REWALIDACJA – zakładka dotyczy metod, technik, programów, strategii, narzędzi, sposobów, pomysłów, inspiracji wykorzystywanych w programach rewalidacyjnych oraz zawiera przykłady samych programów rewalidacyjnych przeznaczonych dla dzieci ze spektrum autyzmu, uczniów z zaburzeniami pokrewnymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi trudnościami w nauce

TEMATY/ZAJĘCIA/ĆWICZENIA:

 1. Rewalidacja, autyzm, zdalne nauczanie, przykłady, pomysły, inspiracje
 2. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem
 3. Rewalidacja – indywidualny program dla dziecka z autyzmem
 4. Naśladowanie niewerbalne – scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem
 5. Autyzm – Wspomaganie wszechstronnego rozwoju – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 6. Ćwiczenia słuchowe na materiale słownym i literowym – rewalidacja
 7. Ćwiczenia percepcji, pamięci słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej
 8. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 9. Przyczyna i skutek, autyzm – scenariusz zajęć
 10. Liczba mnoga, autyzm – scenariusz zajęć
 11. Autyzm – rozpraszanie rozproszonych
 12. Percepcja słuchowa – ćwiczenia usprawniające syntezę słuchową, autyzm i zaburzenia pokrewne
 13. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową – analiza, synteza, pamięć – ASD
 14. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową – ASD
 15. Relaksacyjne oddychanie – ASD
 16. Rewalidacja – Ćwiczenia percepcji wzrokowej na materiale literowym
 17. Autyzm – czytanie chórem w parach, rewalidacja
 18. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 19. Zespół Aspergera – konspekt zajęć
 20. Konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 21. Tematyka zimowa – scenariusz w zespole rewalidacyjno wychowawczym
 22. Zestawy ćwiczeń dla autystycznych dzieci oraz dzieci z zaburzeniami pokrewnymi
 23. Przykładowy scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 24. Autyzm – charakterystyka i wskazania do pracy
 25. Zajęcia rewalidacyjne dla niemówiącego ucznia z autyzmem
 26. Autyzm/ZA – Plan działań rewalidacyjnych dla ucznia z objawami lękowymi
 27. Zawody – doskonalenie percepcji wzrokowej, słuchowej, rozwój mowy – rewalidacja
 28. Program zajęć korekcyjno- kompensacyjnych z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu
 29. Program rewalidacji indywidualnej z tyflopedagogiem na pierwszy etap kształcenia wraz z scenariuszem dla słabowidzących uczniów z zespołem Aspergera
 30. Rewalidacja dziecka z zaburzeniami percepcji słuchowej, wzrokowej, grafomotorycznej oraz mowy
 31. Indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie – Brzydkie kaczątko
 32. Program rewalidacyjny: autyzm, umiejętności społeczne i komunikacja
 33. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia NI w stopniu lekkim. Korzystamy z kalendarza…
 34. Program zajęć rewalidacyjnych dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 35. Program zajęć rewalidacyjnych z elementami twórczości dla uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej
 36. Matematyka – program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 37. IPET – autyzm, przedszkole
 38. Program zajęć rewalidacyjnych kl. I – VI
 39. Arkusz IPET dla dziecka z autyzmem
 40. IPET dla dziecka niedosłyszącego
 41. Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV – VII
 42. Wzór IPET
 43. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap kształcenia
 44. IPET – autystyczny uczeń
 45. Wychowanie fizyczne, dostosowanie potrzeb, symptomy, zakres trudności
 46. Arkusz pomocniczy do wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
 47. IPET – przykładowy wzór
 48. IPET – Zespoły
 49. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – symptomy i wskazówki
 50. Schemat ciała i przestrzeni – ćwiczenia
 51. Pisanie, sprawność grafomotoryczna, symptomy zaburzeń, IPET
 52. Dotyk, wzrok, ruch – scenariusz zajęć
 53. Charakterystyka ucznia z zespołem Aspergera
 54. Rymy – zabawa grupowa
 55. Liczba mnoga, autyzm – scenariusz zajęć
 56. Autyzm – wykorzystanie szczególnych zainteresowań na zajęciach
 57. Chodzenie na palcach
 58. Autyzm – plan dnia
 59. Karty informacyjne – emocje/autyzm
 60. Autyzm – imitacja werbalna – scenariusz zajęć
 61. Autyzm plany edukacyjne, plany dnia
 62. Autyzm – pierwszy dzień w przedszkolu
 63. ASD – przypomnienia wizualne
 64. ASD – różnicowanie nauczanych treści
 65. Instrukcja nauczania umiejętności społecznych ASD
 66. Autyzm – współpraca w ławce
 67. Kontakty społeczno-emocjonalne – programy
  Rozpoznawanie kolegów i koleżanek w klasie – scenariusz zajęć
 68. Autyzm, lekcja – postaw na prostotę
 69. Koncentracja uwagi – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 70. Motoryka duża i mała – kompensacja
 71. IPET – autystyczny przedszkolak
 72. Dysfunkcja wzrokowa – autyzm/strategie w szkole
 73. Pisanie – motoryka duża i mała, IPET, rewalidacja, kompensacja
 74. Analiza i synteza wzrokowa – zestaw ćwiczeń, IPET, rewalidacja
 75. Komiksowe rozmówki – strategie
 76. Nadawanie nazw – ćwiczenia
 77. Autyzm – zamiast ręcznego pisania
 78. Krótka lista kontrolna wyposażenie ucznia
 79. Autyzm – negocjacje
 80. Autyzm – wykonywanie poleceń werbalnych
 81. Autyzm – metodyka nauczania w szkole masowej
 82. Wyznacz osobę do wydawania poleceń
 83. Umiejętność przypominania – scenariusz zajęć
 84. Autyzm – zaznacz początek i koniec
 85. Lektury szkolne – słownictwo/dysleksja 
 86. Przerwy w nauce
 87. Tworzenie związków wyrazowych
 88. Czy dziecko autystyczne słyszy to, co ty
 89. Dopasowywanie – scenariusz zajęć #autyzm
 90. Praca z uczniem opiniowanym w poradni 
 91. Ćwiczenia na materiale literopodobnym i literowym – IPET
 92. Program rewalidacji ucznia z autyzmem/ZA – szkoła średnia
 93. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 94. Ramowy Plan IPET
 95. Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – IPET
 96. Ćwiczenia na materiale obrazkowym – IPET
 97. Nauczycielu wykorzystaj moc rówieśników 
 98. Zabawa Mój dzień
 99. Program ogólnorozwojowy Porusz Umysł
 100. Ucz jak zadawać pytania
 101. Przedmioty codziennego użytku – zabawa
 102. Techniki parateatralne
 103. Wzory z paciorków – kopiowanie
 104. Komunikaty w pierwszej osobie – techniki pozytywnego wzmacniania
 105. Rozgrzewka przed lekcją nie tylko dla podwrażliwych dzieci
 106. Pisownia popularnych wyrazów – ćwiczenia
 107. Zróżnicowane sposoby prezentacji tematu
 108. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 109. Pisanie krok po kroku
 110. Podkreślaj pozytywne zachowania 
 111. Jak rozwijać umiejętność zabawy
 112. Celowe ignorowanie – interwencje
 113. Rozwijanie inteligencji myślenia
 114. Pisanie w kaszy – ćwiczenia SI*
 115. Rozwój umiejętności przez zabawę
 116. Komunikaty porządkujące – strategia
 117. Ruszamy samogłoskami – układ przedsionkowy – scenariusz
 118. Plan uczestnictwa, sposób uczenia
 119. Wspierający dotyk
 120. Czytanie na przemian w parach
 121. System zadań – narzędzie
 122. Systemy żetonowe
 123. Utrwalanie wiadomości
 124. Scenariusz zajęć indywidualnych – obrazki, motoryka, dotyk
 125. Porządkowanie nowych informacji
 126. Nawlekanie rurek – schemat*
 127. Strategia pracuję dla…
 128. Technika świateł drogowych
 129. Mów nisko, powoli i mało – wskazówka
 130. Tabelka krok po kroku*
 131. Harmonogram – wzmocnienia*
 132. #przypominajki obrazkowe*
 133. #strategia paski wydarzeń*

*Pomysły lub opracowania własne