Reklamy

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
Na drugi etap edukacyjny 2020/2021 rok


METRYCZKA
Dane dziecka: 
Imię i nazwisko xxxxxxxxx
Data i miejsce urodzenia xxxxxxxxxxxxxx
Adres zamieszkania xxxxxxxxxxx
Telefon do matki/ojca xxxxxxx
Klasa do, której uczęszcza
Wychowawca
Nauczyciel wspierający xxxxxxxxxx
Nr i data wydania Orzeczenia, organ wydający Orzeczenie xxxxxxxxxxxxxxx
Rozpoznanie wynikające z Orzeczenia Autyzm wczesnodziecięcy
Zalecenia wynikające z Orzeczenia Załącznik nr 1. (kopia Orzeczenia)

WYNIKI WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA DZIECKA

Mocne strony:
Mowa komunikatywna,
• Zasób słownictwa w normie wiekowej,
• Ogólna wiedza na temat otaczającej rzeczywistości adekwatna do wieku,
• Myślenie matematyczne w granicach normy wiekowej,
• W codziennych obowiązkach samodzielny i zaradny;
• Podejmuje próby wykonywania powierzonych zadań;
• Rozumie kierowane do niego polecenia;
• Powierzone zadanie próbuje wykonywać dokładnie i prawidłowo;
• Potrafi skupić uwagę na wykonywanym zadaniu;
• Podejmuje próbę odpowiedzi na pytania kierowane do klasy;
• W miarę dobrze rozwinięta motoryka duża; 
• Pracuje pod nadzorem nauczyciela;
• Przejawia aktywność w poznawaniu nowych rzeczy;
• Opanowany sposób wnioskowania;
• Dobrze radzi sobie na elementach konkretnych;
• Doprowadza zadania do końca;
• Zasób słownictwa biernego adekwatny do wieku;
• Chętnie wykonuje ćwiczenia fizycznie; 
• Poprawnie nawiązuje kontakt z wybranymi przez siebie rówieśnikami;

Słabe strony:
• Inteligencja w granicach niżej niż przeciętna
• Zachowania nieadekwatne do sytuacji (płacz, krzyk) podczas sytuacji konfliktowych w grupie rówieśniczej
Deficyty funkcji percepcyjno-motorycznej;
• Obniżony poziom funkcjonowania w sferze słowno-logicznej;
• Trudności z zapamiętaniem i rozumieniem dłuższych treści;
Mała podzielność uwagi;
• Męczliwość i tendencja do wycofywania się w przypadku napotkanych problemów;
Problem ze zrozumieniem i przyjęciem sytuacji wynikających z relacji koleżeńskich norm i reguł społecznych.
• Nieadekwatne do sytuacji reakcje emocjonalne,
• Problemy z przyswojeniem i zrozumieniem reguł podczas gier zespołowych i wyścigów na zajęciach wychowania fizycznego. 

ZAKRES I SPOSÓB DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

• Uczeń realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla klasy 4 szkoły podstawowej dostosowaną do możliwości intelektualnych i psychofizycznych. 
• Sposób przekazywania wiedzy uwzględnia indywidualne możliwości intelektualne ucznia;
• Stworzone są optymalne warunki zewnętrzne podczas zajęć lekcyjnych (usunięcie bodźców rozpraszających uwagę)
• Przygotowane miejsca w klasie blisko nauczyciela
• Ocenianie: zgodne z WZO, ocena pisemna i werbalna uwzględnia wysiłek i zaangażowanie dziecka w pracę, mimo nie w pełni satysfakcjonujących efektów; należy motywować ucznia do pokonywania trudności, dostrzegać postępy, stosować wzmocnienia pozytywne,
• Sporządzanie planów dnia, przypominanie o lekcjach, które odbędą się w danym dniu;
• Pomoc w orientacji w przestrzeni szkolnej;
• Uprzedzanie o zmianach;
• Przygotowanie pomocy naukowych;
• Motywowanie do nauki i wysiłku poprzez ocenę zaangażowania i chęci aktywnego uczestnictwa w zajęciach;
• Przekazywanie wiedzy oparte jest na wykorzystaniu najlepiej rozwiniętych możliwości percepcji i angażuje jak najwięcej zmysłów (ruch, dotyk, wzrok, słuch);
• Metody i formy pracy są dostosowane do poziomu umiejętności, stanu zdrowia i innych cech indywidualnych ucznia;
• Skupianie uwagi na tym, co w danej chwili uważamy za najważniejsze ;
• Akcentowanie przy pomocy słów (uwaga, ważne);
• Pomoc przy organizowaniu własnego warsztatu pracy;
• Podawanie poleceń w prostszej krótkiej formie;
• Dzielenie złożonych treści na proste, bardziej zrozumiałe części;
• Częste odwoływanie się do konkretu ( np. rysunek, figura geometryczna);
• Stosowanie ułatwień typu: wykonaj według wzoru, uzupełnij fragment, odszukaj błąd;
• Ograniczenie wywierania presji czasowej, stosowanie przerwy w pracy;
• Wspieranie w pokonywani trudności, zachęcanie do wytrwałości;
• Rozładowywanie napięć emocjonalnych oraz poczucia niepewności poprzez spokojne i życzliwe podejście do ucznia;
• Stosowanie wielu powtórzeń udzielanych instrukcji i stałe utrwalanie zapamiętanych treści;
• Zmniejszenie ilości, stopnia trudności i obszerności zadań w trakcie lekcji i w ramach zadań domowych;
• Okazywanie aprobaty, pochwały dla podejmowanego wysiłku i akceptacji, pozwalające na budowanie pozytywnego obrazu siebie;
• Wdrażanie ucznia do większej samodzielności;
• Ocenianie wkładu pracy ucznia a nie stronę estetyczną prac plastycznych;
• Ocenianie wkładu pracy podczas zajęć w-f a nie osiąganych wyników;
• Umożliwienie wyciszenia emocji w oddzielnym pomieszczeniu, 
• Rozładowywanie napięć emocjonalnych oraz poczucia niepewności poprzez spokojne i życzliwe podejście do ucznia,
• Wyjaśnienie metafor i wyrazów mających wiele znaczeń oraz przenośni.

ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW


Zakres działań o charakterze rewalidacyjnym: 
• stymulowanie i usprawnianie kompetencji poznawczych i społeczno – emocjonalnych,
• usprawnianie funkcjonowania percepcyjno – motorycznego,
• rozwijanie kompetencji społecznych,
• kształtowanie umiejętności prowadzenia i podtrzymywania dialogu,
• nauka odczytywania języka pozawerbalnego,
• wyrażanie emocji,
• modelowanie właściwych zachowań społecznych,
• przygotowanie do jak największej samodzielności w zaspokajaniu swoich potrzeb.

Działania podejmowane przez wszystkie osoby pracujące z uczniem:
• Stymulowanie rozwoju procesów poznawczych;
• Korygowanie , usprawnianie i kompensowanie zaburzonych funkcji;
• Rozwijanie i doskonalenie sfery motorycznej dużej i małej;
• Usprawnianie percepcji słuchowej;
• Kształtowanie pozytywnego a zarazem realnego pojęcia o sobie i własnych możliwości;
• Motywowanie chłopca;
• Rozwijanie autonomii ucznia, personalizacja oraz socjalizacja;
• Kształtowanie sfery emocjonalnej;
• zwracanie się bezpośrednio do ucznia,
• krótkie komunikaty, wspomaganie gestem, 
• cierpliwe oczekiwanie na odpowiedź, 
• polecenia złożone dzielone na etapy, 
• włączanie ucznia w działania zespołowe, 
• organizowanie pracy w małych grupach, 
• monitorowanie pracy ucznia na lekcji, 
• pomoc w nazwaniu emocji w sytuacjach subiektywnie odbieranych jako trudne, 
• uprzedzanie o zmianach,

Pakiet zajęć „Emocje” dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu – 7 zł, zawiera:

 1. Odczuwanie niepokoju, autyzm / niepełnosprawność intelektualna, historyjka społeczna i arkusz pracy
 2. Smutek – arkusz pracy dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i / lub ASD (spektrum autyzmu)
 3. Wesoły kot – arkusz pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i / lub ASD (spektrum autyzmu) – praca w grupie / lekcja
 4. Życzliwość – arkusz pracy dla ucznia z ASD (spektrum autyzmu) i / lub ASD
 5. Protokół złości i zdenerwowania
 6. Pokoloruj i nazwij emocje – kolorowanki

Mini – wykłady, lekcje, zajęcia, ćwiczenia, kolorowanki, inspiracje…

Opłata jednorazowa niezależna od subskrybcji

Zebrane środki pozwolą na dalszy rozwój strony oraz publikowanych treści

Działania o innym charakterze:
• Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne,
• uczenie nawiązywania i podtrzymywania kontaktów rówieśniczych,
• kształtowanie inteligencji emocjonalnej.

METODY I FORMY PRACY Z UCZNIEM

Forma: 
indywidualna praca z uczniem, praca w podgrupach i w grupach.
Metody: 
• Metody oparte na działalności praktycznej (np.: sprawności manualne).
• Metody oglądowe – oparte na obserwacji, pomiarze i pokazie (np.: tablice, filmy, plansze, zdjęcia). 
• Metody oparte na słowie (opowiadanie, opis, dyskusje, praca z podręcznikiem i inne).
• Metody aktywizujące 
Gry i zabawy ruchowe , układanki, domino, rebusy, zagadki, gry planszowe, puzzle, memory, wyszukiwanie różnic i podobieństw między obrazkami, gry dydaktyczne
• analiza i interpretacja tekstów literackich (książka, prasa).

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE
• Zajęcia logopedyczne – 60 minut raz w tygodniu do końca roku szkolnego
– prowadzący p. XXXXXXXXXXXXXX
Terapia Integracji Sensorycznej 60 minut raz w tygodniu do końca roku szkolnego
– prowadząca pXXXXXXXXXXXXX
wtorek 12:40 – 13:40 sala B-22

FORMY, SPOSOBY I OKRES UDZIELANIA POMOCY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Przewidywany okres prowadzenia zajęć – raz w tygodniu przez cały rok szkolny. 

• Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Pan XXXXXXXXX 
piątek 12.35 – 13.35
• Trening umiejętności interpersonalnych podczas zajęć lekcyjnych oraz zajęć specjalistycznych
• Zajęcia z pedagogiem szkolnym „Jak się uczyć, żeby się nauczyć” – 2 godziny lekcyjne w roku szkolnym
• Zajęcia wyrównawcze z matematyki p. XXXXXXXXXXXX

• Zajęcia rozwijające – przynależność do grupy XXXXXXXXXXXX przy PTTK. Udział w rajdach PTTK oraz imprezach, lekcjach 

Pakiet: Umiejętności społeczne dla ucznia ze spektrum autyzmu w szkole masowej – 6 zł

Pakiet zawiera 6 scenariuszy do wykorzystania na zajęciach rewalidacyjnych lub do ćwiczeń w domu

Pakiet zawiera scenariusze i historyjki społeczne:

 1. Odmawianie – instrukcja
 2. Rozpoznawanie kolegów i koleżanek w klasie
 3. Umiejętność sygnalizowania przerwy
 4. Kontakt wzrokowy
 5. Jak wyjść do toalety w trakcie lekcji?
 6. Serce – mowa gestów

Opata jednorazowa niezależna od subskrybcji

Zebrane środki pozwolą na dalszy rozwój strony oraz publikowanych treści

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZICÓW UCZNIA

• Utrzymywanie stałego (codziennego) kontaktu rodziców chłopca ze szkołą poprzez informacje przesyłane przez e-dziennik, spotkania indywidualne w miarę potrzeb, spotkania raz 
w miesiącu podczas zebrań i dni otwartych;
• Udzielanie porad i konsultacji dotyczących działań terapeutycznych, poprawy funkcjonowania dziecka w szkole i w domu, motywowanie chłopca do pracy przez nauczycieli terapeutów, psychologa i pedagoga, udzielenie instruktażu, wskazówek, dostarczanie pomocnej literatury;
• Uczestniczenie wspólnie z dzieckiem w uroczystościach, imprezach i wycieczkach szkolnych;
• Harmonogram spotkań w ciągu roku szkolnego 2018/2019: 
Zebrania:
-zebrania z wychowawcą w godzinach 17:00 – 18:00 w następujących dniach:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dni otwarte z wychowawcą i nauczycielem wspomagającym w godzinach 17:00 – 18:00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
• Dyżury specjalistów w dniu zebrań i dni otwartych
Wtorek godzina 16:00 – 17:00 P. XXXXXXX
Poniedziałek godzina 17:00-18:00 pani XXXXXXXXXXXX
Poniedziałek godzina 16:00- 17:00 pani XXXXXXXXXXXX

Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia:
• zapoznawanie rodziców z bieżącym zakresem realizowanych treści edukacyjnych i stosowanymi metodami pracy z uczniem,
• ustalenie zasad, systemu motywacyjnego, 
• przekazywanie informacji o postępach ucznia i jego szkolnej sytuacji,
• porady dotyczące konkretnych sposobów pracy z dzieckiem w domu,
• przygotowanie ucznia do samodzielności,
Dokonuje się przynajmniej dwa razy do roku oceny wielospecjalistycznej, na podstawie której wysuwane są wnioski do pracy na następny rok.

Współpraca z instytucjami 
Współpraca z PPP – udzielanie porad i konsultacji do pracy z dzieckiem, wymiana doświadczeń

Program został opracowany przez zespół:
imię i nazwisko nauczyciela podpis 
XXXXXX, wychowawca 
XXXXXX, nauczyciel wspomagający 
XXXXXXXXX, Integracja Sensoryczna 
XXXXXX, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 
XXXXXXXX, zajęcia logopedyczne 

Zapoznałem się z programem

…………………………… …………………………… 


Podpis rodziców (podpis Dyrektora)

źródło: Jolanta Jarmuł, edux.pl

fot. sylwiaiwan.com

Pakiet zajęć rewalidacyjnych: Motoryka mała. Przygotowanie sensoryczno-motoryczne do pisania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu – 7 zł,

zawiera opisy i scenariusze / schematy zajęć do wykorzystania na zajęciach rewalidacyjnych; kompensacyjnych; terapiach zajęciowych oraz w Indywidualnych Planach Edukacyjno-Terapeutycznych IPET i innych; ćwiczeniach sensoryczno-motorocznych dłoni i palców przygotowujących uczniów do pisania oraz w terapiach ręki:

 1. Zmysł dotyku – percepcja czuciowa
 2. Wyciskanie – puszczanie – chwyt szczypcowy – kasztany
 3. Wsuwanie – spinacze
 4. Zakraplanie – woda
 5. Rozciąganie, nakładanie – gumki
 6. Wbijanie – pinezki
 7. Rozwijanie umiejętności grafomotorycznych u dzieci ze specjalnymi potrzebami – terapia krok po kroku
 8. Schemat wprowadzania litery

Opłata jednorazowa niezależna od subskrybcji

Zebrane środki pozwolą na dalszy rozwój strony oraz publikowanych treści

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.