Reklamy

IPET – zakładka dotyczy metod, programów, technik, systemów, strategii, narzędzi, sposobów, sprawozdań, ocen, opisów…, pomysłów, inspiracji wykorzystywanych w INDYWIDUALNYCH PROGRAMACH EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH na zajęciach indywidualnych, grupowych w szkole, w domu i w gabinetach terapeutycznych…

TEMATY/ZAJĘCIA/ĆWICZENIA:

 1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych autyzm i zaburzenia pokrewne – przykłady dostosowań
 2. 4 przykładowe sprawozdania z zajęć rewalidacyjnych
 3. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z afazją kl.4
 4. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 5. Ocena efektywności pomocy pedagogicznej, program dla dziecka z autyzmem
 6. Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia – przykłady
 7. IPET dla ucznia ze spektrum autyzmu
 8. IPET dla uczennicy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, kl. 8
 9. Przykładowa opinia o dziecku w wieku przedszkolnym
 10. Przykładowy Indywidualny program Edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 11. Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 12. Przykładowy IPET dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
 13. WOPFU – Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
 14. Przykładowy IPET dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
 15. IPET dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz przykład IPET-u dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu
 16. IPET dla ucznia ze spektrum autyzmu
 17. Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia
 18. Ocena i opis postępów rozwoju psychomotorycznego ucznia
 19. Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia (WOPFU) ze spektrum autyzmu, przykłady
 20. Przykładowy IPET dla ucznia z autyzmem
 21. Program kształcenia umiejętnosci liczenia dla dziecka z autyzmem
 22. Ewaluacja IPET-u dla ucznia z zespołem Aspergera
 23. Autyzm – Metody diagnozy, terapii i edukacji
 24. Po co i dla kogo IPET?
 25. Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia oraz IPET
 26. Przykładowa opinia dziecka w wieku przedszkolnym
 27. Wzór oceny opisowej, I półrocze, kl. I
 28. Arkusz WOPFU oraz IPET
 29. Program zajęć rewalidacyjnych dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 30. Program zajęć rewalidacyjnych z elementami twórczości dla uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej
 31. Program zajęć rewalidacyjnych kl. I – VI
 32. Arkusz IPET dla dziecka z autyzmem
 33. IPET dla dziecka niedosłyszącego
 34. Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV – VII
 35. Wzór IPET
 36. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap kształcenia
 37. IPET – autystyczny uczeń
 38. Wychowanie fizyczne, dostosowanie potrzeb, symptomy, zakres trudności
 39. Arkusz pomocniczy do wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
 40. IPET – przykładowy wzór
 41. IPET – Zespoły
 42. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – symptomy i wskazówki
 43. Schemat ciała i przestrzeni – ćwiczenia
 44. Pisanie, sprawność grafomotoryczna, symptomy zaburzeń, IPET
 45. Dotyk, wzrok, ruch – scenariusz zajęć
 46. Charakterystyka ucznia z zespołem Aspergera
 47. Rymy – zabawa grupowa
 48. Pisanie – motoryka duża i mała, IPET, rewalidacja, kompensacja
 49. Analiza i synteza wzrokowa – zestaw ćwiczeń, IPET, rewalidacja
 50. Przerwy w nauce
 51. Czy dziecko autystyczne słyszy to, co ty
 52. Dopasowywanie – scenariusz zajęć #autyzm
 53. Praca z uczniem opiniowanym w poradni 
 54. Ćwiczenia na materiale literopodobnym i literowym – IPET
 55. Program rewalidacji ucznia z autyzmem/ZA – szkoła średnia
 56. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 57. Ramowy Plan IPET
 58. Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – IPET
 59. Ćwiczenia na materiale obrazkowym – IPET

*Pomysły lub opracowania własne