Reklamy

IPET – zakładka dotyczy metod, programów, technik, systemów, strategii, narzędzi, sposobów, sprawozdań, ocen, opisów…, pomysłów, inspiracji wykorzystywanych w INDYWIDUALNYCH PROGRAMACH EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH na zajęciach indywidualnych, grupowych w szkole, w domu i w gabinetach terapeutycznych…

Pedagog Psycholog Edukacja specjalna Przykładowe oceny opisowe ucznia Sprawozdania

TEMATY/ZAJĘCIA/ĆWICZENIA:

 1. Przykładowa ocena opisowa ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym
 2. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej i diagnoza gotowości szkolnej
 3. Przykładowe Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne
 4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – uczeń z zaburzonym zachowaniem
 5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych autyzm i zaburzenia pokrewne – przykłady dostosowań
 6. 4 przykładowe sprawozdania z zajęć rewalidacyjnych
 7. IPET dla ucznia niedosłyszącego
 8. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z afazją kl.4
 9. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 10. Ocena efektywności pomocy pedagogicznej, program dla dziecka z autyzmem
 11. Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia – przykłady
 12. IPET dla ucznia ze spektrum autyzmu
 13. IPET dla uczennicy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, kl. 8
 14. Przykładowa opinia o dziecku w wieku przedszkolnym
 15. Przykładowy Indywidualny program Edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 16. IPET – autystyczny przedszkolak
 17. Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 18. Przykładowy IPET dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
 19. WOPFU – Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
 20. Przykładowy IPET dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
 21. IPET dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz przykład IPET-u dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu
 22. IPET dla ucznia ze spektrum autyzmu
 23. Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia
 24. Ocena i opis postępów rozwoju psychomotorycznego ucznia
 25. Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia (WOPFU) ze spektrum autyzmu, przykłady
 26. Przykładowy IPET dla ucznia z autyzmem
 27. Program kształcenia umiejętnosci liczenia dla dziecka z autyzmem
 28. Ewaluacja IPET-u dla ucznia z zespołem Aspergera
 29. Autyzm – Metody diagnozy, terapii i edukacji
 30. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 31. Po co i dla kogo IPET?
 32. Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia oraz IPET
 33. Przykładowa opinia dziecka w wieku przedszkolnym
 34. Arkusz IPET dla dziecka ze spektrum autyzmu
 35. Wzór oceny opisowej, I półrocze, kl. I
 36. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
 37. Arkusz WOPFU oraz IPET
 38. IPET – autyzm, przedszkole
 39. Program zajęć rewalidacyjnych dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 40. Program zajęć rewalidacyjnych z elementami twórczości dla uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej
 41. Wzór IPET
 42. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap kształcenia
 43. IPET – autystyczny uczeń
 44. Wychowanie fizyczne, dostosowanie potrzeb, symptomy, zakres trudności
 45. Arkusz pomocniczy do wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
 46. IPET – przykładowy wzór
 47. IPET – Zespoły
 48. Program zajęć rewalidacyjnych kl. I – VI
 49. Arkusz IPET dla dziecka z autyzmem
 50. IPET dla dziecka niedosłyszącego
 51. Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV – VII
 52. Wzór IPET
 53. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap kształcenia
 54. IPET – autystyczny uczeń
 55. Wychowanie fizyczne, dostosowanie potrzeb, symptomy, zakres trudności
 56. Arkusz pomocniczy do wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
 57. IPET – przykładowy wzór
 58. IPET – Zespoły
 59. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – symptomy i wskazówki
 60. Schemat ciała i przestrzeni – ćwiczenia
 61. Pisanie, sprawność grafomotoryczna, symptomy zaburzeń, IPET
 62. Dotyk, wzrok, ruch – scenariusz zajęć
 63. Charakterystyka ucznia z zespołem Aspergera
 64. Rymy – zabawa grupowa
 65. Pisanie – motoryka duża i mała, IPET, rewalidacja, kompensacja
 66. Analiza i synteza wzrokowa – zestaw ćwiczeń, IPET, rewalidacja
 67. Przerwy w nauce
 68. Czy dziecko autystyczne słyszy to, co ty
 69. Dopasowywanie – scenariusz zajęć #autyzm
 70. Praca z uczniem opiniowanym w poradni 
 71. Ćwiczenia na materiale literopodobnym i literowym – IPET
 72. Program rewalidacji ucznia z autyzmem/ZA – szkoła średnia
 73. Autyzm – wskazówki dla nauczycieli
 74. Ramowy Plan IPET
 75. Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową – IPET
 76. Ćwiczenia na materiale obrazkowym – IPET

*Pomysły lub opracowania własne