autyzm.life i neuroróżnorodni

Neuroróżnorodność Terapia pedagogiczna autyzm niepełnosprawność intelektualna objawy rewalidacja IPET grafomotoryka umiejętności społeczne emocje scenariusze zajęcia sensoryka logopedia arkusze historyjki ASD

Reklamy

Reklamy

Przykładowy program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z afazją

Informacje ogólne

 1. Uczeń objęty zajęciami rewalidacyjnymi:… uczeń klasy I , afazja ruchowa.
  2. Opiekun prawny/rodzic dziecka:…
  3. Kwalifikacja do zajęć: Orzeczenie nr… o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w… w dniu…
  4. Warunki realizacji zajęć rewalidacyjnych w roku szkolnym 20…/…: zajęcia rewalidacyjne będą realizowane w roku szkolnym 20…/… w warunkach szkolnych,
  w ramach 2 godzin tygodniowo.
  5. Ocena postępów ucznia: ocena postępów ucznia przedstawiona zostanie w formie pisemnej oceny po I i II półroczu bieżącego roku szkolnego.

Cele zajęć rewalidacyjnych


Cel główny:
Optymalne korygowanie defektów (funkcji zaburzonych i uszkodzonych),
a zarazem rozwijanie tych funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze.

Cele szczegółowe:
– Usprawnianie optymalnego komunikowania się z innymi;
– Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych;
– Rozwijanie umiejętności odbioru i przetwarzania informacji napływających z otoczenia;
– Wspieranie rozwoju sfery emocjonalno – społecznej,
– Doskonalenie sfery poznawczej, koncentracji uwagi,
– Ćwiczenie spostrzegania wzrokowego i słuchowego,
– Rozwijanie umiejętności współdziałania z innymi.

Zasady pracy rewalidacyjnej

W trakcie zajęć rewalidacyjnych pedagog będzie kierował się następującymi zasadami pracy:
– Zasada akceptacji dziecka.
– Zasada podmiotowości i indywidualności łącząca się ściśle z poszanowaniem praw dziecka niepełnosprawnego i jego możliwościami, potrzebami
i oczekiwaniami oraz z partnerskim podejściem do niego we wszelkich działaniach rewalidacyjnych.
– Zasada refleksyjności polegająca na systematycznym analizowaniu podjętych działań
i twórczym modyfikowaniu ich w zależności od postępów w rozwoju dziecka.
– Zasada systematyczności i konsekwencji.

Metody i formy pracy


Metody pracy:
Metoda symultaniczno – sekwencyjna prof. J. Cieszyńskiej
Elementy stymulacji polisensorycznej (zobacz, usłysz, dotknij)
Elementy Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona;
Elementy arteterapii
Ćwiczenia grafomotoryczne H. Tymichowej usprawniające technikę rysowania i pisania
Elementy integracji sensoryczno – motorycznej z wykorzystaniem kabiny SI
Metody oparte na słowie: pogadanka, opis, opowiadanie, uczenie prowadzenia dialogu;
Obserwacja;
Metoda zadań stawianych do wykonania;
Metody interaktywne (Magiczny dywan)
Gry dydaktyczne
Forma pracy:
Zajęcia rewalidacyjne w roku szkolnym 20…/…będą odbywać się w formie zajęć indywidualnych, w ramach 2 godzin tygodniowo.


Forma indywidualna zajęć rewalidacyjnych pozwala na indywidualizację treści oraz tempa uczenia się. Dzięki temu możliwe jest staranne kontrolowanie przebiegu i wyników działań pedagogicznych.

Zakres współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka

Zajęcia rewalidacyjne odbywają się na terenie szkoły, opiekę niezbędną w tym czasie zapewnia nauczyciel prowadzący.
Pedagog zakłada, że kontakt z rodzicami dotyczyć będzie głównie spotkań indywidualnych, na których:

 • nauczyciel i rodzic wymieniać się będą informacjami dotyczącymi postępów edukacyjnych dziecka,
 • strony wymieniać się będą informacjami na temat mocnych i słabych stron niepełnosprawnego ucznia,
 • kontakt na linii: nauczyciel-opiekun prawny dotyczyć może także udzielania przez pedagoga wskazówek do dalszej pracy rodzica z dzieckiem w warunkach domowych np. odrabianie lekcji.

Ćwiczenia terapeutyczne:

 1. Ćwiczenia rozwijające mowę i wzbogacające słownik:
 • rozwijanie słownictwa;
 • rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu;
 • odpowiadanie na pytania: co robi? co się dzieję? – czasowniki;
 • kształtowanie umiejętności stawiania pytań;
 • wzbogacanie pojęć (określanie ogólnej grupy przedmiotów);
 • praca z sylabami;
 • słuchanie treści opowiadań podawanych ustnie lub w połączeniu z materiałem konkretnym;
 • dobieranie obrazków do całości z próbą uzasadnienia wyboru;
 • powtarzanie wyrazów, krótkich zdań, opowiadań po nauczycielu;
 • układanie zdań do ilustracji;
 • opowiadanie treści obrazków, historyjki obrazkowej;
 • prowokowanie samorzutnych wypowiedzi na określony temat;
 • ćwiczenia usprawniające mowę pod względem gramatycznym;
 • zabawy fonologiczne (z rymem, ortofoniczne, z sylabami, z głoskami);
 1. Stymulacja kompetencji społeczno-emocjonalnych:
 • rozwijanie emocji: rozpoznawanie, nazywanie i opisywanie różnych stanów emocjonalnych u siebie i innych;
 • odpowiednie reagowanie na różne sytuacje;
 • wyrażanie emocji środkami plastycznymi, muzycznymi;
 • nauka panowania nad emocjami;
 • nauka zachowań adekwatnych do różnych sytuacji społecznych;
 • przestrzeganie zasad i norm społecznych;
 • nauka rozumienia i respektowania potrzeb innych osób;
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
 • wygaszanie niepożądanych emocji i zachowań;
 • nagradzanie pożądanych zachowań;
 • rozwiązywanie prostych zagadek myślowych;
 • gry edukacyjne dotyczące zasad i norm społecznych oraz stymulujące logiczne myślenie;
 • rozwijanie poczucia sprawstwa;
 • wzbudzanie wiary we własne możliwości;
 1. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową i pamięć wzrokową:
 • dobieranie i łączenie par jednakowych przedmiotów i obrazków;
 • segregowanie przedmiotów według określonej cechy;
 • dobieranie par jednakowych figur;
 • układanie puzzli;
 • dobieranie części do całego obrazka;
 • układanie dowolnych kompozycji według własnej inwencji twórczej oraz według podanego wzoru;
 • wyszukiwanie różnic i podobieństw na obrazkach;
 • rysowanie konturów wg podanego wzoru;
 • wypełnianie kształtów zaznaczonych konturem;
 • uzupełniane brakujących elementów na obrazkach;
 • uzupełnianie obrazka wg instrukcji słownej,
 • rozpoznawanie zmian w uprzednio eksponowanych obrazkach wzrokowych;
 • odwzorowywanie prostych wzorów z pamięci;
 • dokańczanie podanych szlaczków i rytmów wg wzoru;
 • gry edukacyjne;
 • wyszukiwanie wskazanych liter w tekście;
 • domino sylabowe;
 • wyszukiwanie sylaby demonstrowanej wśród innych;
 • wskazywanie poznanych sylab w wyrazach;
 • wyszukiwanie takich samych wyrazów;
 • wyszukiwanie różnic w wyrazach;
 • porządkowanie wyrazów tak, by powstały zdania;
 1. Ćwiczenia rozwijające umiejętności matematyczne:
 • przeliczanie;
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 i z przekroczeniem progu 10;
 • zabawy z banknotami /zakupy/;
 • grupowanie przedmiotów ze względu na ich przynależność wraz z uzasadnieniem;
 • klasyfikowanie przedmiotów wg podanych cech;
 • porównywanie liczebności zbiorów (stosowanie określeń: więcej, mniej, tyle samo);
 • kształtowanie umiejętności określania ilości przedmiotów w zbiorze;
 • porządkowanie przedmiotów według kształtu, wielkości, koloru;
 • tworzenie z mozaiki geometrycznej dowolnych wzorów, kompozycji;
 • odwzorowywanie kształtu poznanych figur;
 • domino geometryczne;
 1. Ćwiczenia rozwijające motorykę małą i dużą:
 • rzucanie i chwytanie piłeczki;
 • zabawy w deszcz, grę na pianinie, raka, itp.; ugniatanie papierowych kul z gazet;
 • nawlekanie koralików;
 • układanie wzorów z patyczków lub klocków geometrycznych;
 • rozdzieranie i rozcinanie papieru po narysowanych liniach;
 • wycinanki, wydzieranki, naklejanki;
 • modelowanie w plastelinie, modelinie;
 • montowanie konstrukcji z gotowych elementów;
 • stemplowanie;
 • zamalowywanie farbami dużych płaszczyzn;
 • malowanie dużych form falistych i szlaczków;
 • kreślenie kredą na tablicy, pędzlem, węglem na dużych arkuszach;
 • rysowanie wzorów po śladzie kropkowym lub kreskowym;
 • kreskowanie-wypełnianie konturów kolorem za pomocą kresek;
 • pogrubianie konturu, czyli wodzenie po wzorze;
 • zamalowywanie małych pól wg oznakowania: „ Co się kryje na obrazku?”;
 • łączenie wyznaczonych punktów linią ciągłą;
 • obrysowywanie szablonów;
 • rysowanie szlaczków literopodobnych w dużej liniaturze;
 • odwzorowywanie szlaczków wg demonstrowanych wzorów;
 • próby odtwarzania eksponowanych wzorów z pamięci;
 • samodzielne rysowanie różnorodnych szlaczków, wzorów, rysunków.
 1. Ćwiczenia koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej:
 • ćwiczenia równowagi – chodzenie po narysowanej linii;
 • chody i marsze ze zmianą kierunku na określony sygnał dźwiękowy lub słuchowy;
 • ćwiczenia orientacji kierunkowej związane z percepcją słuchową – zabawa,, skąd dochodzi głos?”;
 • zabawy naśladowcze usprawniające koordynację ruchową – naśladowanie ptaków, samolotów, pływania;
 • zabawy ruchowe – zręcznościowe – toczenie, rzucanie i chwytanie woreczków, piłek, kółek;
 • zabawy zręcznościowe;
 • zabawy manipulacyjne,
 • zabawy z wykorzystaniem Magicznego dywanu.

Ewaluacja
Ewaluacja będzie dokonywana na bieżąco podczas obserwacji postępów dziecka. Po każdym półroczu będzie dokonana ocena efektywności, w celu wyciągnięcia wniosków do dalszej pracy rewalidacyjnej i ewentualnej modyfikacji programu.
Program zajęć rewalidacyjnych będzie na bieżąco modyfikowany w zależności od aktualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Opracowanie:
mgr Karolina Gurazda

Reklamy
Reklama

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: