Rozpoznanie wiodące: autyzm dziecięcy

I Charakterystyka psycho-pedagogiczna ucznia (na podstawie obserwacji i dokumentacji)
Na podstawie ORZECZENIA o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez Poradnię Psychologiczną stwierdza się: autyzm dziecięcy.
Uczeń ma trudności w nawiązywaniu kontaktu z rówieśnikami. Jest samodzielny w zakresie samoobsługi. Rzadko pracuje samodzielnie, wymaga stałej pomocy i zachęty ze strony nauczyciela. Chłopiec rozumie polecenia nauczyciela. Dokonuje samooceny swojego zachowania. Nie sprawia kłopotów wychowawczych.
mocne strony ucznia:
– uczeń dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 100,
– poprawnie rozpoznaje wszystkie litery, prawidłowo je pisze, ma czytelne pismo,
– samodzielnie czyta krótkie teksty, pisze ze słuchu,
– posiada dobrą pamięć mechaniczną i szybko zapamiętuje trudne wyrazy i zwroty,
– dba o czystość i higienę osobistą,
– dobrze pływa.

II Cel główny indywidualnego programu
Terapeutyczny:
– budowanie poczucia bezpieczeństwa, zaufania
– kształtowanie procesów poznawczych
– wzmacnianie wiary w siebie
Edukacyjny:
– ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej
– ćwiczenie pamięci mechanicznej i logicznej
– rozwijanie procesów myślenia np.: wykrywanie różnic i podobieństw, klasyfikowanie, uogólnianie, kształtowanie pojęć
– rozwijanie sprawności manualnej i motorycznej
– rozwijanie umiejętności komunikowania się, umiejętności współżycia w grupie
– ćwiczenie spostrzegania

III Zasadnicze treści programowe (realistyczne dla tego ucznia) z poszczególnych przedmiotów wynikające z podstawy programowej

JĘZYK POLSKI:
– wyrabianie gotowości do opowiadania, ćwiczenia słuchu fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej, porównywanie fragmentów otaczającej rzeczywistości, przedmiotów i ilustracji, wskazywanie różnic i podobieństw
– wygłaszanie z pamięci wiersza
– wzbogacanie wiedzy o życiu i otaczającym świecie, wprowadzanie w tradycje kultury regionalnej i narodowej
– przepisywanie i samodzielne pisanie prostych wyrazów, zdań i tekstów, utrzymywanie właściwego kształtu liter, ich połączeń, odległości między wyrazami
– słuchanie opowiadań, czytanych tekstów, audycji radiowych, nagrań magnetofonowych, opowiadania nauczyciela
– słuchanie z uwagą wypowiedzi innych, opisywanie przedmiotów, postaci i różnych pomocy obrazkowych, używając słownictwa charakterystycznego dla danej formy wypowiedzi
– korzystanie ze słowników języka polskiego, ortograficznego, słownika wyrazów bliskoznacznych, encyklopedii
– dzielenie wyrazów na sylaby, przenoszenie wyrazów w tekście pisanym, utrwalanie pisowni z dwuznakami i zmiękczeniami
– zapisywanie wielkiej litery w nazwach
– stosowanie znaków przestankowych-kropka, przecinek, pytajnik
– pisanie wyrazów z u, ó, rz, ż, ch, h wymiennym i niewymiennym
– rozróżnianie zdań oznajmujących, pytających, rozkazujących, wykrzyknikowych
– układanie zdań z rozsypani wyrazowej
– rozpoznawanie : rzeczowników, czasowników, przymiotników.

MATEMATYKA
– wyodrębnianie i tworzenie zbiorów przedmiotów wg cech jakościowych (koloru, kształtu, wielkości), liczebności elementów, porównywanie liczebności zbiorów
– rozpoznawanie figur geometrycznych
– monograficzne opracowanie liczb w zakresie dostępnym dla ucznia; liczenie, otrzymanie nowej liczby przez dodanie jedności do liczby poprzedniej, dodawanie i odejmowanie w zakresie poznanej liczby
– rozkład liczby dwucyfrowej na jedności i dziesiątki
– porównywanie liczb
– rozwiązywanie zadań tekstowych przez odpowiednie działanie na konkretach i liczbach
– dodawanie i odejmowanie liczb z jedną niewiadomą
– odczytywanie liczb
– rozpoznawanie monet i banknotów: złoty i grosz, liczenie pieniędzy w zakresie dostępnym dziecku, samodzielne robienie zakupów w sklepiku szkolnym
– odczytywanie godzin na zegarze
– mierzenie długości, porównywanie długości odcinków przy pomocy różnych jednostek: centymetrów, metrów, milimetrów
– posługiwanie się linijką i właściwe rysowanie odcinków, figur geometrycznych
– porządkowanie liczb na osi liczbowej.

HISTORIA
– budzenie przekonania, że wartości takie jak dobro, prawda, sprawiedliwość, solidarność, patriotyzm odgrywają w życiu człowieka zasadniczą rolę
– wprowadzenie dziecka w przeszłość poprzez ukazanie jej zmienności i bogactwa
– wykazanie różnic między przeszłością a teraźniejszością
– zaznajomienie z wybranymi faktami i wydarzeniami z dziejów państwa i narodu polskiego
– kształtowanie wyobraźni historycznej
– poznawanie zabytków i najciekawszych miejsc w regionie
– czczenie świąt państwowych i regionalnych obchodzonych w regionie
– poznanie wybitnych postaci związanych z dziejami ojczystymi
– udział w uroczystościach szkolnych.

JEZYK ANGIELSKI
– nauka czytania i pisania krótkich zwrotów i wyrazów angielskich, ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej
– nauka liczb, kolorów, nazw zwierząt
– nauka nazw potraw, produktów spożywczych
– codzienne czynności, opis dnia
– omówienie pogody
– nauka dni tygodnia, miesięcy
– łączenie obrazków w pary, uzupełnianie krzyżówek
– odgadywanie na obrazkach rysunkowych różnych elementów i podpisywanie ich
– czytanie tekstów z podziałem na role.

PRZYRODA
– nabywanie i utrwalanie pozytywnych nawyków w zakresie higieny osobistej
– wskazywanie narządów zmysłów, wzroku, słuchu
– unikanie sytuacji i zachowań sprzyjających powstawaniu chorób i wad
– porządkowanie organizmów zwierząt i roślin, zaznaczanie podobieństw i różnic między nimi
– obserwacja stanu środowiska w regionie zamieszkania
-zdobywanie i doskonalenie umiejętności obserwowania i analizowania zjawisk przyrodniczych, rozbudzanie potrzeby i kontaktu przyjaźni z przyrodą
– poprawne rozpoznawanie roślin i zwierząt z własnego otoczenia
– obserwowanie i wymienianie składników pogody
– rozpoznawanie roślin i zwierząt w Polsce objętych całkowitą ochroną
– działalność człowieka na ziemi
– zaznaczanie na mapie kontynentów
– rozpoznawanie planet w układzie słonecznym.

WYCHOWANIE FIZYCZNE
– opanowanie podstawowych czynności ruchowych, rozwijanie sprawności psychofizycznej
– zabawy i gry orientacyjno – porządkowe
– zabawy i gry ruchowe
– zajęcia ruchowe z elementami lekkoatletyki: biegi, rzuty, skoki
– ćwiczenia ogólno-kondycyjne
– ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała
– ćwiczenia z piłką
– gra w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę
– pływanie na basenie
– wycieczki.

PLASTYKA
– kształtowanie sprawności i umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania poprzez: rozwijanie sprawności manualnych
– dobieranie barw rysowanych przedmiotów zgodnie z rzeczywistością
– projektowanie zaproszeń, kart świątecznych
– oglądanie wybranych dzieł sztuki, reprodukcji, ilustracji
– rozpoznawanie barw podstawowych i pochodnych, mieszanie barw
– malowanie farbami za pomocą pędzli
– rysowanie kredkami, mazakami, ołówkiem
– lepienie z plasteliny
– wycinanie i wydzieranie z papieru.

INFORMATYKA
– poznawanie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze
– poznawanie komputera jako źródła uzyskiwania informacji
– klasyfikacja podstawowych urządzeń wejść i wyjść w zestawie komputerowym ( mysz, klawiatura, monitor, drukarka)
– pisanie tekstów na komputerze, zmiana czcionki
– tworzenie rysunków
– zamalowywanie kształtów.

GODZINA WYCHOWAWCZA
– wyposażenie dziecka w takie umiejętności i sprawności, aby jak najlepiej przygotowane było do realizacji zadań życia codziennego oraz podejmowania różnych ról społecznych w jego środowisku, w miarę możliwości samodzielnie i niezależnie.

RELIGIA
– nauka modlitw, pieśni kościelnych
– własne refleksje i wypowiedzi o miłości do bliźnich, rodziny
– omawianie świąt
– budzenie postawy szacunku, zaufania
– kształtowanie obrazu Boga na podstawie przekazu biblijnego
– kształtowanie postawy odpowiedniego zachowania podczas modlitwy
– budowanie postawy radości i dobroci.

IV Rodzaj pomocy i wsparcia niezbędny dla realizacji celów głównych i treści nauczania
– rozwijanie uwagi i pamięci
– rozwijanie aktywności własnej i mobilizowanie do działania
– wzmacnianie pozytywnych przeżyć i emocji związanych z podejmowaną aktywnością

zajęcia indywidualne (specjalistyczne ): logopedia, rewalidacja

V Przewidywane osiągnięcia ucznia (prognozowanie)
Realizacja zadań zmierza do osiągnięcia następujących rezultatów w zakresie poszczególnych płaszczyzn rozwoju ucznia:
– umiejętność poprawnego komunikowania się w sytuacjach życia codziennego
– poprawne przepisywanie tekstów drukowanych i pisanych
– umiejętność czytania tekstów drukowanych i pisanych
– liczenie i zapisywanie cyframi oraz odczytywanie liczb w zakresie 100
– posługiwanie się znakami +,-,=,>,<
– rozwiązywanie nieskomplikowanych zadań z tekstem
– umiejętność obserwacji przyrody w środowisku naturalnym
– stosowanie podstawowych zasad ochrony środowiska
– wyrobienie nawyku dbałości o ład, porządek i higienę osobistą
– przestrzeganie zasad poszanowania swojej i cudzej własności
– umiejętność współistnienia i współdziałania w grupie
– być zaradnym w życiu codziennym adekwatnie do własnego, indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności
– wyrobienie właściwego stosunku do kolegów i innych osób oraz przestrzeganie norm społecznych.

VI Raport roczny , podsumowanie postępów
………………………………….

VII Wnioski i propozycje do dalszej pracy
Zaproponowane w programie zadania zachowują zasadę stopniowania trudności, nawiązują swoimi treściami do życia codziennego i zainteresowań chłopca. Uczeń pracuje w wolnym tempie, stale potrzebuje zachęty ze strony nauczyciela W pracy z dzieckiem preferowana jest edukacja integralna, której istotę stanowi wszechstronna działalność ucznia z równoczesnym zaangażowaniem sfery umysłowej, emocjonalno-motywacyjnej i działaniowej. Cały czas potrzebne jest dziecku wspieranie w jego osiągnięciach, stwarzanie sytuacji motywujących do dalszego działania (Anna Głodo, edux.pl).

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.