autyzm.life i neuroróżnorodni

Neuroróżnorodność Terapia pedagogiczna autyzm niepełnosprawność intelektualna objawy rewalidacja IPET grafomotoryka umiejętności społeczne emocje scenariusze zajęcia sensoryka logopedia arkusze historyjki ASD

Reklamy

Reklamy

Po co i dla kogo IPET?

IPET, czyli Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny jest dokumentem, zawierającym planowane działania wobec ucznia z niepełnosprawnością posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Orzeczenie mogą uzyskać uczniowie niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz uczniowie niedostosowani społecznie i zagrożeni niedostosowaniem społecznym, ale to ostatnie dotyczy wyłącznie szkół ponadpodstawowych.

Reklamy

Zgodnie z nowym rozporządzeniem MENiS z dnia 30 kwietnia 2013 roku zniesiony został obowiązek opracowywania kart indywidualnych potrzeb ucznia (KIPU) oraz planów działań wspierających (PDW) na rzecz indywidualnych lub grupowych programów pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentowanej w dzienniku pracy nauczyciela. Znaczy to, że od tamtej pory mamy obowiązek tworzenia wyłącznie IPETów.

Zgodnie z przepisami przedszkola i szkoły zapewniają uczniowi:

1. Realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne.

3. Zajęcia specjalistyczne – z naciskiem na te które zaleca Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w orzeczeniu.

4. Inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne.

Reklamy

IPET powinien zawierać:

Zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, czyli musi określać:

1. Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem.

2. Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem. W przypadku ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym, ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym, a gdy mamy do czynienia z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze socjoterapeutycznym.

3. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

Reklamy

4. Działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

5. Zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, a w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej – także działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób realizacji tych działań;

6. Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań.

Reklamy

Kto opracowuje program?

Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem. Generalnie psycholog lub pedagog obowiązkowo uczestniczą w takich spotkaniach, a czasem na nich spoczywa odpowiedzialność za ich organizacje i przebieg.

Na jaki okres opracowuje się program?

Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. W praktyce IPET tworzy się co roku, ponieważ zespół specjalistów i nauczycieli opracowujących program ma obowiązek raz w roku szkolnym, dokonywać ewaluacji programu, czyli okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi. Poza tym w miarę potrzeb, powinno się dokonywać oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mogą uczestniczyć w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny.

Ile zespół ma czasu na opracowanie programu?

Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu lub szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program. Zwykle zespół spotyka się w drugiej połowie września, ponieważ gdy mamy do czynienia z nowym uczniem warto go trochę poznać zanim zacznie się opracowywać dla niego program.

Kto koordynuje pracę zespołu?

Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń, lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora przedszkola lub szkoły.

Reklamy

Ile razy spotyka się zespół? Kto może brać udział w jego pracach?

Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:

1) na wniosek dyrektora przedszkola lub szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

Komu należy wydać kopię IPET- u?

Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują, na ich wniosek, kopię IPET- u.

autor: Justyna Małas

źródło: psychologszkolny.pl

Reklamy

#arkusz #asd #Asperger #autyzm #czytanie #dzienniki #edukacja #emocje #grafomotoryka #IPET #komunikacja #lekcja #manualne #mindfulness #motoryka #mowa #niepełnosprawność #niepełnosprawnośćintelektualna #pedagog #percepcja #pisanie #premium #program #przedszkole #psychologia #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #schemat #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #szkoła #tematyczne #terapia #umiejętności #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #zabawa #zabawy #zajęcia #zajęciaterapeutyczne #ćwiczenia

Reklamy
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: