Reklamy

REWALIDACJA – zakładka dotyczy metod, technik, programów, strategii, narzędzi, sposobów, pomysłów, inspiracji wykorzystywanych w programach rewalidacyjnych oraz zawiera przykłady samych programów rewalidacyjnych przeznaczonych dla dzieci ze spektrum autyzmu, uczniów z zaburzeniami pokrewnymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi trudnościami w nauce

TEMATY/ZAJĘCIA/ĆWICZENIA:

*Pomysły lub opracowania własne

 1. Motoryka mała – zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu
 2. Percepcja wzrokowa – zajęcia rewalidacyjne dla dzieci w spektrum autyzmu
 3. Tworzenie pojęć w spektrum autyzmu
 4. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 5. Ćwiczenia ruchu integracyjnego – przeliczanie figur – zajęcia rewalidacyjne
 6. Scenariusze warsztatów łączących mindfulness (uważność), dramę, SI i porozumienie bez przemocy
 7. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem, przykład
 8. Usprawnianie analizatorów wzrokowych i słuchowych. Rewalidacja – ASD
 9. Schemat ciała oraz orientacji przestrzennej z wykorzystaniem komunikacji niewerbalnej – autyzm
 10. Andrzejkowa zabawa – scenariusz zajęć, autyzm
 11. Pomysły zdalnych zajęć rewalidacyjnych
 12. Koordynacja wzrokowo – ruchowa i orientacja przestrzenna – zabawy rewalidacyjne
 13. Kolorowe lepienie z masy solnej – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 14. Zwiększanie świadomości i dostrzegania szczegółów przedmiotów w otoczeniu – autyzm, scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 15. Zwierzęta na wsi scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka ze spektrum autyzmu
 16. Rewalidacja, autyzm, zdalne nauczanie, przykłady, pomysły, inspiracje
 17. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem
 18. Rewalidacja – indywidualny program dla dziecka z autyzmem
 19. Naśladowanie niewerbalne – scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem
 20. Autyzm – Wspomaganie wszechstronnego rozwoju – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 21. Ćwiczenia słuchowe na materiale słownym i literowym – rewalidacja
 22. Ćwiczenia percepcji, pamięci słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej
 23. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 24. Przyczyna i skutek, autyzm – scenariusz zajęć
 25. Liczba mnoga, autyzm – scenariusz zajęć
 26. Autyzm – rozpraszanie rozproszonych
 27. Percepcja słuchowa – ćwiczenia usprawniające syntezę słuchową, autyzm i zaburzenia pokrewne
 28. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową – analiza, synteza, pamięć – ASD
 29. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową – ASD
 30. Relaksacyjne oddychanie – ASD
 31. Rewalidacja – Ćwiczenia percepcji wzrokowej na materiale literowym
 32. Autyzm – czytanie chórem w parach, rewalidacja
 33. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 34. Zespół Aspergera – konspekt zajęć
 35. Konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 36. Tematyka zimowa – scenariusz w zespole rewalidacyjno wychowawczym
 37. Zestawy ćwiczeń dla autystycznych dzieci oraz dzieci z zaburzeniami pokrewnymi
 38. Przykładowy scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 39. Autyzm – charakterystyka i wskazania do pracy
 40. Zajęcia rewalidacyjne dla niemówiącego ucznia z autyzmem
 41. Autyzm/ZA – Plan działań rewalidacyjnych dla ucznia z objawami lękowymi
 42. Zawody – doskonalenie percepcji wzrokowej, słuchowej, rozwój mowy – rewalidacja
 43. Program zajęć korekcyjno- kompensacyjnych z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu
 44. Program rewalidacji indywidualnej z tyflopedagogiem na pierwszy etap kształcenia wraz z scenariuszem dla słabowidzących uczniów z zespołem Aspergera
 45. Rewalidacja dziecka z zaburzeniami percepcji słuchowej, wzrokowej, grafomotorycznej oraz mowy
 46. Indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie – Brzydkie kaczątko
 47. Program rewalidacyjny: autyzm, umiejętności społeczne i komunikacja
 48. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia NI w stopniu lekkim. Korzystamy z kalendarza…
 49. Program zajęć rewalidacyjnych dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 50. Program zajęć rewalidacyjnych z elementami twórczości dla uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej
 51. Matematyka – program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 52. IPET – autyzm, przedszkole
 53. Program zajęć rewalidacyjnych kl. I – VI
 54. Arkusz IPET dla dziecka z autyzmem
 55. IPET dla dziecka niedosłyszącego
 56. Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV – VII
 57. Wzór IPET
 58. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap kształcenia
 59. IPET – autystyczny uczeń
 60. Wychowanie fizyczne, dostosowanie potrzeb, symptomy, zakres trudności
 61. Arkusz pomocniczy do wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
 62. IPET – przykładowy wzór
 63. IPET – Zespoły
 64. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – symptomy i wskazówki
 65. Schemat ciała i przestrzeni – ćwiczenia
 66. Pisanie, sprawność grafomotoryczna, symptomy zaburzeń, IPET
 67. Dotyk, wzrok, ruch – scenariusz zajęć
 68. Charakterystyka ucznia z zespołem Aspergera
 69. Rymy – zabawa grupowa
 70. Liczba mnoga, autyzm – scenariusz zajęć
 71. Autyzm – wykorzystanie szczególnych zainteresowań na zajęciach
 72. Chodzenie na palcach
 73. Autyzm – plan dnia
 74. Karty informacyjne – emocje/autyzm
 75. Autyzm – imitacja werbalna – scenariusz zajęć
 76. Autyzm plany edukacyjne, plany dnia
 77. Autyzm – pierwszy dzień w przedszkolu
 78. ASD – przypomnienia wizualne
 79. ASD – różnicowanie nauczanych treści
 80. Instrukcja nauczania umiejętności społecznych ASD
 81. Autyzm – współpraca w ławce
 82. Kontakty społeczno-emocjonalne – programy
  Rozpoznawanie kolegów i koleżanek w klasie – scenariusz zajęć
 83. Autyzm, lekcja – postaw na prostotę
 84. Koncentracja uwagi – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 85. Motoryka duża i mała – kompensacja
 86. IPET – autystyczny przedszkolak
 87. Dysfunkcja wzrokowa – autyzm/strategie w szkole
 88. Pisanie – motoryka duża i mała, IPET, rewalidacja, kompensacja
 89. Analiza i synteza wzrokowa – zestaw ćwiczeń, IPET, rewalidacja
 90. Komiksowe rozmówki – strategie
 91. Nadawanie nazw – ćwiczenia
 92. Autyzm – zamiast ręcznego pisania
 93. Krótka lista kontrolna wyposażenie ucznia
 94. Autyzm – negocjacje
 95. Autyzm – wykonywanie poleceń werbalnych
 96. Autyzm – metodyka nauczania w szkole masowej
 97. Wyznacz osobę do wydawania poleceń
 98. Umiejętność przypominania – scenariusz zajęć
 99. Autyzm – zaznacz początek i koniec
 100. Lektury szkolne – słownictwo/dysleksja 
 101. Przerwy w nauce
 102. Tworzenie związków wyrazowych
 103. Czy dziecko autystyczne słyszy to, co ty
 104. Dopasowywanie – scenariusz zajęć #autyzm
 105. Praca z uczniem opiniowanym w poradni 
 106. Ćwiczenia na materiale literopodobnym i literowym – IPET
 107. Program rewalidacji ucznia z autyzmem/ZA – szkoła średnia
 108. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 109. Ramowy Plan IPET
 110. Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – IPET
 111. Ćwiczenia na materiale obrazkowym –
 112. Zabawa Mój dzień
 113. Program ogólnorozwojowy Porusz Umysł
 114. Ucz jak zadawać pytania
 115. Przedmioty codziennego użytku – zabawa
 116. Techniki parateatralne
 117. Wzory z paciorków – kopiowanie
 118. Komunikaty w pierwszej osobie – techniki pozytywnego wzmacniania
 119. Rozgrzewka przed lekcją nie tylko dla podwrażliwych dzieci
 120. Pisownia popularnych wyrazów – ćwiczenia
 121. Zróżnicowane sposoby prezentacji tematu
 122. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 123. Pisanie krok po kroku
 124. Podkreślaj pozytywne zachowania 
 125. Jak rozwijać umiejętność zabawy
 126. Celowe ignorowanie – interwencje
 127. Rozwijanie inteligencji myślenia
 128. Pisanie w kaszy – ćwiczenia SI*
 129. Rozwój umiejętności przez zabawę
 130. Komunikaty porządkujące – strategia
 131. Ruszamy samogłoskami – układ przedsionkowy – scenariusz
 132. Plan uczestnictwa, sposób uczenia
 133. Wspierający dotyk
 134. Czytanie na przemian w parach
 135. System zadań – narzędzie
 136. Systemy żetonowe
 137. Utrwalanie wiadomości
 138. Scenariusz zajęć indywidualnych – obrazki, motoryka, dotyk
 139. Porządkowanie nowych informacji
 140. Nawlekanie rurek – schemat*
 141. Strategia pracuję dla…
 142. Technika świateł drogowych
 143. Mów nisko, powoli i mało – wskazówka
 144. Tabelka krok po kroku*
 145. Harmonogram – wzmocnienia*
 146. #przypominajki obrazkowe*
 147. #strategia paski wydarzeń*