Reklamy

IPET dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną kl. 7

Reklamy
Reklamy

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO TERAPEUTYCZNY dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym /klasa pierwsza gimnazjum/kl.7

Program powstał w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach. Program przeznaczony jest do realizacji w klasie pierwszej gimnazjum (kl. 7) uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Obszary oddziaływań obejmują:
1. Funkcjonowanie w środowisku
2. Plastyka
3. Technika
4. Muzyka z rytmiką
5.Wychowanie fizyczne

PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIECKU
Dane personalne
Imię i nazwisko: 
Rodzaj zajęć: Zespół Edukacyjno Terapeutyczny kl. I
Stopień upośledzenia: znaczny

CHARAKTERYSTYKA DZIECKA………………………………….
………………………………….
CELE EDUKACYJNE
Głównym celem edukacji jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, jego personalizacja oraz socjalizacja, a także – w ramach posiadanych przez niego realnych możliwości – wyposażenie w takie umiejętności i wiadomości aby:
mógł porozumiewać się z otoczeniem w sposób werbalny
zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych 
był zaradny w życiu codziennym adekwatnie do własnego, indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz miał poczucie sprawczości 
mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego, zachowując przy tym prawo do swojej inności kształtowanie prawidłowej postawy ciała, rozwijanie motorycznych możliwości ucznia i doskonalenie naturalnych czynności ruchowych.

CELE POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW ODDZIAŁYWANIA:

FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU
kształtowanie umiejętności samoobsługi
zdobywanie przez uczniów umiejętności i nawyków związanych z higieną i kulturą osobistą i estetyką otoczenia,
wyrabianie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach z zachowaniem i przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa,
kształtowanie umiejętności współżycia w grupie i nawiązywania innych kontaktów społecznych,
kształtowanie umiejętności i nawyków poprawnego zachowania się w miejscach publicznych
przyswajanie przez ucznia wiedzy o tym , co sprzyja, a co zagraża zdrowiu,
poznanie środowiska społecznego i przyrodniczego,
kształtowanie umiejętności nadawania i odbioru informacji drogą werbalną 
kształtowanie umiejętności dokonywania – w toku działania – prostych operacji umysłowych, takich jak: porównywanie
poznanie elementarnych pojęć matematycznych, niezbędnych do funkcjonowania w środowisku (liczenie na konkretach w zakresie 5)

PLASTYKA
wyróżnianie i obserwowanie cech przedmiotu (kształt, wielkość, faktura)
porównywanie przedmiotów np. mały-duży
wyróżnianie część i postaci ludzkiej, zwierzęcej i roślin
przedstawianie przedmiotów, budowli, zjawisk atmosferycznych realnych i fantastycznych
poznanie właściwości materiałów i narzędzi używanych w pracach plastycznych
wyrażanie w pracach plastycznych przeżyć, obserwacji, nastrojów
rozróżnianie podstawowych barw

TECHNIKA
rozwijanie sprawności manualnych,
praktyczne zdobycie umiejętności wykonywania prostych czynności technicznych,
zdobywanie umiejętności posługiwania się narzędziami

WYCHOWANIE FIZYCZNE
nabywanie umiejętności uczestnictwa w grach i zabawach ruchowych
niwelowanie i korygowanie wad postawy i przykurczów
wykształcenie nawyków współpracy w grupie podczas wyjść i spacerów
wykonywanie poleceń nauczyciela i zadań sprawnościowych
przygotowanie do inicjowania i podejmowania gier i zabaw ruchowych

TREŚCI EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH REALIZACJI:

FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU
SAMOOBSŁUGA
estetyczne nakrywanie do stołu i spożywanie posiłków
samodzielne przygotowanie prostych posiłków
systematyczne korzystanie z przyborów toaletowych, utrwalanie nawyków higienicznych- przestrzeganie zasady niekorzystania z przedmiotów osobistego użytku należących do innych osób
właściwy dobór odzieży do aktualnej pogody
zapinanie i rozpinanie różnych zapięć podczas ubierania i rozbierania się
używanie chusteczek do nosa

USPOŁECZNIENIE
nazywanie części ciała w naturalnych sytuacjach
identyfikacja z własną płcią
role w najbliższej rodzinie – zajęcia i obowiązki domowe, wykonywane zawody, obchody świąt rodzinnych
znajomość własnego adresu
znajomość najbliższego otoczenia szkoły
normy współżycia w grupie
współuczestnictwo w zabawie i pracy zespołowej
pory roku i zjawiska im towarzyszące
najpopularniejsze zwierzęta domowe i dzikie
najpopularniejsze rośliny
budowa człowieka, higiena
racjonalne odżywianie
sklepy i punkty usługowe w najbliższej okolicy
wychowanie komunikacyjne (bezpieczne poruszanie się i zachowanie w ruchu ulicznym)
książka, radio, telewizja, 
organizacja czasu wolnego

KOMUNIKOWANIE SIĘ ( słuchanie, mówienie, komunikacja pozawerbalna)
SŁUCHANIE
rozumienie prostych komunikatów i słuchanych informacji
wyodrębnianie osób i zdarzeń w opowiadaniu nauczyciela
usprawnianie spostrzegania słuchowego

MÓWIENIE
poprawne wypowiadania głosek, sylab i prostych zdań
stosowanie poprawnych form fleksyjnych
wypowiadanie się prostymi zdaniami celu porozumiewania się w środowisku bliższym i dalszym
przedstawianie się imieniem i nazwiskiem
wyrażanie uczuć i emocji
opowiadanie wydarzeń
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi na pytania

PISANIE
pisanie po śladzie 
odwzorowywanie elementów literopodobnych
ELEMENTARNE POJĘCIA MATEMATYCZNE
rozumienie i praktyczne odróżnianie pojęć wielkości
rozumienie pojęć ilościowych
rozumienie pojęć przestrzennych
wyrabianie umiejętności nazywania i rozpoznawania podstawowych figur geometrycznych 
segregowanie zbiorów wg wielkości, koloru, kształtu
POZNAWANIE PRZYRODY
zapoznawanie z różnymi środowiskami naturalnymi
prowadzenie hodowli
kształtowanie postaw proekologicznych w kontaktach z przyrodą
SPOSOBY REALIZACJI:

SAMOOBSŁUGA
działania praktyczne, wspólny posiłek, a poprzez to prawidłowe trzymanie sztućców oraz wypracowywanie zasady sprzątania po zjedzonym posiłku
poprzez działania praktyczne wspólne mycie rąk i zębów, mycie rąk po wyjściu z toalety 
wspólne bogacenie słownictwa i określanie pogody
wspólne dobieranie na obrazkach (kartach pracy) ubioru do pogody
działania praktyczne podczas zakładania i zdejmowania różnych części ubrania
wycieranie chusteczką śliny

USPOŁECZNIENIE
działania praktyczne, zabawy z wykorzystaniem lustra
zabawy muzyczno-ruchowe z elementami dotykania poszczególnych części ciała
uzupełnianie na obrazku brakujących części ciała
rozpoznawanie członków rodziny
reagowanie na własne imię i nazwisko
współdziałanie w zabawach naśladowczych i tematycznych
poznawanie swojej miejscowości, słuchowe utrwalenie jej nazwy,
obserwacja pór roku i zjawisk im towarzyszących, świata roślin i zwierząt, krajobrazów
oglądanie książek z kolorowymi obrazkami
zachowanie się na drodze, zwracanie uwagi na nadjeżdżające pojazdy, chodzenie po lewej stronie jezdni, zasady przechodzenia na drugą stronę ulicy

KOMUNIKOWANIE SIĘ
SŁUCHANIE
słuchanie i wykonywanie prostych poleceń 
rozpoznawanie przedmiotów i ich otoczenia
rozwijanie umiejętności słuchania: rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków płynących ze świata zewnętrznego

MÓWIENIE
stosowanie metod praktycznego działania poprzez rozmowy z chłopcem i zachęcanie go do wypowiedzi
poprawianie i korygowanie wypowiedzi ucznia
stosowanie kart pracy
zadawanie pytań i oczekiwanie na odpowiedź ucznia
prowokowanie chłopca do słownych wypowiedzi dotyczących tekstów bajek, czytanek, wierszy i jego przeżyć

PISANIE
demonstrowanie uczniowi poprawnego trzymania długopisu
pisanie po śladzie kropkowym

ELEMENTARNE POJĘCIA MATEMATYCZNE

metodą praktycznego działania (liczenie na konkretach)
segregowanie przedmiotów tego samego rodzaju
wyszukiwanie przedmiotów według wskazanego kształtu, koloru, wielkości,
wykorzystanie codziennych sytuacji i czynności np. spacer

POZNAWANIE PRZYRODY
spacery, wycieczki po wsi, do parku, do lasu, do sadu, do ogrodu, na łąkę, nad staw, na pole
oglądanie ilustracji tematycznych, prowadzenie hodowli rzeżuchy i szczypiorku
zwrócenie uwagi na nie zrywanie określonych roślin, nie łamanie gałęzi drzew, nie hałasowanie w lesie, parku

PLASTYKA
OBSERWACJA I INTERPRETACJA NATURY
przedstawianie wydarzeń z życia rodziny, najbliższego otoczenia
przedstawianie scen związanych ze zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie na podstawie wrażeń z wycieczki
ilustrowanie scen z życia i pracy ludzi na wsi i w mieści
ilustrowanie treści związanych ze świętami i obrzędami ludowymi

KSZTAŁCENIE WYOBRAŹNI
układy geometryczne ( linie, koła, kwadraty, prostokąty, trójkąty)

POZNAWANIE I ROZWIJANIE EKSPRESJI PLASTYCZNEJ
barwy podstawowe
nazywanie, rozróżnianie i mieszanie barw

TECHNIKI PLASTYCZNE
malowanie farbami plakatowymi i akwarelą
malowanie i rysowanie kredkami 
wydzieranie z papieru
rysowanie ołówkiem, flamastrem, mazakiem, patykiem
lepienie z masy solnej, plasteliny kompozycji płaskich i przestrzennych

TECHNIKA
CZYNNOŚCI MANIPULACYJNE
gniecenie
przesypywanie
przelewanie
nawlekanie

BUDOWANIE, KONSTRUOWANIE:
łączenie różnych materiałów poprzez klejenie, wtykanie, spinanie

LEPIENIE
mieszanie, ugniatanie, uklepywanie mas,
wypełnianie konturów masami
oblepianie przedmiotów masami
formowanie kulek, wałeczków,

NAWLEKANIE PRZEWLEKANIE
nawlekanie przedmiotów na drut, sznurek.
nawlekanie elementów z zachowaniem określonego rytmu kolorów, kształtów itp.

WYDZIERANIE
darcie dowolne papieru
wydzieranie wzdłuż narysowanych linii

CIĘCIE, WYCINANIE
cięcie dowolne
cięcie wzdłuż narysowanych linii

STEMPLOWANIE
odbijanie śladów stempli
stemplowanie dowolne

PRZYRZĄDZANIE PROSTYCH POSIŁKÓW
smarowanie za pomocą noża
przygotowanie kanapek z różnych składników
gotowanie wody 
przygotowanie surówek
nakrywanie do stołu

PRACE PORZĄDKOWE 
wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku w otoczeniu
układanie rzeczy, przedmiotów w miejscach przeznaczenia
zmywanie,
zamiatanie

OBSŁUGA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH I AUDIOWIZUALNYCH
korzystanie z różnych rodzajów oświetlenia
umiejętność zamykania i otwierania zamków
korzystanie z radia, magnetofonu

WYCHOWANIE FIZYCZNE
ZABAWY I GRY RUCHOWE
gry i zabawy z wykorzystaniem różnych przyrządów
z pełzaniem i ślizgami
orientacyjno – porządkowe
z elementami równowagi
z dźwiganiem i mocowaniem
bieżne
kopne
rzutne
z podbijaniem
skoczne
w terenie

GIMNASTYKA
ćwiczenia porządkowe
ćwiczenia kształtujące
ćwiczenia równoważne

PROCEDURY OSIĄDNIĘCIA CELÓW
METODY PRACY:
nauka przez zabawę
obserwacja
naśladownictwo
praktycznego działania
swobodna ekspresja uczuć i gestów, plastyczna, techniczna, muzyczna i ruchowa
metoda projektów
gry, zabawy
wycieczki spacery
poglądowe ; pokaz przedmiotów i ćw. na obrazkach
słowne; rozmowa i formułowanie odpowiedzi na pytania

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
karty pracy, ilustracje i modele tematyczne, książeczki dla dzieci, etykiety, spacery, wycieczki, zajęcia w środowisku naturalnym, zabawki, dary natury, wiersze, piosenki, bajki, magnetofon, radio, płyty, kasety, instrumenty muzyczne, bloki,
wycinanki, bibuła, farby, kredki, mazaki, pędzle, kleje, sznurki, wata, nożyczki, dziurkacz, młotek, owoce, warzywa, produkty potrzebne do zrobienia kanapek, piłki, materace, koce, 

FORMY PRACY:
grupowa, indywidualna

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA 
Uczeń poprawi funkcjonowanie w zakresie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, usprawni się w zakresie motoryki małej i dużej, dokładniej pozna najbliższe otoczenie w którym funkcjonują oraz zachodzące w nim zjawiska przyrodnicze. Poprawie ulegnie percepcja wzrokowa i słuchowa. Ponadto uczeń będzie potrafił uczestniczyć w grach i zabawach ruchowych, zdobędzie umiejętność korygowania swojej postawy, będzie podejmował współpracę w grupie, będzie wykonywał polecenia n-la, i zadania sprawnościowe, będzie inicjował i podejmował grę i zabawę ruchową. Wyrazi za pomocą środków plastycznych i technicznych swoje przeżycia, obserwacje ,nastroje. Przedstawi na płaszczyźnie lub w bryle zjawiska przyrodnicze, człowieka, przedmioty. Określi cechy przedmiotu jego kształt, barwę, wielkość, fakturę przedmiotu. 
EWALUACJA

Głównym źródłem określenia sposobu w jaki sprawdzę czy opracowany IPET był prawidłowo skonstruowany i przyniesie zamierzone efekty będzie specjalnie opracowana dla ucznia KARTA OBSERWACJI OSIĄGNIĘĆ POSTĘPÓW W NAUCE.

źródło: Magdalena Kuchta, edukacja.edux.pl


Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: