REWALIDACJA – zakładka dotyczy metod, technik, programów, strategii, narzędzi, sposobów, pomysłów, inspiracji wykorzystywanych w programach rewalidacyjnych oraz zawiera przykłady samych programów rewalidacyjnych przeznaczonych dla dzieci ze spektrum autyzmu, uczniów z zaburzeniami pokrewnymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi trudnościami w nauce

TEMATY/ZAJĘCIA/ĆWICZENIA:

*Pomysły lub opracowania własne

 1. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 2. Ćwiczenia ruchu integracyjnego – przeliczanie figur – zajęcia rewalidacyjne
 3. Scenariusze warsztatów łączących mindfulness (uważność), dramę, SI i porozumienie bez przemocy
 4. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem, przykład
 5. Usprawnianie analizatorów wzrokowych i słuchowych. Rewalidacja – ASD
 6. Schemat ciała oraz orientacji przestrzennej z wykorzystaniem komunikacji niewerbalnej – autyzm
 7. Andrzejkowa zabawa – scenariusz zajęć, autyzm
 8. Pomysły zdalnych zajęć rewalidacyjnych
 9. Koordynacja wzrokowo – ruchowa i orientacja przestrzenna – zabawy rewalidacyjne
 10. Kolorowe lepienie z masy solnej – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 11. Zwiększanie świadomości i dostrzegania szczegółów przedmiotów w otoczeniu – autyzm, scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 12. Zwierzęta na wsi scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka ze spektrum autyzmu
 13. Rewalidacja, autyzm, zdalne nauczanie, przykłady, pomysły, inspiracje
 14. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem
 15. Rewalidacja – indywidualny program dla dziecka z autyzmem
 16. Naśladowanie niewerbalne – scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem
 17. Autyzm – Wspomaganie wszechstronnego rozwoju – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 18. Ćwiczenia słuchowe na materiale słownym i literowym – rewalidacja
 19. Ćwiczenia percepcji, pamięci słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej
 20. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 21. Przyczyna i skutek, autyzm – scenariusz zajęć
 22. Liczba mnoga, autyzm – scenariusz zajęć
 23. Autyzm – rozpraszanie rozproszonych
 24. Percepcja słuchowa – ćwiczenia usprawniające syntezę słuchową, autyzm i zaburzenia pokrewne
 25. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową – analiza, synteza, pamięć – ASD
 26. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową – ASD
 27. Relaksacyjne oddychanie – ASD
 28. Rewalidacja – Ćwiczenia percepcji wzrokowej na materiale literowym
 29. Autyzm – czytanie chórem w parach, rewalidacja
 30. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 31. Zespół Aspergera – konspekt zajęć
 32. Konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 33. Tematyka zimowa – scenariusz w zespole rewalidacyjno wychowawczym
 34. Zestawy ćwiczeń dla autystycznych dzieci oraz dzieci z zaburzeniami pokrewnymi
 35. Przykładowy scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem
 36. Autyzm – charakterystyka i wskazania do pracy
 37. Zajęcia rewalidacyjne dla niemówiącego ucznia z autyzmem
 38. Autyzm/ZA – Plan działań rewalidacyjnych dla ucznia z objawami lękowymi
 39. Zawody – doskonalenie percepcji wzrokowej, słuchowej, rozwój mowy – rewalidacja
 40. Program zajęć korekcyjno- kompensacyjnych z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu
 41. Program rewalidacji indywidualnej z tyflopedagogiem na pierwszy etap kształcenia wraz z scenariuszem dla słabowidzących uczniów z zespołem Aspergera
 42. Rewalidacja dziecka z zaburzeniami percepcji słuchowej, wzrokowej, grafomotorycznej oraz mowy
 43. Indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie – Brzydkie kaczątko
 44. Program rewalidacyjny: autyzm, umiejętności społeczne i komunikacja
 45. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia NI w stopniu lekkim. Korzystamy z kalendarza…
 46. Program zajęć rewalidacyjnych dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 47. Program zajęć rewalidacyjnych z elementami twórczości dla uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej
 48. Matematyka – program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 49. IPET – autyzm, przedszkole
 50. Program zajęć rewalidacyjnych kl. I – VI
 51. Arkusz IPET dla dziecka z autyzmem
 52. IPET dla dziecka niedosłyszącego
 53. Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV – VII
 54. Wzór IPET
 55. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap kształcenia
 56. IPET – autystyczny uczeń
 57. Wychowanie fizyczne, dostosowanie potrzeb, symptomy, zakres trudności
 58. Arkusz pomocniczy do wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
 59. IPET – przykładowy wzór
 60. IPET – Zespoły
 61. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – symptomy i wskazówki
 62. Schemat ciała i przestrzeni – ćwiczenia
 63. Pisanie, sprawność grafomotoryczna, symptomy zaburzeń, IPET
 64. Dotyk, wzrok, ruch – scenariusz zajęć
 65. Charakterystyka ucznia z zespołem Aspergera
 66. Rymy – zabawa grupowa
 67. Liczba mnoga, autyzm – scenariusz zajęć
 68. Autyzm – wykorzystanie szczególnych zainteresowań na zajęciach
 69. Chodzenie na palcach
 70. Autyzm – plan dnia
 71. Karty informacyjne – emocje/autyzm
 72. Autyzm – imitacja werbalna – scenariusz zajęć
 73. Autyzm plany edukacyjne, plany dnia
 74. Autyzm – pierwszy dzień w przedszkolu
 75. ASD – przypomnienia wizualne
 76. ASD – różnicowanie nauczanych treści
 77. Instrukcja nauczania umiejętności społecznych ASD
 78. Autyzm – współpraca w ławce
 79. Kontakty społeczno-emocjonalne – programy
  Rozpoznawanie kolegów i koleżanek w klasie – scenariusz zajęć
 80. Autyzm, lekcja – postaw na prostotę
 81. Koncentracja uwagi – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 82. Motoryka duża i mała – kompensacja
 83. IPET – autystyczny przedszkolak
 84. Dysfunkcja wzrokowa – autyzm/strategie w szkole
 85. Pisanie – motoryka duża i mała, IPET, rewalidacja, kompensacja
 86. Analiza i synteza wzrokowa – zestaw ćwiczeń, IPET, rewalidacja
 87. Komiksowe rozmówki – strategie
 88. Nadawanie nazw – ćwiczenia
 89. Autyzm – zamiast ręcznego pisania
 90. Krótka lista kontrolna wyposażenie ucznia
 91. Autyzm – negocjacje
 92. Autyzm – wykonywanie poleceń werbalnych
 93. Autyzm – metodyka nauczania w szkole masowej
 94. Wyznacz osobę do wydawania poleceń
 95. Umiejętność przypominania – scenariusz zajęć
 96. Autyzm – zaznacz początek i koniec
 97. Lektury szkolne – słownictwo/dysleksja 
 98. Przerwy w nauce
 99. Tworzenie związków wyrazowych
 100. Czy dziecko autystyczne słyszy to, co ty
 101. Dopasowywanie – scenariusz zajęć #autyzm
 102. Praca z uczniem opiniowanym w poradni 
 103. Ćwiczenia na materiale literopodobnym i literowym – IPET
 104. Program rewalidacji ucznia z autyzmem/ZA – szkoła średnia
 105. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 106. Ramowy Plan IPET
 107. Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – IPET
 108. Ćwiczenia na materiale obrazkowym –
 109. Zabawa Mój dzień
 110. Program ogólnorozwojowy Porusz Umysł
 111. Ucz jak zadawać pytania
 112. Przedmioty codziennego użytku – zabawa
 113. Techniki parateatralne
 114. Wzory z paciorków – kopiowanie
 115. Komunikaty w pierwszej osobie – techniki pozytywnego wzmacniania
 116. Rozgrzewka przed lekcją nie tylko dla podwrażliwych dzieci
 117. Pisownia popularnych wyrazów – ćwiczenia
 118. Zróżnicowane sposoby prezentacji tematu
 119. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 120. Pisanie krok po kroku
 121. Podkreślaj pozytywne zachowania 
 122. Jak rozwijać umiejętność zabawy
 123. Celowe ignorowanie – interwencje
 124. Rozwijanie inteligencji myślenia
 125. Pisanie w kaszy – ćwiczenia SI*
 126. Rozwój umiejętności przez zabawę
 127. Komunikaty porządkujące – strategia
 128. Ruszamy samogłoskami – układ przedsionkowy – scenariusz
 129. Plan uczestnictwa, sposób uczenia
 130. Wspierający dotyk
 131. Czytanie na przemian w parach
 132. System zadań – narzędzie
 133. Systemy żetonowe
 134. Utrwalanie wiadomości
 135. Scenariusz zajęć indywidualnych – obrazki, motoryka, dotyk
 136. Porządkowanie nowych informacji
 137. Nawlekanie rurek – schemat*
 138. Strategia pracuję dla…
 139. Technika świateł drogowych
 140. Mów nisko, powoli i mało – wskazówka
 141. Tabelka krok po kroku*
 142. Harmonogram – wzmocnienia*
 143. #przypominajki obrazkowe*
 144. #strategia paski wydarzeń*