Reklamy

autyzm.life i neuroróżnorodni

Neuroróżnorodność Terapia pedagogiczna autyzm niepełnosprawność intelektualna objawy rewalidacja IPET grafomotoryka umiejętności społeczne emocje scenariusze zajęcia sensoryka logopedia arkusze historyjki ASD

Reklamy
Reklamy
Reklamy

Wrzesień – tydzień I

Tematyka: Witajcie w przedszkolu!

1. Poznajemy przedszkole

– Zabawa ruchowa ułatwiająca zapamiętanie imion kolegów i koleżanek z grupy Pociąg

imion.

– Zabawa orientacyjno-porządkowa Tworzymy pary.

– Ćwiczenia poranne – zestaw I.

– Zwiedzanie przedszkola.

Zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu, ich wyglądem i

przeznaczeniem.

– Odnajdywanie swoich znaczków rozpoznanych w sali, szatni i łazience.

– Ekspresja słowna – kończenie zdania: W moim przedszkolu podoba mi się…

– Ćwiczenia sprawności manualnej i spostrzegawczości Kolorowe worki.

– Zabawy z wykorzystaniem rymowanki Powitanie.

– Zabawa pozwalająca poznać imiona kolegów z grupy oraz ich ulubione zajęcia Poznajmy

się.

– Zabawy na placu przedszkolnym, po zapoznaniu się z jego wyposażeniem i zwróceniu uwagi na bezpieczne korzystanie ze znajdującego się tam sprzętu.

– Zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem różnorodnych klocków. Układanie puzzli, rozmowy indywidualne i w małych zespołach – zachęcanie do poznawania kolegów, ośmielanie nieśmiałych dzieci.

2. Nasze imiona

– Zabawa orientacyjno-porządkowa Takie same litery.

– Zabawa ruchowa ułatwiająca zapamiętanie imion kolegów i koleżanek z grupy Pociąg

imion.

– Ćwiczenia poranne – zestaw I.

– Zabawy imionami.

Poznawanie zapisu swojego imienia.

– Wykonanie podstawki na wizytówkę.

Reklamy

Utrwalanie zapisu swojego imienia.

– Rysowanie swojej postaci z ulubioną zabawką. Ozdabianie ramki według własnego pomysłu. Przyklejanie pod rysunkiem przygotowanego przez nauczyciela kartonika ze swoim imieniem – karta pracy, cz. 1, nr 3.

– Układanie z liter alfabetu swojego imienia według wzoru.

– Zabawy ruchowe na placu przedszkolnym – zachęcanie do zgodnych zabaw zespołowych z wykorzystaniem piłek i skakanek.

– Zabawy swobodne w wybranych kącikach.

3. Ja i moi koledzy

– Zabawa ruchowa rozwijająca orientację przestrzenną Prawa i lewa ręka.

– Zabawa orientacyjno-porządkowa Czy znam swój wygląd?

– Zabawa ruchowa ułatwiająca zapamiętanie imion kolegów i koleżanek z grupy Pociąg imion.

– Ilustracja ruchowa wiersza Moje ręce.

– Ćwiczenia poranne – zestaw I.

– Zabawa dydaktyczno-ruchowa Poznaję swoich kolegów.

Zapoznanie ze zwyczajami panującymi w przedszkolu.

– Słuchanie wiersza I. Laris W przedszkolu.

Określanie różnic i podobieństw w wyglądzie kolegów i koleżanek z grupy.

– Opowiadanie, co dzieje się na obrazku. Kończenie rysowania linii pionowych – karta pracy, cz. 1, nr 4.

– Określanie, co robią dzieci, jakie narządy zmysłów wykorzystują. Kolorowanie wybranego rysunku – karta pracy, cz. 1, nr 5.

– Zabawy na placu przedszkolnym z wykorzystaniem znajdującego się tam sprzętu – przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

– Zabawy swobodne w wybranych kącikach.

4. Jestem już w przedszkolu

– Zabawa orientacyjno-porządkowa Długie krótkie.

– Ilustracja ruchowa piosenki Zbójnicy w przedszkolu.

– Ćwiczenia poranne – zestaw I.

– Ustalanie kodeksu grupowego obowiązującego w przedszkolu na podstawie opowiadania Zabawa Tygryska.

Przestrzeganie umów obowiązujących w przedszkolu.

– Zabawy przy piosence Zbójnicy w przedszkolu.

Rozwijanie poczucia rytmu.

– Uczenie się rymowanki z pomocą nauczyciela. Rysowanie po śladach linii pionowych, powtarzając rymowankę za nauczycielem, a później samodzielnie – karta pracy, cz. 1, nr 6.

– Zabawa słuchowa Rozpoznajemy dźwięki.

– Wyodrębnianie zdań z wypowiedzi.

– Spacer w pobliżu przedszkola – zapoznanie się z jego najbliższym otoczeniem.

– Zabawa Ciepło zimno.

– Zabawy swobodne w wybranych kącikach.

5. Bawimy się sylabami

– Zabawa ruchowa ułatwiająca zapamiętanie imion kolegów i koleżanek z grupy Pociąg

imion.

– Zabawa muzyczno-ruchowa Drzemy i gnieciemy.

– Zabawa ruchowa z elementem podskoku Skaczące piłeczki.

– Ćwiczenia narządów artykulacyjnych w formie opowieści ruchowej.

– Ćwiczenia poranne – zestaw I.

– Ćwiczenia słuchowo-wzrokowe Zabawy sylabami.

Dzielenie słów na sylaby.

– Układanie kompozycji z podartych kartek na czarnym kartonie.

Tworzenie kompozycji plastycznej.

– Zabawa Patrzę inaczej.

– Wskazywanie u siebie wymienianych części ciała, nazywanie ich z wykorzystaniem

rymowanki.

– Liczenie zdań w wypowiedzi nauczyciela.

– Nazywanie części ciała wskazanych u chłopca przedstawionego na zdjęciu. Czytanie całościowe ich nazw – karta pracy, cz. 1, nr 7.

– Zabawy na placu przedszkolnym.

– Zabawy swobodne w wybranych kącikach.

Wrzesień – tydzień II

Tematyka: Droga do przedszkola

1. Obserwujemy ruch drogowy

– Zabawa orientacyjno-porządkowa Piesi i samochody.

– Ćwiczenia poranne – zestaw II.

– Wycieczka na pobliskie skrzyżowanie.

Rozpoznawanie prawidłowych i nieprawidłowych zachowań na ulicy.

– Rozmowa kierowana na temat wycieczki.

Poznawanie zasad ruchu drogowego.

– Oglądanie obrazków przedstawiających sygnalizację świetlną. Słuchanie rymowanek o zachowaniu się na ulicy, gdy świeci czerwone (zielone) światło. Oglądanie obrazków wybranych znaków drogowych, kojarzenie ich z kształtem określonej figury – karta pracy, cz. 1, nr 8.

– Ćwiczenia słuchu fonematycznego Co widziałem (widziałam) w drodze do przedszkola.

– Składanie w całości obrazków (pasy, zebra) pociętych na części. Ukazanie dwuznaczności słowa zebra.

– Zabawy na placu przedszkolnym z użyciem piłek, skakanek.

– Zabawy swobodne w wybranych kącikach.

2. Poznajemy przepisy ruchu drogowego

– Zabawa orientacyjno-porządkowa Kolor czerwony każe stać.

– Ilustracja ruchowa treści wiersza W. Chotomskiej Gdy zamierzasz przejść przez ulicę.

– Ćwiczenia narządów artykulacyjnych podczas zabawy Przygoda Januszka.

– Ilustracja ruchowa piosenki Samochody.

– Zabawa orientacyjno-porządkowa Samochody i garaże.

– Ćwiczenia poranne – zestaw II.

– Nauka fragmentu wiersza W. Chotomskiej Gdy zamierzasz przejść przez ulicę.

Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego.

– Zabawy przy piosence Samochody.

Ilustrowanie piosenki ruchem.

– Liczenie słów w zdaniach.

– Rysowanie drogi samochodu do garażu – karta pracy, cz. 1, nr 9.

– Spacer na pobliskie przejście dla pieszych – praktyczna nauka przechodzenia przez jezdnię

z zastosowanie zasad z wiersza. Zapoznanie ze znakiem Przejście dla pieszych.

– Zabawy swobodne zainicjowane przez dzieci.

3. Czy znamy te pojazdy?

– Zabawa orientacyjno-porządkowa Policjant kierujący ruchem.

– Ilustracja ruchowa piosenki Samochody.

– Ćwiczenia poranne – zestaw II.

– Zabawa dydaktyczna Czym pojedziemy na wycieczkę?

Zapoznanie z różnymi środkami komunikacji lądowej, powietrznej i wodnej.

– Wykonanie swoich wymarzonych samochodów z wykorzystaniem różnorodnych

materiałów plastycznych.

Rozwijanie inwencji twórczej.

– Naklejanie obrazków samochodów (z wkładki) w odpowiednich miejscach na dużym

obrazku. Kończenie rysowania pasów. Kolorowanie ich – karta pracy, cz. 1, nr 10.

– Rozwiązywanie zagadek słownych o różnych środkach lokomocji. Samodzielne układanie

zagadek.

– Zabawy na placu przedszkolnym: indywidualne lub w grupach.

– Zabawy swobodne w wybranych kącikach.

4. Oto ja– oto ty

– Zabawa orientacyjno-porządkowa Z obręczy do obręczy.

– Zabawa orientacyjno-porządkowa Kolorowe samochody.

– Ćwiczenia poranne– zestaw II.

– Ćwiczenia we współdziałaniu z drugą osobą.

Rozwijanie orientacji przestrzennej.

– Zapoznanie z pojazdami specjalistycznymi na podstawie zagadek słuchowych.

Rozróżnianie pojazdów specjalistycznych.

– Zabawa rozwijająca umiejętność uchwycenia rytmu w serii ruchów i kontynuowania go – Powtórz swój ruch.

– Podawanie przez nauczyciela numerów telefonów służb ratunkowych. Rysowanie po śladach dróg – od numerów do pojazdów – i odgadywanie, do jakich służb należy każdy pojazd – karta pracy, cz. 1, nr 11.

– Zabawa Szukamy rymów.

– Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw I (metodą W. Sherborne).

– Zabawy swobodne zainicjowane przez dzieci.

5. Bądźmy ostrożni!

– Zabawa orientacyjno-porządkowa Znaki drogowe.

– Zabawa bieżna Wyścigi samochodowe.

– Ilustracja ruchowa piosenki Samochody.

– Ćwiczenia poranne – zestaw II.

– Słuchanie opowiadania B. Lewandowskiej Bajka na skrzyżowaniu.

Utrwalanie znajomości zasad ruchu drogowego.

Zabawy liniami – poszerzanie doświadczeń plastycznych.

Przygotowanie do nauki pisania.

– Odpowiadanie na pytanie: Co oznaczają narysowane znaki drogowe? Kolorowanie rysunków wybranych znaków drogowych – karta pracy, cz. 1, nr 12.

– Oglądanie rysunków. Skreślenie tych, na których przedstawiono sytuacje zagrażające bezpieczeństwu dzieci na ulicy, w samochodzie – karta pracy, cz. 1, nr 13.

– Zabawa Obejdź drzewo.

– Wyszukiwanie obrazków, których nazwy kończą się na sylabę podaną przez nauczyciela.

– Zabawy na placu przedszkolnym z użyciem piłek, skakanek.

– Wspólne wykonanie makiety ulicy z wykorzystaniem elementów przygotowanych przez nauczyciela.

– Zabawy swobodne w wybranych kącikach.

Wrzesień – tydzień III

Tematyka: To były wakacje!

Reklamy

1. Wspomnienia z wakacji

– Zabawa orientacyjno-porządkowa Mewy.

– Ćwiczenia poranne – zestaw III.

– Słuchanie wiersza J. Jałowiec Powrót z wakacji.

Dzielenie się przeżyciami z wakacji.

– Ćwiczenia i zabawy wyrabiające orientację w schemacie drugiej osoby.

Rozwijanie orientacji przestrzennej.

– Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej: składanie w całości pociętych widokówek z różnych regionów Polski.

– Rozwijanie słuchu fonematycznego – wprowadzenie pojęcia głoska.

– Oglądanie zdjęć przedstawiających różne części Polski. Kolorowanie ramek zdjęć, które przedstawiają miejsca podobne do tych, w których dzieci spędziły wakacje. Łączenie liniami takich samych wyrazów – karta pracy, cz. 1, nr 14.

– Zabawy na placu przedszkolnym z użyciem piłek i skakanek.

– Zabawy swobodne w wybranych kącikach.

2. Wakacyjne zabawy

– Ilustracja ruchowa piosenki Wakacyjna piosenka.

– Ćwiczenia wyrabiające orientację w schemacie drugiej osoby z wykorzystaniem metody

W. Sherborne.

– Ćwiczenia poranne – zestaw III.

– Zabawy przy piosence Wakacyjna piosenka.

Ilustrowanie muzyki ruchem.

– Zabawy materiałem przyrodniczym przywiezionym z wakacji.

Wykonywanie kompozycji z wykorzystaniem tworzywa przyrodniczego.

– Ćwiczenia słuchowe Co słyszysz?

– Rysowanie po śladach rysunków, kolorowanie ich. Określanie, gdzie przedstawione na nich przedmioty były by potrzebne na wakacjach. Dzielenie na sylaby ich nazw. Wymawianie pierwszej głoski w słowach: koło, ryba, – karta pracy, cz. 1, nr 15.

– Oglądanie zdjęć. Określanie, z czym się kojarzą. Czytanie całościowe wyrazów: góry, morze. Rysowanie przedmiotów, które powinno się wziąć ze sobą w góry i nad morze – karta pracy, cz. 1, nr 16.

– Spacer w pobliżu przedszkola – obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, nazywanie mijanych drzew i krzewów.

– Zabawy swobodne w wybranych kącikach.

3. Piękny jest nasz kraj

– Zabawa orientacyjno-porządkowa Mewy.

– Ćwiczenia wzmacniające pracę obu półkul – wykonywanie ruchów naprzemiennych.

– Ćwiczenia poranne – zestaw III.

– Zabawa dydaktyczna Szukamy skarbów.

Określanie położenia przedmiotów względem siebie.

– Poznanie różnych regionów naszego kraju poprzez zabawy i ćwiczenia.

Zapoznanie z mapą Polski.

– Poruszanie się zgodnie z poleceniami nauczyciela.

– Czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego. Kończenie rysowania szlaczków – karta pracy, cz. 1, nr 17.

– Nazywanie przedmiotów, roślin, zwierząt przedstawionych na rysunkach. Kolorowanie rysunków. Dzielenie ich nazw na sylaby – karta pracy, cz. 1, nr 18.

Loteryjka obrazkowa – ćwiczenia słuchu fonematycznego.

– Zabawy na placu przedszkolnym z wykorzystaniem znajdującego się tam sprzętu.

– Zabawy swobodne zainicjowane przez dzieci.

4. Kącik wakacyjny

– Zabawa orientacyjno-porządkowa Rozsypane bursztyny.

– Zabawa ruchowo-naśladowcza Nieostrożna muszka.

– Zabawa orientacyjno-porządkowa Muszle na piasku.

– Ćwiczenia poranne – zestaw III.

– Słuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej Muszka w bursztynie.

Poznawanie właściwości bursztynu.

Na wakacjach – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem różnych technik.

Wyrażanie przeżyć w twórczości plastycznej.

– Ćwiczenia słuchowe Czym różnią się te słowa?

– Ćwiczenia grafomotoryczne: rysowanie po śladach, kolorowanie rysunku – karta pracy, cz. 1, nr 19.

– Kolorowanie pól tak, aby obok siebie nie znalazły się figury w takich samych kolorach – karta pracy, cz. 1, nr 20.

– Zabawy na placu przedszkolnym z użyciem piłek, skakanek.

– Zabawy swobodne w wybranych kącikach.

– Zabawa orientacyjno-porządkowa Odszukaj swoją parę.

5. Wędrujemy po naszym kraju

– Zabawa ruchowa twórcza Rzeźby z piasku.

– Ćwiczenia poranne – zestaw III.

– Zapoznanie z największą polską rzeką, przybliżenie najbardziej znanych miast leżących nad Wisłą.

Poznawanie nazw największych miast i rzek Polski.

– Konstruowanie gry planszowej Wędrówka po naszym kraju.

Rozwijanie umiejętności konstruowania gier.

– Ćwiczenia słuchowe – określanie pierwszej głoski w słowach, nazwach obrazków.

– Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze – tworzenie wakacyjnej muzyki.

– Otaczanie brązową pętlą muszli, a zieloną – piór. Porównywanie liczebności zbiorów bez liczenia, poprzez łączenie liniami w pary ich elementów. Kończenie rysowania szlaczków – karta pracy, cz. 1, nr 21.

– Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw I.

– Zabawy swobodne w wybranych kącikach.

Wrzesień – tydzień IV

Tematyka: Nadeszła jesień

1. Park w jesiennej szacie

– Zabawa orientacyjno-porządkowa Wiatr i liście (według K. Wlaźnik).

– Improwizacje ruchowe przy dźwiękach nastrojowej muzyki.

– Ćwiczenia poranne – zestaw IV.

– Wycieczka do parku.

Obserwowanie parku w jesiennej szacie.

– Ćwiczenia ruchowo-graficzne Co to za kształt?

– Ćwiczenia rozwijające pamięć słuchową – powtarzanie nazw drzew wymienionych w wierszu B. Lewandowskiej Kolorowy bukiet.

– Szukanie we wkładce takich samych wyrazów (nazwy drzew) jak te, które znajdują się pod zdjęciami, naklejanie ich na siebie – karta pracy, cz. 1, nr 22.

– Oglądanie obrazka Jesień w parku – liczenie zdań wypowiadanych na temat obrazka.

– Zabawy w parku, na świeżym powietrzu.

– Swobodne wypowiedzi na temat wycieczki, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami.

– Zabawy swobodne w wybranych kącikach.

2. Jesienne drzewa

– Zabawa inscenizacyjna przy piosence Jesień. – Zabawa ze śpiewem Mam listeczki kolorowe. – Zabawa orientacyjno-porządkowa Wiatr i liście. – Ćwiczenia poranne – zestaw IV.

– Nauka piosenki Jesień.

Rozwijanie umiejętności wokalnych.

– Wykonanie pracy plastycznej Jesienne drzewa.

Wyrażanie obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej.

– Ćwiczenia słuchowo-rytmiczne – przedstawienie wysłuchanego rytmu za pomocą kasztanów.

– Kolorowanie rysunku według wzoru. Określenie, co on przedstawia – karta pracy, cz. 1, nr 23.

– Rysowanie owoców: kasztanowca, jarzębiny i dębu przy rysunkach liści tych drzew. Kolorowanie liści – karta pracy, cz. 1, nr 24.

– Dopowiadanie słów rymujących się z nazwami zdjęć.

– Spacer w pobliżu przedszkola – szukanie śladów jesieni.

– Zabawy swobodne w wybranych kącikach.

3. Jesienne zabawy

– Zabawa orientacyjno-porządkowa Korale jesieni.

– Zabawa muzyczno-ruchowa Dary jesieni.

– Ćwiczenia poranne – zestaw IV.

– Ćwiczenia słuchowo-ruchowe Jesienne zabawy.

Rozwijanie słuchu fonematycznego.

– Słuchanie opowiadania D. Niewoli O tym, jak Kasia na panią Jesień czekała z wykorzystaniemsylwet postaci.

Wypowiadanie się na temat opowiadania.

– Wielozmysłowe poznawanie liści.

– Zabawy kasztanami według poleceń nauczyciela.

– Liczenie w koszyku kiści jarzębiny, kasztanów, liści, żołędzi, szyszek, grzybów. Zaznaczanie ich liczby kropkami przy odpowiednich obrazkach. Liczenie kasztanów w pętli. Rysowanie w pętli po lewej stronie o jeden kasztan mniej, a w pętli po prawej stronie – o jeden więcej – karta pracy, cz. 1, nr 25.

– Rysowanie w pętlach odpowiedniej liczby żołędzi i kasztanów – karta pracy, cz. 1, nr 26.

– Zabawa rozwijająca umiejętność oceny logicznej wartości usłyszanych zdań.

– Spacer w pobliżu przedszkola – obserwowanie oznak jesieni.

– Zabawy swobodne w wybranych kącikach.

Reklamy

4. Kolorowe liście

– Zabawa ruchowo-naśladowcza Drzewa na wietrze.

– Zabawa muzyczno-ruchowa Rozbawione liście.

– Ćwiczenia poranne – zestaw IV.

– Ćwiczenia artykulacyjne – różnicowanie głosek b – p.

Prawidłowe artykułowanie głosek b – p.

Liście, listki, listeczki – wykonanie pracy plastycznej techniką frotażu.

Poznawanie nowej techniki plastycznej.

– Ćwiczenia słuchowe – różnicowanie pierwszych głosek w nazwach obrazków, układanie z nich nowego słowa.

– Otaczanie pętlami kasztanów, żołędzi, klonowych nosków. Porównywanie ich liczby. Wystukiwanie kasztanami o blat stolika podanych rytmów, mówiąc tekst za nauczycielem – karta pracy, cz. 1, nr 27.

– Łączenie liniami rysunków liści od najmniejszego do największego. Łączenie liniami rysunków żołędzi od największego do najmniejszego. Kolorowanie rysunków – karta pracy, cz. 1, nr 28.

– Ekspresja słowna Mój liść jest…

– Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw I.

– Zabawy dowolne w wybranych kącikach.

5. Zbieramy grzyby

– Zabawa orientacyjno-porządkowa Rozpoznaj liście.

– Zabawa orientacyjno-porządkowa Grzyby.

– Ćwiczenia poranne – zestaw IV.

– Zabawa dydaktyczna W parku czy w lesie?

Dostrzeganie różnic w wyglądzie parku i lasu.

– Oglądanie fragmentu inscenizacji K. Bayer Leśne duszki i grzyby.

Zapoznanie się z wybranymi grzybami jadalnymi i niejadalnymi.

– Ćwiczenia intonacji wypowiedzi.

– Rysowanie po śladzie drogi liścia opadającego z drzewa. Rysowanie odpowiednich min liściom na podstawie tego, co mówią o sobie. Kolorowanie rysunków liści – karta pracy, cz. 1, nr 29.

– Rysowanie po śladach grzybów, bez odrywania kredki od kartki. Kolorowanie rysunku – karta pracy, cz. 1, nr 30.

– Rytmizowanie rymowanki o grzybach, ich zbieraniu; wyklaskiwanie grzybkowego rytmu. Odpowiadanie na pytanie: Dlaczego zbieramy grzyby? Rysowanie w kołach potraw, do których wykorzystujemy grzyby – karta pracy, cz. 1, nr 31.

– Spacer – obserwowanie jesiennej przyrody.

– Zabawy dowolne w wybranych kącikach.

źródło: zanotowane.pl

fot. pngtree.com

#arkusz #asd #Asperger #autyzm #czytanie #dzienniki #edukacja #emocje #grafomotoryka #IPET #komunikacja #lekcja #manualne #mindfulness #motoryka #mowa #niepełnosprawność #niepełnosprawnośćintelektualna #pedagog #percepcja #pisanie #premium #program #przedszkole #psychologia #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #schemat #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #szkoła #tematyczne #terapia #umiejętności #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #zabawa #zabawy #zajęcia #zajęciaterapeutyczne #ćwiczenia

Reklamy
Reklamy
Reklamy

Reklamy
Reklamy
Reklamy
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: