Reklamy

REWALIDACJA – zakładka dotyczy metod, technik, programów, strategii, narzędzi, sposobów, pomysłów, inspiracji wykorzystywanych w programach rewalidacyjnych oraz zawiera przykłady samych programów rewalidacyjnych przeznaczonych dla dzieci ze spektrum autyzmu, uczniów z zaburzeniami pokrewnymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi trudnościami w nauce

TEMATY/ZAJĘCIA/ĆWICZENIA:

*Pomysły lub opracowania własne

 1. Kolory – zajęcia integracyjno – percepcyjno – motoryczne – niepełnosprawność intelektualna i autyzm
 2. Motoryka mała – zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu
 3. Percepcja wzrokowa – zajęcia rewalidacyjne dla dzieci w spektrum autyzmu
 4. Tworzenie pojęć w spektrum autyzmu
 5. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 6. Ćwiczenia ruchu integracyjnego – przeliczanie figur – zajęcia rewalidacyjne
 7. Scenariusze warsztatów łączących mindfulness (uważność), dramę, SI i porozumienie bez przemocy
 8. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem, przykład
 9. Usprawnianie analizatorów wzrokowych i słuchowych. Rewalidacja – ASD
 10. Schemat ciała oraz orientacji przestrzennej z wykorzystaniem komunikacji niewerbalnej – autyzm
 11. Andrzejkowa zabawa – scenariusz zajęć, autyzm
 12. Pomysły zdalnych zajęć rewalidacyjnych
 13. Koordynacja wzrokowo – ruchowa i orientacja przestrzenna – zabawy rewalidacyjne
 14. Kolorowe lepienie z masy solnej – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 15. Zwiększanie świadomości i dostrzegania szczegółów przedmiotów w otoczeniu – autyzm, scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 16. Zwierzęta na wsi scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka ze spektrum autyzmu
 17. Rewalidacja, autyzm, zdalne nauczanie, przykłady, pomysły, inspiracje
 18. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem
 19. Rewalidacja – indywidualny program dla dziecka z autyzmem
 20. Naśladowanie niewerbalne – scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem
 21. Autyzm – Wspomaganie wszechstronnego rozwoju – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 22. Ćwiczenia słuchowe na materiale słownym i literowym – rewalidacja
 23. Ćwiczenia percepcji, pamięci słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej
 24. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 25. Przyczyna i skutek, autyzm – scenariusz zajęć
 26. Liczba mnoga, autyzm – scenariusz zajęć
 27. Autyzm – rozpraszanie rozproszonych
 28. Percepcja słuchowa – ćwiczenia usprawniające syntezę słuchową, autyzm i zaburzenia pokrewne
 29. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową – analiza, synteza, pamięć – ASD
 30. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową – ASD
 31. Relaksacyjne oddychanie – ASD
 32. Rewalidacja – Ćwiczenia percepcji wzrokowej na materiale literowym
 33. Autyzm – czytanie chórem w parach, rewalidacja
 34. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 35. Zespół Aspergera – konspekt zajęć
 36. Konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 37. Tematyka zimowa – scenariusz w zespole rewalidacyjno wychowawczym
 38. Zestawy ćwiczeń dla autystycznych dzieci oraz dzieci z zaburzeniami pokrewnymi
 39. Przykładowy scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 40. Autyzm – charakterystyka i wskazania do pracy
 41. Zajęcia rewalidacyjne dla niemówiącego ucznia z autyzmem
 42. Autyzm/ZA – Plan działań rewalidacyjnych dla ucznia z objawami lękowymi
 43. Zawody – doskonalenie percepcji wzrokowej, słuchowej, rozwój mowy – rewalidacja
 44. Program zajęć korekcyjno- kompensacyjnych z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu
 45. Program rewalidacji indywidualnej z tyflopedagogiem na pierwszy etap kształcenia wraz z scenariuszem dla słabowidzących uczniów z zespołem Aspergera
 46. Rewalidacja dziecka z zaburzeniami percepcji słuchowej, wzrokowej, grafomotorycznej oraz mowy
 47. Indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie – Brzydkie kaczątko
 48. Program rewalidacyjny: autyzm, umiejętności społeczne i komunikacja
 49. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia NI w stopniu lekkim. Korzystamy z kalendarza…
 50. Program zajęć rewalidacyjnych dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 51. Program zajęć rewalidacyjnych z elementami twórczości dla uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej
 52. Matematyka – program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 53. IPET – autyzm, przedszkole
 54. Program zajęć rewalidacyjnych kl. I – VI
 55. Arkusz IPET dla dziecka z autyzmem
 56. IPET dla dziecka niedosłyszącego
 57. Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV – VII
 58. Wzór IPET
 59. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap kształcenia
 60. IPET – autystyczny uczeń
 61. Wychowanie fizyczne, dostosowanie potrzeb, symptomy, zakres trudności
 62. Arkusz pomocniczy do wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
 63. IPET – przykładowy wzór
 64. IPET – Zespoły
 65. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – symptomy i wskazówki
 66. Schemat ciała i przestrzeni – ćwiczenia
 67. Pisanie, sprawność grafomotoryczna, symptomy zaburzeń, IPET
 68. Dotyk, wzrok, ruch – scenariusz zajęć
 69. Charakterystyka ucznia z zespołem Aspergera
 70. Rymy – zabawa grupowa
 71. Liczba mnoga, autyzm – scenariusz zajęć
 72. Autyzm – wykorzystanie szczególnych zainteresowań na zajęciach
 73. Chodzenie na palcach
 74. Autyzm – plan dnia
 75. Karty informacyjne – emocje/autyzm
 76. Autyzm – imitacja werbalna – scenariusz zajęć
 77. Autyzm plany edukacyjne, plany dnia
 78. Autyzm – pierwszy dzień w przedszkolu
 79. ASD – przypomnienia wizualne
 80. ASD – różnicowanie nauczanych treści
 81. Instrukcja nauczania umiejętności społecznych ASD
 82. Autyzm – współpraca w ławce
 83. Kontakty społeczno-emocjonalne – programy
  Rozpoznawanie kolegów i koleżanek w klasie – scenariusz zajęć
 84. Autyzm, lekcja – postaw na prostotę
 85. Koncentracja uwagi – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 86. Motoryka duża i mała – kompensacja
 87. IPET – autystyczny przedszkolak
 88. Dysfunkcja wzrokowa – autyzm/strategie w szkole
 89. Pisanie – motoryka duża i mała, IPET, rewalidacja, kompensacja
 90. Analiza i synteza wzrokowa – zestaw ćwiczeń, IPET, rewalidacja
 91. Komiksowe rozmówki – strategie
 92. Nadawanie nazw – ćwiczenia
 93. Autyzm – zamiast ręcznego pisania
 94. Krótka lista kontrolna wyposażenie ucznia
 95. Autyzm – negocjacje
 96. Autyzm – wykonywanie poleceń werbalnych
 97. Autyzm – metodyka nauczania w szkole masowej
 98. Wyznacz osobę do wydawania poleceń
 99. Umiejętność przypominania – scenariusz zajęć
 100. Autyzm – zaznacz początek i koniec
 101. Lektury szkolne – słownictwo/dysleksja 
 102. Przerwy w nauce
 103. Tworzenie związków wyrazowych
 104. Czy dziecko autystyczne słyszy to, co ty
 105. Dopasowywanie – scenariusz zajęć #autyzm
 106. Praca z uczniem opiniowanym w poradni 
 107. Ćwiczenia na materiale literopodobnym i literowym – IPET
 108. Program rewalidacji ucznia z autyzmem/ZA – szkoła średnia
 109. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 110. Ramowy Plan IPET
 111. Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – IPET
 112. Ćwiczenia na materiale obrazkowym –
 113. Zabawa Mój dzień
 114. Program ogólnorozwojowy Porusz Umysł
 115. Ucz jak zadawać pytania
 116. Przedmioty codziennego użytku – zabawa
 117. Techniki parateatralne
 118. Wzory z paciorków – kopiowanie
 119. Komunikaty w pierwszej osobie – techniki pozytywnego wzmacniania
 120. Rozgrzewka przed lekcją nie tylko dla podwrażliwych dzieci
 121. Pisownia popularnych wyrazów – ćwiczenia
 122. Zróżnicowane sposoby prezentacji tematu
 123. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 124. Pisanie krok po kroku
 125. Podkreślaj pozytywne zachowania 
 126. Jak rozwijać umiejętność zabawy
 127. Celowe ignorowanie – interwencje
 128. Rozwijanie inteligencji myślenia
 129. Pisanie w kaszy – ćwiczenia SI*
 130. Rozwój umiejętności przez zabawę
 131. Komunikaty porządkujące – strategia
 132. Ruszamy samogłoskami – układ przedsionkowy – scenariusz
 133. Plan uczestnictwa, sposób uczenia
 134. Wspierający dotyk
 135. Czytanie na przemian w parach
 136. System zadań – narzędzie
 137. Systemy żetonowe
 138. Utrwalanie wiadomości
 139. Scenariusz zajęć indywidualnych – obrazki, motoryka, dotyk
 140. Porządkowanie nowych informacji
 141. Nawlekanie rurek – schemat*
 142. Strategia pracuję dla…
 143. Technika świateł drogowych
 144. Mów nisko, powoli i mało – wskazówka
 145. Tabelka krok po kroku*
 146. Harmonogram – wzmocnienia*
 147. #przypominajki obrazkowe*
 148. #strategia paski wydarzeń*