyczne. Dobrze opanowała wiadomości i umiejętności z edukacji przyrodniczej. Jest dobrym obserwatorem i rozumie zachodzące w przyrodzie zjawiska. Prace plastyczno-techniczne są bogate w szczegóły. Zna i lubi śpiewać piosenki. Chętnie bierze udział w zabawach ruchowych.

Uczeń wypowiada się krótkimi zdaniami. Czyta poprawnie zdaniami w wolnym jeszcze tempie. Zwraca uwagę na interpunkcję. Pisze starannie, dba o swoje zeszyty, zwraca uwagę na bezbłędne przepisywanie. Potrafi dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić w zakresie 100. Widoczne są postępy w tym zakresie. W skupieniu rozwiązuje zadania tekstowe. Chętnie wypowiada się o otaczającym środowisku. Precyzyjnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. Lubi rysować, malować, śpiewać.

Uczennica wypowiada się chętnie, choć wypowiedzi te są zbyt krótkie, mało rozbudowane i chaotyczne. Czyta dość płynnie, czasem zniekształca wyrazy. Rozumie samodzielnie czytany tekst, ale ma problem z wyciągnięciem właściwych wniosków. Pisze niestarannie, nierówno, popełniając błędy różnego typu. Radzi sobie z działaniami sposobem pisemnym. Nie zawsze pamięta o kolejności wykonywania działań. Ma kłopoty ze zrozumieniem treści zadań tekstowych. Chętnie podejmuje działania artystyczne. Nie zawsze jednak prace są estetyczne. Zwinnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.

Uczennica czyta bardzo ładnie z właściwą intonacją. Rozumie tekst czytany po cichu. Wypowiada się na określony temat swobodnie, całymi zdaniami. Posiada bogate słownictwo. Pisze pięknie, starannie. Przepisując przestrzega poprawności ortograficznej. Doskonale radzi sobie z pisaniem ze słuchu, pisze bezbłędnie. Bardzo dobrze opanowała gramatykę. Poprawnie wykonuje działania arytmetyczne i rozwiązuje zadania tekstowe. Świetnie przyswoiła sobie treści przyrodnicze. Chętnie podejmuje działania plastyczno-techniczne. Potrafi pięknie śpiewać i tańczyć. Dobrze wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.

mgr Marta Kocia


źródło: edukator.org.pl

Bożonarodzeniowe integracyjne zabawy z rodzicami

Super zabawy bożonarodzeniowe z rodzicami

Klasowa Wigilia


1. Powitanie rodziców – nauczyciel i uczniów.
W świątecznym nastroju,
z uśmiechem radości,
witamy w szkole
przybyłych dziś gości.

2. Prośba o ustawienie się w kole. Taniec powitalny (na melodię „Taniec Pingwina”).
O, jak przyjemnie i jak wesoło,
Być razem w ten świąteczny czas.
Raz uśmiech w lewo, (odwracamy głowę w lewo)
Raz uśmiech w prawo. (odwracamy głowę w prawo)
Uśmiechnij, uśmiechnij, uśmiechnij się! (3 x podskakujemy)

3. Zabawa „Wędrujące choinki”.

Dzieci i rodzice tworzą czwórkami kółka. Ustawiają się w różnych częściach sali. Wewnątrz każdego kółka ustawia się jedna osoba (rodzic lub dziecko) wcielając się w rolę choinki – pozostali to „prezenty“. Prowadzący prosi dzieci, by zapamiętały, obok kogo stoją i kto jest w środku. Następnie włącza kolędy, a uczestnicy swobodnie poruszają się po sali. Kiedy muzyka ucichnie, wszyscy zamykają oczy. W tym czasie „choinki“ przemieszczają się po sali zmieniając miejsce. Na sygnał prowadzącego wszyscy podnoszą się, odnajdują swoją „choinkę” i ustawiają się wokół niej w nowym miejscu, obok kolegów, przy których stali. Zabawę powtarzamy kilka razy.

4. Wspólne wykonanie choinki.
Każdy uczestnik lub rodzina odrysowuje swoją dłoń (dłonie), ozdabiają ją wg własnego pomysłu, mogą napisać krótkie życzenia. Następnie dłonie naklejamy na duży karton modelując choinkę.

5. Zaproszenie do wspólnego tańca na stojąco /siedząco „Czardasz” (w opracowaniu A. Nowińskiej).

* Przy ograniczeniu miejsca można ustawić dwa koła zwrócone do siebie przodem lub w rozsypce, ale przodem do prowadzącego.
Ustawienie: w kole lub rozsypce; dłonie złączone przed sobą zewnętrzną stroną do środka koła lub prowadzącego.

Część A
– w prawo: odstaw – dostaw, odstaw – dostaw, kołyszemy, kołyszemy – w lewo: odstaw – dostaw, odstaw – dostaw, kołyszemy, szalejemy!

Część B
– wykonujemy ruch naprzemienny dłońmi tył – przód, odstaw – dostaw 2x – 2 uderzenia dłońmi o uda i klaśnięcie w dłonie.

6. Wspólne wykonanie aniołka z kolorowych opłatków .
* Rodzice siedzą w dużym kole, a dzieci w kole wewnętrznym, ale blisko rodziców. Każda rodzina wspólnie wykonuje aniołka wg instrukcji prowadzącego.
Wg wielkości denka szklanki wycinamy 2 koła, pomagając sobie igłą (dziurkujemy opłatek i odłamujemy). Jedno z nich przedzielamy przy pomocy linijki na pół (także przy pomocy igły). Następnie jedną połówkę podobnie dzielimy na pół ( 2 ćwiartki). Kolejnym etapem jest wycięcie 2 mniejszych kół. Na środku całego koło ustawiamy i mocujemy śliną ostry brzeg połowy koła (tułów). Z przodu tej połówki przyklejamy małe kółko (głowa). Pod nim z tyłu mocujemy ćwiartki koła (skrzydła). Do małego kółka przymocowujemy drugie małe kółko (aureola).
* * W trakcie wykonywania przez grupy zadań w tle płynie muzyka.

7. Taniec integracyjny „Stara droga”.
Taniec „Stara droga”.
Ustawienie: – po kole trzymając się za ręce
* Jeśli jest duża grupa, można utworzyć różne koła dwa koła lub wewnętrzna (dzieci)
i zewnętrzne (rodzice).
Wstęp – dwa takty

Część I:

– idziemy po kole, w rytm muzyki, 4 kroki w kierunku tańca
– zwrot do środka koła i 4 kroki do środka koła, z uniesieniem złączonych rąk do góry
– kołyszemy się w prawo, w lewo, w prawo i w lewo
– robimy pół obrotu, stając twarzą na zewnątrz koła i mając uniesione i skrzyżowane ręce w górze
– kołyszemy się w prawo, w lewo, w prawo i w lewo
– robimy 4 kroki na zewnątrz koła (przed siebie) jednocześnie opuszczając ręce (krzyżując)
– unosimy ręce do góry, robimy pół obrotu, stając twarzą do środka koła, opuszczamy ręce
– kołyszemy się w prawo, w lewo
– robimy 4 kroki do tyłu
– kołyszemy się w prawo, w lewo

Część II:


idziemy po kole, w rytm muzyki, 4 kroki w kierunku tańca
– zwrot do środka koła i 4 kroki do środka koła, z uniesieniem złączonych rąk do góry
– kołyszemy się w prawo, w lewo, w prawo i w lewo
– opuszczając ręce robimy 4 kroki do tyłu
– kołyszemy się w prawo, w lewo, w prawo i w lewo
Powtarzamy 2 x część I .

Część III:


– idziemy po kole, w rytm muzyki, 4 kroki w kierunku tańca
– zwrot do środka koła i 4 kroki do środka koła, z uniesieniem złączonych rąk do góry
– kołyszemy się w prawo, w lewo, w prawo i w lewo
– trzymając nadal ręce w górze robimy 4 kroki do tyłu
– kołyszemy się w prawo, w lewo, w prawo i w lewo
– opuszczamy ręce na dół i wykonujemy „słoneczny ukłon”

8. Zadania w kopertach.
Na tablicy umieszczone są duże koperty, na których sylabami wypisane jest
BOŻE NARODZENIE.
W każdej kopercie ukryte są zadania dla uczestników, ich ilość dostosowana jest do ilości dzieci i rodziców.


BO

1. Quiz o Bożym Narodzeniu .Udział bierze 17 dzieci.

• Wymień 3 tytuły kolęd.
• Dla kogo zostawia się puste nakrycie przy wigilijnym stole?
• Ile dni trwają święta Bożego Narodzenia?
• Jak nazywali się trzej królowie, którzy przyszli powitać Pana Jezusa?
• Jak nazywa się czas, który poprzedza święta Bożego Narodzenia?
• Z jakiej krainy przyjeżdża św. Mikołaj?
• Zwierzęta w noc wigilijną potrafią…
• W który dzień grudnia przypada Wigilia?
• Jak nazywa się nabożeństwo odprawiane o północy w noc wigilijną?
• Co trzej królowie podarowali dzieciątku Jezus?
• W czym św. Mikołaj przynosi prezenty?
• Wymień 5 potraw wigilijnych.
• Jak nazywają się pieśni śpiewane w okresie świąt Bożego Narodzenia?
• Gdzie urodził się Pan Jezus?
• W jaki sposób Mikołaj podrzuca dzieciom prezenty?
• Kto pomaga Mikołajowi w przygotowaniu prezentów?
• Co dostają od Mikołaja niegrzeczne dzieci?

ŻE

2. Zadanie dla rodziców. Udział bierze 7 rodziców.
Należy z zamkniętymi oczami narysować bałwana.
Elementy:
• 3 koła ( po jednym )
• kapelusz – garnek
• miotła
• oczy i nos
• guziki

NA

3. Zimowe zagadki. Udział bierze 11 dzieci.
1. Co to za kochany święty, co przynosi nam prezenty?
Kiedy gwiazdka już zaświeci, on obdarza wszystkie dzieci.
2. Z dala, z wysoka, patrzy jedna, druga, chociaż żadna nie ma oka, z góry na nas mruga.
3. Mam igiełek sto tysięcy, może nawet więcej. Gdy mnie stroić mają, w pokoju stawiają.
4. Gruby, duży, biały cały, w kij sękaty uzbrojony.
Garnek stary ma na głowie, sam ze śniegu utoczony.
5. Nie deszcz i nie grad, spada z nieba, bieli świat.
6. Wieje wiatr, szczypie mróz, biało dookoła.
Jedzie wóz, jedzie wóz bez żadnego koła.

7.Przyjechała biała pani z kraju dalekiego. Piękna na niej suknia z puchu srebrzystego. Błyszczą białej pani gwiazdki na sukience. Niesie biała pani choinkę na ręce.
8.Co to za siostrzyczki, kto odgadnąć zdoła?
Choć nie liczą, nie rachują, to na lodzie wypisują ósemki i koła.
9.Też dwie siostry- ale inne! Równie szybkie, równie zwinne. Gdy śnieg gładki niby stół, Pomkną szusem- z góry w dół.
10.Jaki to domek niepotrzebny latem, zimą karmi zwierzęta skrzydlate?
11.Jaki kolor jest ulubionym kolorem św. Mikołaja ?

RO

4. Kto cieplej ubrany?
Udział bierze 14 rodziców , podzielonych na 2 grupy. Ich zadaniem jest związać „ łańcuszek” z własnych szalików. Czas wykonania ok.3 min. Wygrywa drużyna , której „ łańcuszek” będzie dłuższy.

* Rodzice sami muszą zorganizować sobie szaliki.

DZE

5. Przeskakiwanka.
Odczytaj sylaby z co drugiego okienka, a dowiesz się, co myśli o Was św. Mikołaj.
* Tabelkę otrzymuje każdy uczeń.

ia
Po cia tra nia fi nie cie się być
cio mi się li nio i ciu ser zia decz
zie ni ziu wo zią bec niu sie cię bie
sie Gra nią tu zię lu nię ję!

NIE.

6. Zadanie dla rodziców.
Udział bierze 7 rodziców. Ich zadanie polega na dokończeniu przysłowia, którego początek czyta nauczyciel.

Boże Narodzenie po wodzie, Wielkanoc po lodzie.
Gdy mróz w lutym ostro trzyma, tedy jest niedługa zima.
Kiedy styczeń najostrzejszy, tedy roczek najpłodniejszy.
Nowy Rok jaki, cały rok taki.
Kiedy w styczniu lato, w lecie zimno za to.
Jak się grudzień zaczyna, taka jest cała zima.
W pierwszym tygodniu grudnia, gdy pogoda stała, będzie zima długa biała.

8.Prezentacja przez uczniów tańca „Gwiazdeczki”.

Ustawienie: – dzielimy uczniów na 4 grupy, – dzieci ustawiają się w kole, trzymając prawe ręce do środka, lewe na zewnątrz, – do rąk dzieci są przyczepione gwiazdki (mogą też być paski białej lub srebrnej krepiny).

Część I:
– po przygrywce, co jeden takt włączają się kolejne grupy „migając” rękami, a potem kolejno „wprowadzane są w ruch” idąc w kierunku tańca,
– grupy nieaktywne poruszają zewnętrznymi dłońmi, ruch ten zachowują po włączeniu do wirowania w kole, – grupy tańczą tak jeszcze przez dwa takty.

Część II:
– dwie grupy łącza się ze sobą i tworzą półkole trzymając się za ręce, – półkola tańczą w kierunkach przeciwnych przez kolejne cztery takty .

Część III: – półkola łączą się ze sobą i krążą w prawą stronę po kole przez cztery takty,
– w następnych dwóch taktach grupy powracają do swoich kół i krążą w prawą stronę, jak w cz. I, – gdy muzyka zwalnia, zatrzymują się i wykonują wymachy rąk do środka koła i na zewnątrz – gdy muzyka bardzo zwalnia zatrzymują się w miejscu i poruszają tylko rękami – potem kolejno „zatrzymują ruch migotania ręka” ,
– na koniec kucają.

9. Śpiewanie kolęd – CO TO ZA KOLĘDA

10. Taniec pożegnalny i piosenka „Bujany walczyk”.

Taniec pożegnalny i piosenka „Bujany walczyk”.
Wszystkim pięknie dziękujemy za wspólną zabawę, Może znów się zobaczymy, razem zatańczymy.
Refren. Raz w lewo, raz w prawo i w przód, i w tył, Byś długo pamiętał, żeś z nami był.
Ustawienie : w kole, trzymając się za ręce.
Zwrotka – idziemy w I kierunku tańca w prawą stronę, – zatrzymujemy się zwracając się do środka koła.
Refren – wykonujemy ruchy wynikające z tekstu.
* Przy powtórzeniu zwrotki idziemy w drugim kierunku tańca w lewą stronę.

PRZYGOTOWANIE SALI I MATERIAŁÓW.

– krzesełka dla wszystkich uczestników, ustawione w kręgu – dzieci mogą siedzieć na podłodze przed rodzicami, – koła do wykonania aniołka – kopert formatu min. A-3, – 3 -4 arkusze szarego papieru + 2-3 markery, – pytanie do quizu, – teksty zagadek, – plansze z wykreślanką w ilość odpowiadającej liczbie uczniów lub dzieci, – kartki z zakończeniem przysłowia (jeśli rodzic nie będzie znał przysłowia i będzie potrafił go dokończyć, to na pewno uda mu się dobrać zakończenie), – po dwie gwiazdeczki na jedno dziecko lub po kilka pasków krepiny do tańca „Gwiazdeczki”,
– kolorowe kartki do obrysowywania dłoni w ilości odpowiadającej uczestnikom, – nagrania muzyki do tańców i muzyki tła oraz nagrania kolęd, – tekst kolęd w formie śpiewniczka po 1 na rodzinę (Barbara Zugaj, 2013, edux.pl)

fot. advocate-art.com

Scenariusz zajęć ekologicznych: Dbanie o czystość

Scenariusz zajęć ekologicznych: I ty potrafisz zadbać o czystość swojej miejscowości

Scenariusz zajęć ekologicznych dla uczniów klas 1-3

Temat: I ty potrafisz zadbać o czystość swojej miejscowości

Liczba uczniów: 20
Czas trwania zajęć: 2 godziny

Cel główny:
Rozwijanie aktywnych postaw wobec sprzątania najbliższej okolicy – ochrona środowiska naturalnego.

Cele operacyjne:

Uczeń:
Opowiada treść bajki ekologicznej i wysuwa odpowiednie wnioski
Rozumie pojęcie „śmieci”i potrzebę segregowania ich
Zgodnie współpracuje w zespole
Zna znaczenie pojęć: recykling, surowce wtórne, makulatura;
Wie, Jakie produkty powstają po przetworzeniu surowców wtórnych;
Potrafi segregować śmieci;
Zna znaczenie ochrony środowiska dla życia i zdrowia człowieka
Rozróżnia kolory pojemników do poszczególnych śmieci
Zna nazwę nauki, która zajmuje się ochroną przyrody;
Wrzuca śmieci do odpowiednich pojemników

Formy pracy:
– praca zbiorowa
– praca w grupach
– praca indywidualna

Metody pracy:
-podająca: rozmowa, pogadanka, pokaz,
– praktyczna: ćwiczenia praktyczne, doświadczenie, wypełnienie karty pracy
– aktywizująca: burza mózgów, dyskusja

Środki dydaktyczne:
Opowiadanie,„Gdzie skryło się Słonko ?”(autorstwo własne) pisaki, krzyżówka z hasłem SEGREGUJ ŚMIECI dla 5 grup, 5 koszy – kolorowe pudełka do segregacji odpadów z napisami:plastik, szkło bezbarwne, papier, metal, , szkło kolorowe,śmieci, tworzywo sztuczne, papier, metal, płyta z nagraniem piosenki ekologicznej „Uważaj na drzewko” (lub dowolnej), pocięte obrazki roślin i zwierząt, paski z wypisanymi nazwami śmieci,

PRZEBIEG ZAJĘĆ

I. Słuchanie opowiadania autorskiego „Gdzie skryło się Słonko ?”

„Gdzie skryło się Słonko ?”

Dawno dawno temu nasza Ziemia była piękną planetą otoczoną błękitnym niebem, a powietrze i wody były tak czyste, że wszystkie rośliny i zwierzęta chciały tutaj mieszkać. Na Ziemi pojawiało się coraz więcej przepięknych roślin- drzew, kwiatów oraz przeróżnych zwierząt.. Morza wypełnione były czystą jak kryształ wodą toteż mogły tutaj żyć różne zwierzęta wodne i ryby. Na Ziemi panował porządek Słońce świeciło jasno, a jego promienie były wszystkim przyjazne.
Pewnego dnia na naszej planecie pojawili się ludzie. Były to bardzo mądre, inteligentne istoty, toteż od początku swego istnienia zaczęli ulepszać wszystko, co ich otaczało. Zaczęli budować domy, a do tego potrzebne było drewno, więc zaczęto ścinać drzewa. Wycinano je jednak nadmiernie,a nie sadzono w miejsce ściętych nowych drzewek. Piękne lasy zaczęły się kurczyć, a jak znikają drzewa , to brakuje nam czystego powietrza, tlenu. . Niektóre zwierzęta zaczęły chorować, a inne nawet wyginęły całkowicie. I wiele pewnie zniknie z naszej planety, ponieważ ludzie wybudowali tysiące fabryk z kominami, na których nie zakładano filtrów oczyszczających dymy. Z tych dymów tworzyły się chmury z których padały kwaśne, trujące deszcze. Deszcze zatruwały również ziemię , która rodziła chore rośliny. Z kolei tymi roślinami żywiły się zwierzęta. Niektóre chorowały inne wyginęły całkowicie. Sami ludzie także zaczęli chorować.
Na naszej planecie zaczęły pojawiać się śmieci, i to bynajmniej nie w koszach. Było ich wszędzie pełno: na drodze, obok niej, wokół domów, szkół, sklepów, na plażach, pływające w rzekach, jeziorach, stawach rybnych i nikomu jakoś one nie przeszkadzały.
Jednak pewnego dnia, kiedy wszyscy wstali rankiem z zamiarem pójścia do pracy, szkoły okazało się, że Słonko nie wstało. Cały dzień było bardzo szaro, ponuro, chłodno. Ptaki przestały śpiewać Słonko nie wstawało przez wiele , wiele dni. Nikt nie wiedział ,dlaczego.
Człowiek to jednak bardzo mądra, inteligentna istota. Odkryła, że słoneczko cały czas świeci, jednak nie może się przebić swymi ciepłymi promieniami przez te spaliny, dymy unoszące się nad ziemią. W niektórych miejscach na Ziemi są już takie góry śmieci, że nie widać wokół nic, oprócz nich.
-I co my teraz zrobimy? -zapytał Człowiek Człowieka
-Kto nam pomoże?!

2. Burza mózgów-słuchanie propozycji dzieci, co powinni wszyscy zrobić, aby Słonko świeciło, jak dawniej.
-Jak dzieci mogą przyczynić się do czystości naszej Ziemi.

3. „Zdrowe drzewo – chore drzewo” – pantomima.
Na hasło ,,Zdrowe drzewo” – dzieci wymachują rękami nad głowami, w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu.
Na hasło ,,Chore drzewo” – dzieci nachylają się i opuszczają bezwładnie ręce do przodu.

4. Zabawa ,,Czy znasz te rośliny i zwierzęta’’
Pomoce: pocięte obrazki roślin i zwierząt.
Przebieg:
W zespołach dwuosobowych układają puzzle a następnie określają gdzie
żyją  dane rośliny i zwierzęta ( sarna, motyl, tulipan, ryba).

5. Rozwiązanie krzyżówki z hasłem: SEGREGUJ ŚMIECI
– praca w 5 zespołach

6. Prezentacja kolorowych pojemników
Pojemnik:
-czerwony -aluminium: puszki z coca coli, piwa, kapsle
– żółty – tworzywa sztuczne: plastikowe butelki, plastikowe opakowania po kosmetykach (kremach, szamponach), środkach czystości (płynach do mycia naczyń, ubikacji itp.);
– niebieski – papier: gazety, czasopisma, papierowe torby, zeszyty, książki, kartony, tektura;
– biały – szkło bezbarwne;
-zielony – szkło kolorowe (butelki, słoiki po napojach i jedzeniu);

7. Naklejanie pasków z napisami na kolorowe pojemniki
Naklejanie na poszczególne pojemniki pasków z napisami : książki i zeszyty, gazety i czasopisma, katalogi, papier biurowy, torebki papierowe i papier pakowy, kartonowe i tekturowe pudełka. bezbarwne szklane butelki po napojach i innych produktach spożywczych,bezbarwne słoiki, bezbarwne szklane opakowania po kosmetykach ,puszki po napojach i innych produktach spożywczych , drobny złom,kapsle ,butelki po napojach i płynach, plastikowe zakrętki,plastikowe torebki i reklamówki, plastikowe koszyczki po owocach., brązowa szklana butelka, zielony szklany słoik.

8. Segregacja śmieci
W sali ułożone są pojemniki na śmieci z napisami: plastik, szkło, papier, metal. Wokół rozrzucone są różnego rodzaju śmieci Zadaniem każdego dziecka jest podniesienie jednego śmiecia i umieszczenie w odpowiednim koszu.

9.Wykonywanie różnymi technikami plakatów ph. „Czysta ziemia- czysta woda” -praca w 4 osobowych grupach
-praca w zespołach 4-osobowych
-urządzenie wystawy plakatów

10.Słuchanie piosenki ekologicznej „Posprzątajmy świat” lub „Uważaj na drzewko”
-Zabawa ruchowa do piosenki

11. Sprzątanie najbliższej okolicy z segregacją śmieci
-prezentacja worków przeznaczonych do segregacji w naszej gminie
-zaopatrzenie dzieci w gumowe rękawiczki
-zbieranie śmieci w okolicach szkoły
– złożenie worków ze śmieciami w odpowiednie miejsce (Jadwiga Kluska, 2012).

źródło: edux.pl

Wszyscy są ważni – relacje, scenariusz zajęć

Wszyscy są ważni. Scenariusz zajęć świetlicowych

Scenariusz zajęć świetlicowych
Temat: „Wszyscy są ważni”.
Wiek: Dzieci z klas I-III uczęszczające do świetlicy szkolnej
Czas trwania zajęć: 1 godzina

Cele ogólne:
• Wytworzenie pozytywnych relacji pomiędzy uczestnikami,
atmosfery wzajemnej życzliwości i szacunku;
• Integracja uczniów poprzez stwarzanie im warunków do
wspólnej pracy;
• Umacnianie postaw koleżeńskich;
• Pobudzenie do działania, aktywności;
• Rozwijanie sprawności manualnej;
• Budzenie i rozwijanie wyobraźni werbalnej i plastycznej.

Cele szczegółowe: Uczeń:
• Formułuje wypowiedź ustną;
• Potrafi wykonać pracę plastyczną na zadany temat;
• Kształtuje sprawności manualne, precyzji i estetyki
(rysuje, wycina, skleja ozdabia);
• Umie wymienić i przedstawić cechy wybranych zwierząt;
• Rozumie, że w grupie wszyscy są ważni;
• Potrafi działać w grupie.

Metody pracy:
• Słowna;
• Burza mózgów;
• Praktycznego działania;
• Stymulowania aktywności twórczej.

Formy pracy:
• Grupowa;
• Zbiorowa.

Środki dydaktyczne:
• Tekst bajki pt.: „Zwierzolandia” autorstwa K. Czubak
• Arkusze szarego papieru;
• Kredki;
• Bibuła;
• Papier kolorowy;
• Kartoniki z liczbami i literami;
• Losy;
• Nożyczki;
• Klej;

Przebieg zajęć:
I. Część wstępna

1. Powitanie
Zabawa integracyjna- Moje prawe miejsce jest puste. Dzieci i nauczyciel siedzą w kręgu. Krzesełko po prawej stronie nauczyciela pozostaje puste. Nauczyciel rozpoczyna zabawę, mówiąc: moje prawe miejsce jest puste, proszę, żeby usiadł tu (wymienia któreś z dzieci). Następnie kontynuuje zabawę dziecko, którego miejsce po prawej stronie zostało zwolnione. Powtarzamy kilka razy.

2. Podział na grupy
Każdy uczestnik zajęć losuje karteczkę i udaje się w wyznaczone miejsce. Dzieci zostają podzielone na 4 grupy (myszki, żółwie, węże, sowy).

II. Część właściwa

1. Czytanie bajki pt.: „Zwierzolandia”.
CZĘŚĆ PIERWSZA
Za górami, za lasami, za siedmioma rzekami znajduje się piękna kraina- Zwierzolandia. Zamieszkują ją wszystkie zwierzęta świata. W krainie tej swoje rządy sprawuje potężny władca wszystkich zwierząt- Król Lew. Lew jest królem zawsze sprawiedliwym i bardzo mądrym, dlatego też wszystkie zwierzęta żyją ze sobą w zgodzie, nigdy niczego im nie brakuje i zawsze czują się bezpiecznie. Niestety król jest już bardzo stary, postanowił więc, że musi przejść na emeryturę. Rozkazał zwołać zebranie, na które miały stawić się wszystkie zwierzęta. Kiedy poddani przybyli Król Lew rzekł:
– Witam Was Kochane Zwierzątka, cieszę się, że tak licznie przybyłyście na spotkanie. Wszyscy z Was zdają sobie sprawę z tego, że jestem już bardzo stary, kondycja już nie taka jak za młodu i zapominać mi się zdarza coraz częściej, nawet o istotnych sprawach. Dlatego postanowiłem przejść na emeryturę. Nie bójcie się jednak, nie zostawię Was samych, przed odejściem wybiorę mojego zastępcę, który godnie będzie pełnił rolę władcy wszystkich zwierząt.
– Teraz słuchajcie uważnie. Macie jeden dzień i jedną noc, na zastanowienie się w czym jesteście najlepsi i czym możecie się pochwalić. Przemyślcie, jakie posiadacie cechy i zdolności, dzięki którym moglibyście objąć tron króla zwierząt. Przed Wami mało czasu więc do dzieła i do zobaczenia.

2. Wykonywanie pracy plastycznej.
Dzieci w swoich grupach wykonują pracę plastyczną (collage), przedstawiającą zwierzę danej drużyny.

3. Zaprezentowanie wykonanej pracy.
Członkowie poszczególnych grup przedstawiają swoje prace i wymieniają cechy i zdolności „drużynowych zwierząt”.

4. Czytanie bajki pt.: „Zwierzolandia”.
CZĘŚĆ DRUGA
Kiedy minął jeden dzień i jedna noc zwierzęta ponownie się zebrały i przedstawiły wszystkie swoje najlepsze cechy i zdolności. Wszystko czym mogły się pochwalić.
– Witajcie ponownie- rzekł Król Lew. – Nadszedł wielki dzień, dzień wyboru następcy tronu. Wszyscy zaprezentowali się z jak najlepszej strony. Każdy z Was posiada chociaż jedną cechę, której nie ma inne zwierzę, każdy z Was jest wyjątkowy. Kiedy połączycie siły, wszystkie wasze zdolności, kiedy będziecie działać zawsze razem, myśląc nie tylko o sobie, ale też o innych, będziecie silni, będziecie żyć w miłości i pokoju. To była bardzo ważna lekcja, z której mam nadzieję wyciągnęliście wnioski. A teraz ogłoszenie mojego wyboru, od dzisiaj nie ma króla, od dzisiaj działamy wspólnie.

5. Wszyscy są ważni.
Uczniowie otrzymują od nauczyciela kartoniki z liczbami od 1 do 14. Ich zadaniem jest ustawić kolejno liczby od najmniejszej do największej, następnie odwrócić kartoniki na drugą stronę i odczytać hasło: WSZYSCY SĄ WAŻNI.

III. Część końcowa:
1. Zabawa integracyjna Ludzie do ludzi
Wszyscy dobierają się w pary. Osoba, która nie ma pary, kontroluje wykonanie i kieruje pracą zabawy, mówiąc np.: nos do nosa, plecy do pleców, ręka do nogi itp. Kiedy mówi Ludzie do ludzi, każdy zmienia partnera (łącznie z osobą wydającą polecenia). Osoba, która zostanie bez pary, prowadzi zabawę dalej.

2. Podziękowanie za aktywny udział w zabawie (Katarzyna Czubak, 2019, edux.pl).

Tematyka zajęć gimnastyki korekcyjnej w kl. I-III

Tematyka zajęć – gimnastyka korekcyjna w kl. I-III

KLASA I

Łącznie 36 godz.

1. Przepisy BHP na zajęciach gimnastyki korekcyjnej.
2. Wzmacniamy mm. grzbietu i brzucha – ćwiczenia w parach.
3. Ćwiczymy na przyrządach, zwisy – skoliozy.
4. Niska pozycja Klappa – wzmacniamy klatkę piersiową.
5. Pozycje wyjściowe do ćwiczeń – skolioza opis wady.
6. Gry i zabawy korekcyjne – pozycje izolowane.
7. Ćwiczenia elongacyjne bierne.
8. Ćwiczenia elongacyjne czynne.
9. Ćwiczenia rozciągające mm. przykręgosłupowe – skolioza.
10. Wzmacniamy mięśnie posturalne.
11. Ćwiczenia oddechowe: najlepsza korekcja wad klatki piersiowej.
12. Testy badające siłę mm. brzucha i grzbietu.
13. Testy sprawdzające siłę mm. obręczy barkowej.
14. Rozwijamy uzdolnienia motoryczne – Co to jest motoryka?
15. Ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej.
16. Co to jest przykurcz i jak z nim walczyć?
17. Ćwiczenia, które możemy wykonywać w domu.
18. Wzmacniamy mm. grzbietu – klatka szewska, opis wady.
19. Ćwiczenia z przyborami, laski – plecy okrągłe.
20. Ćwiczenia z woreczkami i drobnymi przyborami z piórnika – płaskostopie.
21. Tor przeszkód –niskie pozycje izolowane.
22. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie prostownika grzbietu .
23. Ćwiczenia oddechowe jako forma relaksu.
24. Płaskostopie – opis wady, gry i zabawy.
25. Ćwiczenia na przyrządach, drabinki –zwisy bierne i czynne.
26. Gry i zabawy korekcyjne – klatka szewska, plecy okrągłe.
27. Ćwiczenia elongacyjne kręgosłupa – skolioza.
28. Wysoka i niska pozycja Klappa – wzmacniamy obręcz barkową.
29. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ściągające łopatki.
30. Ćwiczenia przyjmowania postawy skorygowanej i kształtującej nawyk postawy skorygowanej.
31. Ćwiczenia rozciągające mięśnie biodrowo – lędźwiowe i proste uda biernie.
32. Ćwiczenia rozciągające mięśnie biodrowo – lędźwiowe i proste uda czynnie.
33. Gry i zabawy – dbamy o bezpieczeństwo swoje i kolegów.
34. Zestaw ćwiczeń „na wakacje” – indywidualnie wg. wady.
35. Utrwalamy nawyk prawidłowej postawy.
36. Gry i zabawy siłowe.

KLASA II

Łącznie 36 godz.

1. Przepisy BHP na zajęciach gimnastyki korekcyjnej.
2. Ćwiczenia oddechowe oporowane
3. Testy badające siłę mm. grzbietu i brzucha.
4. Test badający siłę mm. obręczy barkowej.
5. Rozwijamy sprawność koordynacji wzrokowo – ruchowej.
6. Ćwiczenia w formie zabawowej – wzmacniamy mm. posturalne.
7. Ćwiczenia oddechowe i ich wpływ na wszystkie wady.
8. Przeciwdziałamy przykurczom – ćwiczenia rozciągające.
9. Ćwiczenia rozciągające mięśnie biodrowo-lędźwiowe i proste uda biernie
10. Ćwiczenia wzmacniające mm. grzbietu – plecy okrągłe.
11. Nauka zadań indywidualnych dotyczących poszczególnych wad postawy.
12. Ćwiczenia ogólno – kondycyjne – Zdrowie.
13. Gry i zabawy ze zmianą tempa i kierunku zabawy.
14. „Zapasy”- ćwiczenia siłowo – równoważne.
15. Ćwiczenia na ławeczkach z oporem – wzmacnianie obręczy barkowej.
16. Ćwiczenia w różnych pozycjach – pozycje izolowane niskie i wysokie.
17. Ćwiczenia w grupach – podział wg. wady postawy.
18. Plecy okrągłe – opis wady i schemat postępowania korekcyjnego.
19. Gry i zabawy korygujące daną wadę.
20. Ćwiczenia rozciągające mięśnie piersiowe biernie.
21. Ćwiczenia rozciągające mięśnie piersiowe czynnie.
22. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie prostownika grzbietu odcinka piersiowego i mięśnie karku.
23. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ściągające łopatki.
24. Ćwiczenia przyjmowania postawy skorygowanej i kształtującej nawyk postawy skorygowanej.
25. Plecy wklęsłe – opis wady i schemat postępowania korekcyjnego.
26. Ćwiczenia rozciągające mięśnie biodrowo- lędźwiowe i proste uda biernie.
27. Ćwiczenia rozciągające mięśnie biodrowo- lędźwiowe i proste uda czynnie.
28. Ćwiczenia rozciągające mięśnie prostownika grzbietu odcinka lędźwiowego i czworobocznego lędźwi biernie.
29. Ćwiczenia rozciągające mięśnie prostownika grzbietu odcinka lędźwiowego i czworobocznego lędźwi czynnie.
30. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha.
31. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie pośladkowe i kulszowo – goleniowe; Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ściągające łopatki.
32. Ćwiczenia przyjmowania postawy skorygowanej i kształtującej nawyk postawy skorygowanej.
33. Ćwiczenia przyjmowania postawy skorygowanej i kształtującej nawyk postawy skorygowanej.
34. Plecy wklęsło-okrągłe – opis wady i schemat postępowania korekcyjnego.
35. Ćwiczenia korygujące równocześnie nadmierną kifozę piersiową i nadmierną lordozę lędźwiową.
36. Zadania na wakacje do domu.

KLASA III

Łącznie 36 godz.

1. Przepisy BHP na zajęciach gimnastyki korekcyjnej.
2. Badanie siły mm. grzbietu, brzucha i obręczy barkowej.
3. Plecy okrągłe – opis wady i schemat postępowania korekcyjnego.
4. Gry i zabawy korygujące daną wadę.
5. Ćwiczenia rozciągające mięśnie piersiowe biernie.
6. Ćwiczenia rozciągające mięśnie piersiowe czynnie.
7. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie prostownika grzbietu odcinka piersiowego i mięśnie karku.
8. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ściągające łopatki.
9. Ćwiczenia przyjmowania postawy skorygowanej i kształtującej nawyk postawy skorygowanej.
10. Plecy wklęsłe – opis wady i schemat postępowania korekcyjnego.
11. Ćwiczenia rozciągające mięśnie biodrowo-lędźwiowe i proste uda biernie.
12. Ćwiczenia rozciągające mięśnie biodrowo-lędźwiowe i proste uda czynnie.
13. Ćwiczenia rozciągające mięśnie prostownika grzbietu odcinka lędźwiowego i czworobocznego lędźwi biernie.
14. Ćwiczenia rozciągające mięśnie prostownika grzbietu odcinka lędźwiowego i czworobocznego lędźwi czynnie.
15. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha.
16. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie pośladkowe i kulszowo –goleniowe Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ściągające łopatki.
17. Ćwiczenia przyjmowania postawy skorygowanej i kształtującej nawyk postawy skorygowanej.
18. Ćwiczenia przyjmowania postawy skorygowanej i kształtującej nawyk postawy skorygowanej
19. Plecy wklęsło-okrągłe – opis wady i schemat postępowania korekcyjnego.
20. Ćwiczenia korygujące równocześnie nadmierną kifozę piersiową i nadmierną lordozę lędźwiową.
21. Skoliozy- opis wady i schemat postępowania korekcyjnego.
22. Ćwiczenia elongacyjne bierne.
23. Ćwiczenia elongacyjne czynne.
24. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie prostownika grzbietu.
25. Ćwiczenia antygrawitacyjne.
26. Ćwiczenia przyjmowania postawy skorygowanej.
27. Znaczenie i wykorzystanie ćwiczeń oddechowych w korekcji wad postawy.
28. Ćwiczenia oddechowe wolne.
29. Ćwiczenia oddechowe wspomagane.
30. Ćwiczenia oddychania torem brzusznym.
31. Ćwiczenia oddechowe oporowane.
32. Płaskostopie – opis wady i schemat postępowania korekcyjnego.
33. Ćwiczenia rozciągające mięśnie przykurczone.
34. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie wysklepiające stopy w odciążeniu.
35. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie wysklepiające mięśnie stopy w obciążeniu.
36. Moja wada postawy jak szybko ją wyeliminować?– zestaw ćwiczeń na wakacje (Łukasz Jasiński, 2012).

źródło: edux.pl

Pamiętamy o zmarłych – konspekt zajęć świetlicowych

Konspekt do zajęć świetlicowych – „Pamiętamy o zmarłych”

Cele:
Uczeń
wie kiedy i dlaczego obchodzimy Święto Zmarłych,
zna tradycyjne,
rozumie że trzeba dbać o groby,
potrafi swobodnie wypowiadać się na różne tematy,
umie zachować spokój i powage.
Formy pracy: indywidualna, grupowa.
Metrody pracy:
pogadanka, czytanie wiersza, praktyczne- wykonanie zniczy, zapalenie zniczy
na cmentarzu.
Pomoce do zajęć:
słoiczki, papiery kolorowe, mazaki, klej, świeczki, wiersz „W zaduszki”.

Przebieg zajęć:
1. Powitanie uczniów, przedstawienie tematu zajęć.Nauczyciel pyta-Co
wiecie o zblizającym się święcie?

2. Zapoznanie uczniów z tradycjami Święta Zmarłych.
Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, a następnie Zaduszki. Dni
pamięci o tych co już odeszli, których już nie ma wśród nas. Polska tradycja
nakazuje odwiedzanie w te dni grobów swoich bliskich, zapalenie zniczy,
złożenie wieńców i kwiatów. Odwiedzając miejsca wiecznego spoczynku,
zachowajmy należytą powagę, zastanówmy się nad przemijaniem, przywołajmy
ulotne wspomnienia. Cmentarz jest miejscem gdzie spoczywają nasi najbliżsi.
Ich też należy uszanować. Dzień Zmarłych jest zachętą do zadumy, do
przemyśleń o przemijającej historii, którą warto utrwalić dla potomnych.
Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim.
ŚWIĘTO ZMARŁYCH W POLSCE Do początku XX w. w Polsce (na terenach
wiejskich) istniał zwyczaj przygotowywania w dniu 31 października różnych
potraw. Pieczono chleby, gotowano bób i kaszę, a na wschodzie kutię z miodem
i wraz z wódką pozostawiano je na noc dla dusz zmarłych (prawosławni na
grobach, katolicy na domowych stołach). Wieczorem zostawiano uchylone drzwi
wejściowe, aby dusze zmarłych mogły w swoje święto odwiedzić dawne
mieszkania. Był to znak gościnności, pamięci i życzliwości, w zwyczaju
było również nawoływanie zmarłych po imieniu. Wierzono, że dusze
doświadczają głodu i pragnienia, potrzebują wypoczynku i bliskości krewnych.
Obowiązkiem żywych było zaspokojenie tych pragnień, gdyż obrażone czy
rozgniewane mogły straszyć, wyrządzić szkody, sprowadzić nieszczęście czy
przedwczesną śmierć. Po zapadnięciu zmroku, przez dwa kolejne dni: 1 i 2
listopada, zabronione było klepanie masła, deptanie kapusty, maglowanie,
przędzenie i tkanie, cięcie sieczki, wylewanie pomyj i spluwanie, aby nie
rozgnieść, nie skaleczyć i nie znieważyć odwiedzającej dom duszy. W całej
Polsce ugaszczano obficie żebraków i przykościelnych dziadów, ponieważ
wierzono, że ich postać mogła przybrać zmarła przed laty osoba. W zamian
za jadło zobowiązani byli do modlitwy za dusze zmarłych. Tradycja palenia
zniczy. W noc zaduszną, aż do świtu, na cmentarzach, rozstajach i w
obejściach, rozniecano ogniska, których zadaniem było wskazywanie drogi
błąkającym się duszom. Popularne było również palenie ognisk na mogiłach
samobójców i ludzi zmarłych tragicznie, którzy zwykle byli grzebani za murem
cmentarnym. Chrust na te ogniska składano w ciągu całego roku (ten, kto
przechodził obok, kładł obok grobu gałązkę i w ten sposób tworzył się
stos do spalenia w noc zaduszną). Wierzono, że ogień palony na grobach
samobójców ma moc oczyszczającą umarłych, daje również ochronę żywym
przed złymi mocami, które mogły być obecne w takich miejscach.

3. Przeczytanie wiersza.

Tu jest pamięć i tutaj świeczka.
Tutaj napis i kwiat pozostanie.
Ale zmarły gdzie indziej mieszka
na wieczne odpoczywanie.
Smutek to jest mrok po zmarłych tu
ale dla nich są wysokie jasne światy.
Zapal świeczkę.
Westchnij.
Pacierz zmów.
Odejdź pełen jasności skrzydlatej.
(J. Kulmowa, „W zaduszki”)

4. Wykonanie zniczy ze słoiczków i papieru kolorowego.

5. Zapalenie zniczy na cmentarzu. Uczczenie pamięci zmarłych chwilą ciszy (Dorota Kała – Kubisz, 2008).

źródło: edux.pl

Quiz ekologiczny dla klas I-III

Quiz ekologiczny dla klas I-III

Celem quizu jest sprawdzenie nabytych przez dzieci wiadomości z zakresu ekologii i przyrody.

1. Akcja „Sprzątanie Świata” odbywa się w:
a) kwietniu
b) czerwcu
c) wrześniu

2. Recykling to:
a) odzyskiwanie surowców wtórnych
b) oczyszczanie ścieków
c) pozyskiwanie energii słonecznej

3. Dlaczego wysypisko śmieci jest niebezpieczne dla ludzi?
a) ma nieprzyjemny zapach
b) śmieci ulegają rozpadowi i w ten sposób przenikają do wody, którą spożywamy
c) bo przyciąga ptaki

4. Prawidłowo segreguję odpady, ponieważ:
a) wrzucam wszystko do jednego pojemnika
b) metale, szkło, papier, tworzywa sztuczne wkładam do osobnych pojemników
c) wyrzucam je w foliowych workach, aby nie mieszały się

5. W jaki sposób można wykorzystać niektóre odpady?
a) można wykonać z nich prace plastyczne
b) zbierać i trzymać w domu
c) nie można ich wykorzystać

6. Zmniejszam ilość śmieci, ponieważ:
a) kupuję tylko potrzebne rzeczy i segreguje odpady
b) często wyrzucam je do śmietnika
c) nie można ich zmniejszyć

7. Jak nazywa się gęsta mgła zanieczyszczona spalinami?
a) smugi
b) smog
c) smok

8. Dźwięki szkodliwe dla człowieka to :
a) szum morza
b) dźwięk samolotu
c) spokojna muzyka

9. Ekologicznym pojazdem jest:
a) samochód osobowy
b) rower
c) motor

10. Dziura ozonowa wywołuje u ludzi:
a) lepsze samopoczucie
b) choroby
c) szybsze opalanie

11. Kwaśne deszcze powodują:
a) zakwaszenie gleb i niszczenie zabytków
b) oczyszczanie rzek i jezior z drobnoustrojów
c) ocieplenie klimatu

12. W rolnictwie ekologicznym:
a) nie stosuje się nawozów i środków ochrony roślin
b) ziemię uprawia się wykorzystując nowoczesne technologie
c) uprawia się lokalne odmiany roślin

13. Co należy zrobić, aby oddychać świeżym powietrzem?
a) wyjechać do dużego miasta
b) sadzić drzewa
c) nie wychodzić z domu

14. Wskaż działanie wpływające korzystnie na czystość powietrza.
a) jazda samochodem do pobliskiego sklepu
b)zakładanie filtrów na kominy
c)budowa elektrowni węglowych

15.Wskaż prawidłowe zachowanie :
a) U pani Marii zawsze jest włączone światło w przedpokoju
b) Michał wyłącza światło, gdy wychodzi z pokoju
c) Kamila włącza zmywarkę zapełnioną do połowy

źródło: Magdalena Sobczak, 2019, edux.pl

fot. sylwiaiwan.com