Reklamy
Reklamy

Reklamy

Polska dzisiaj i przed laty – scenariusze zajęć na Święto Niepodległości

Cele:

– kształtowanie postaw patriotycznych
– budzenie świadomości obywatelskiej
– podtrzymywanie tradycji narodowych
– pielęgnowanie polskości
– rozwijanie kompetencji społecznych uczniów
– rozbudzanie szacunku dla dorobku minionych pokoleń i poczucia dumy
z niego
– kształtowanie szacunku dla wartości: wolności, niepodległości, patriotyzmu

– zaangażowanie nauczycieli i uczniów w propagowanie
pozytywnego wzorca nowoczesnego patriotyzmu
– kształtowanie więzi z krajem ojczystym
– rozbudzanie zainteresowania historią Polski
– motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych
– upamiętnianie wydarzeń oraz bohaterów okresu walki o niepodległość
– rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji zawartych
w źródłach
– popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych
– rozwijanie umiejętności okazywania szacunku wobec symboli
narodowych
– rozwijanie kreatywności uczniów w szerokim spektrum działania
– kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów dydaktycznych
i podejmowania decyzji
– rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci

– opracowywanie za pomocą komputera motywów, rysunków

Metody:

– czynne: zadania i ćwiczenia zadawane uczniom
– oglądowe: pokaz, film
– słowne: rozmowy, instrukcje, objaśnienia, opowiadanie,
tekst informacyjny
– zbiorowa
– grupowa
– indywidualna

Materiały:

– komputer z dostępem do Internetu
– rzutnik multimedialny
– mapa fizyczna Polski
– mapa polityczna Europy
– słowniki języka polskiego
– albumy ze zdjęciami Gniezna
– kontur mapy Polski przed rozbiorami
– kontur mapy Polski współczesny
– duże napisy drukiem (Polska, Rosja, Prusy, Austria)

– dla każdego ucznia: po dwa kartoniki – czerwony i biały
– kilkanaście karteczek samoprzylepnych dla każdego ucznia
– emblematy białe i czerwone z uśmiechniętą buźką
– kilka drewienek (polana)
– latarka
– kolorowe pinezki
– markery

1. Janczarski C., Co to jest Polska?, http://www.pogotowieflagowe.pl/
wiersze_ patriotyczne.html, dostęp 28 VI 2018.
2. Strzelecki M., Legenda o Lechu, Czechu i Rusie http://www.bajkowy
zakatek.eu, dostęp 28 VI 2018.
3. Zaremba M., 15 polskich pieśni legionowych i ułańskich, których warto
posłuchać, https://histmag.org/15-polskich-piesni-legionowych-i-u-
lanskich-o-ktorych-warto-pamietac-11668, dostęp 28 VI 2018.
4. Bełza W., Katechizm polskiego dziecka, Zakład Narodowy im. Ossoliń-
skich, Lwów 1912 (domena publiczna).
5. Kawałko N., Polska. Elementarz dla dzieci, Warszawa 2015.
6. Polskie symbole narodowe, scenariusz i reżyseria: Marcińscy J.iM.,
https://historiawkolorach.ipn.gov.pl, dostęp 28 VI 2018.
7. Instrukcja do wykonania Kokardy Narodowej, kanał prezydent.pl
w serwisie YouTube https://www.youtube.com/watch?v=mv0zurPn-
RIM, dostęp 28 VI 2018.

Przebieg zajęć


I. Wstęp
1. Zabawa integrująca grupę – Miłe powitanie!
Dzieci wraz z nauczycielem tworzą pary, ustawiają się na obwodzie koła
– stoją zwrócone twarzami do siebie – powstają dwa koła. Witają się
w parach w sposób zaszeregowany przez nauczyciela (np. Podajemy sobie prawe dłonie, ściskamy je; Dotykamy się dłońmi: prawa z lewą, lewa
z prawą; Klepiemy się po ramieniu itp.). Podczas wykorzystania gestów
wszyscy przekazują sobie dowolne pozdrowienia powitalne (np. Witaj,
Dzień dobry, Jak się masz?, Hej, cieszę się, że jesteś). Na hasło nauczyciela: Jesteśmy w jednej klasie – osoby z koła zewnętrznego przesuwają się
zgodnie z ruchem wskazówek zegara o jedno miejsce.
2. Praca z mapą – Polska na mapie Europy.
Uczniowie wskazują na mapie politycznej Europy linie graniczne Polski,
wymieniają sąsiadów naszego kraju (Rosja, Litwa, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Czechy, Niemcy). Zapisują w zeszytach nazwy krajów sąsiadujących z Polską.
Nauczyciel przypina do tablicy wycięty z kartonu kontur Polski. Uczniowie rozpoznają kształt naszego kraju – podają jego pełną nazwę. Nauczyciel zapisuje nazwę wewnątrz konturu (Rzeczpospolita Polska). Chętni uczniowie samodzielnie lub z pomocą nauczyciela rysują markerem bieg rzeki Wisły. Wspólnie ustalają, że Wisła wypływa u stóp Baraniej Góry,
a wpada do Morza Bałtyckiego. Płynie przez całą Polskę i jest jej najdłuższą rzeką. Wskazują na konturze Polski miejsce stolicy – zaznaczają je kolorową pinezką, zapisują markerem nazwę (Warszawa). Zaznaczają pinezkami miejsca innych miast wzdłuż wiślanego szlaku, zapisują ich nazwy (np. Kraków, Sandomierz, Toruń, Gdańsk). Odnajdują na mapie Polski
swoją miejscowość lub jej okolice w przypadku bardzo małej miejscowości.

II. Rozwinięcie
3. Mapa myśli – Jesteśmy Polakami.
Uczniowie obrysowują na kartce swoją dłoń, wycinają jej kształt, zapisują
w centralnym miejscu własne imię, obok zapisują jedno skojarzenie, które
według nich udowadnia, że są Polakami (np. orzeł biały to godło mojego
kraju, flaga biało-czerwona to symbol mojego kraju, miasto, w którym
mieszkam, leży w Polsce, język polski to nasz język, stąd pochodzą moi
rodzice i dziadkowie itp.). Przyklejają szablony dłoni w obrębie konturu
Polski.
Uwaga! Jeśli wśród uczniów są cudzoziemcy, można ich poprosić o narysowanie skojarzeń związanych z krajem, z którego pochodzą. Warto
wyjaśnić w zrozumiały dla dzieci sposób, że cudzoziemcy oprócz swojego
obywatelstwa mogą przyjąć obywatelstwo kraju, w którym z różnych powodów przyszło im żyć.

Analiza utworzonej mapy myśli – odczytanie zgromadzonych skojarzeń.
4. Wyszukiwanie informacji w źródłach – Ważne słowa.
Uczniowie pracują w kilku nielicznych grupach – wyszukują znaczenia
jednego wylosowanego przez siebie słowa (kraj, naród, obywatelstwo,
patriotyzm) w dowolnym źródle (słownikach, encyklopediach, Internecie).
Z pomocą nauczyciela lub samodzielnie dostosowują wyszukaną treść wyjaśnienia do poziomu jak najbardziej przystępnego dla dzieci.
Przykład: kraj – obszar, który jest całością; terytorium, które ma granice;
państwo, ojczyzna; obywatelstwo – przynależność do danego państwa;
naród – wspólnota ludzi, która mówi tym samym językiem, ma te same
tradycje, kulturę, historię; patriota – osoba kochająca swój kraj, ale też
szanująca inne narody.
5. Nauka na pamięć wiersza Czesława Janczarskiego Co to jest Polska?
Każdy uczeń otrzymuje wiersz napisany przez nauczyciela na kartkach

(zob. bibliografia).

– Ciche czytanie utworu, a następnie wzorowe odczytanie wiersza przez
wybranych uczniów.
– Swobodne wypowiedzi uczniów na temat treści wiersza. Nauczyciel poprzedza wypowiedzi dzieci pytaniem, które zapisuje na tablicy: Co to jest Polska? Wspólne ustalenie wniosku i zapisanie go w zeszytach.
Polska to nasz kraj, a w nim każde miasto, wieś, szkoły i przedszkola. To
lasy, pola, wieżowce i małe domy. Domy rodzinne, plac zabaw i podwórko – to nasza mała Ojczyzna.
– Nauka wiersza na pamięć metodą powtarzania fragmentów tekstu za
nauczycielem.
– Grupowa prezentacja fragmentów wiersza lub całości przez dzieci.
– Recytacja fragmentów lub całości wiersza przez chętnych uczniów.
6. Zabawa muzyczno-ruchowa – Podróże przez Polskę.
Uczniowie tworzą pociąg – ustawieni jeden za drugim trzymają się za ramiona. Poruszają się w rytmie ustalonym przez nauczyciela (szybciej, wolniej, bardzo wolno, coraz szybciej itp.). Na sygnał nauczyciela (np. gwizdek) pociąg zatrzymuje się, za każdym razem w innym regionie Polski. Na hasło:
– góry – dzieci wysiadają z pociągu i naśladują górską wspinaczkę;
– jezioro – siadają w parach – tworzą łódkę, trzymając się za ręce i kołyszą się na prawo i na lewo;
– morze – naśladują pływanie w morzu oraz opalanie się na plaży;
– las – naśladują wsłuchiwanie się w odgłosy przyrody.
7. Opowieść w kręgu – Karty z dziejów naszego państwa.
– Stworzenie odpowiedniego nastroju do opowieści o przeszłości kraju.
Uczniowie wraz z nauczycielem siedzą w kręgu, w środku znajduje się
atrapa ogniska (polana i latarka). Uczniowie kołyszą się przy dźwiękach
piosenki harcerskiej Płonie ognisko i szumią knieje (zasoby YouTube) –
włączają się, śpiewając mormorando.
– Słuchanie Legendy o Lechu, Czechu i Rusie opowiadanej przez nauczyciela (zob. bibliografia)

Nauczyciel snuje opowieść o powstaniu państwa polskiego, nawiązując
do historii godła Polski.
– Pokaz wybranych zdjęć przedstawiających: gród, puszczę, wojów, osadę (zasoby Internetu) – wyjaśnienie tych pojęć.
– Przypomnienie, że legenda to niezwykła opowieść o wydarzeniach i postaciach historycznych, bohaterach lub świętych. Podanie innych znaczeń
tego słowa (m.in. napisy objaśniające na mapach, pod ilustracjami).
8. Rozmowa kierowana – Jak powstało państwo polskie?
– Powiedzcie, kto stał na czele trzech najpotężniejszych rodów Słowian?
– Jak wyglądało życie dawnych Słowian?
– Z czego słynęli władcy tych rodów?
– Dlaczego bracia postanowili poszukać nowych ziem dla swoich rodów?
– Jaki pomysł znaleźli na rozwiązanie problemu?
– Opowiedzcie o przygotowaniach Słowian do wyprawy.
– Gdzie osiadł lud Rusa, a gdzie Czecha? W jakiej okolicy rozbił swój
obóz Lech?
– Co sprawiło, ze Lech postanowił ze swoją drużyną pozostać w okolicy
wielkiego dębu?
– Opowiedzcie o grodzie, który powstał w miejscu rozbicia obozu Lecha.
– Czym się stał orzeł biały na tle czerwieni?
9. Wyszukiwanie informacji – Ciekawostki o Gnieźnie.
– Wskazanie Gniezna na mapie Polski przez nauczyciela i wybranych
uczniów.
– Uczniowie pracują w grupach, wyszukują informacje o najważniejszych
miejscach pierwszej stolicy Polski. Prezentują informacje na forum klasy
(np. katedra gnieźnieńska, drzwi gnieźnieńskie). Oglądają herb pierwszej
stolicy Polski – dostrzegają różnice i podobieństwa z godłem Polski (herb
Gniezna przedstawia srebrnego orła na czerwonym polu, nad tarczą widnieje złota korona z krzyżem).
– Wskazują Gniezno na mapie fizycznej Polski

Reklamy

10. Pokaz – Mapa Polski przed rozbiorami.
– Nauczyciel przypina do tablicy arkusz papieru z narysowanymi kontu-
rami Polski przed rozbiorami. Powinny być widoczne nazwy państw: Pol-
ska, Rosja, Prusy, Austria.
– Swobodne wypowiedzi uczniów na temat zaprezentowanej mapki –
wskazanie zaznaczonych na niej państw, odczytanie nazw. Wspólne ustalenie (bez zagłębiania się w fakty historyczne), że w dawnych czasach granice naszego kraju przebiegały nieco inaczej.
Uwaga! Warto posłużyć się atlasem lub mapami szkolnymi (szukać należy
mapy o tytule „Rozbiory Rzeczpospolitej 1772–1795” lub „Rzeczpospolita w XVIII w.”).
11. Tekst informacyjny – Państwo polskie przed rozbiorami.
– Uczniowie siedzą w kręgu, nauczyciel zapoznaje ich z informacjami
o rządach wybranych władców Polski. Przedstawia ogólną sytuację
w kraju, która doprowadziła do rozbiorów Polski (załącznik nr 1, cz. 1, s.
30).
– Swobodne wypowiedzi uczniów na temat wysłuchanej informacji.
12. Burza mózgów – Gdzie podziała się Polska?
– Stworzenie przez nauczyciela sytuacji problemowej – zapoznanie
uczniów z informacjami na temat sytuacji Polski w czasie rozbiorów
(załącznik nr 1, cz. 2, s. 30).
Nauczyciel, mówiąc o rozbiorach, odrywa właściwe fragmenty mapki
(wcześniej odpowiednio zaznaczone kolorami). Odsuwa je od całości,
a pod odsuniętymi częściami umieszcza w stosownym miejscu napisy: Rosja, Prusy, Austria.
Uczniowie w spontaniczny sposób podejmują próby udzielenia odpowiedzi na zadane przez nauczyciela pytania:
– Ciekawa jestem, jakie są teraz wasze odczucia?
–Jak myślicie, co się mogło dziać wtedy z Polakami?

– Jak sądzicie, czy łatwo było pogodzić się naszym rodakom z taką sytuacją?
– Co według was mogli zrobić Polacy?
Nauczyciel zapisuje hasłowo na tablicy wybrane odpowiedzi udzielane
przez dzieci (np. Polska zniknęła, nie ma naszego kraju, Polacy czuli się
źle, tęsknili za dawnym krajem, kochali swoją Ojczyznę, mogli walczyć
o swoje ziemi, było im bardzo trudno itp.). Odczytanie zgromadzonego
słownictwa.
13. Krzyżówka z hasłem – praca w grupach.
Uczniowie rozwiązują krzyżówkę w grupach lub w parach. Wpisują w kolejnych wierszach drukowanymi, wielkimi literami hasła wynikające z podpowiedzi. Odkodowują hasło, które nauczyciel zapisuje na tablicy wielkimi literami: NIEPODLEGŁOŚĆ (załącznik nr 2, s. 32).
14. Dyskusja – Czy Polska utraciła niepodległość?
Uczniowie naprowadzani przez nauczyciela podejmują dyskusję wokół
pytania. Pytania pomocnicze:
– Czy domyślacie się, co to jest niepodległość?
– Jakie wydarzenia historyczne świadczą o tym, że nasz kraj był zależny
od innych?
– Jakie działania wobec Polski podjęły potężne mocarstwa, aby Polska
zniknęła z mapy Europy?
15. Tekst informacyjny – Państwo polskie pod zaborami.
– Nauczyciel zapoznaje uczniów z sytuacją Polski pod zaborami. Uświadamia dzieci, że ten bardzo trudny okres trwał bardzo długo, bo aż 123
lata. Był to czas zaborów (załącznik nr 1, cz. 3, s. 31).
– Wspólne sformułowanie podsumowania i zapisanie go w zeszytach.

Polska zniknęła z mapy Europy na 123 lata. Polacy musieli poddać się
władzy krajów, które zabrały im ziemie. Trzy mocarstwa: Rosja, Prusy
i Austria spowodowały, że nasz kraj stał się zależny od innych państw –
utracił niepodległość. Dzięki patriotycznej postawie Polaków i walczącym
legionistom pod wodzą Józefa Piłsudskiego 11 listopada 1918 roku nasz kraj odzyskał niepodległość. W roku 2018 mija setna rocznica tego historycznego wydarzenia. Z okazji Święta Niepodległości odbywają się w całym kraju uroczystości państwowe. W tym dniu wywieszamy flagi polskie na znak, że jesteśmy Polakami.
16. Słuchanie wybranych przez nauczyciela pieśni legionowych.
Propozycja pieśni do wysłuchania:
1. Marsz pierwszej Kadrowej
2. My, pierwsza brygada
3. Przybyli ułani pod okienko
Uwaga! Warto skorzystać ze wskazanej w bibliografii strony internetowej
ze względu na dobrą jakość dźwiękową utworów, a także przydatny krótki
opis każdej pieśni oraz wideoklipy im towarzyszące.
17. Święto Niepodległości – Ważne postaci i miejsca.
– Bohater narodowy – Józef Piłsudski.
Uczniowie zapoznają się z krótką informacją o bohaterze, przekazaną
przez nauczyciela, a następnie oglądają jego portret oraz pomnik, który znajduje się w Warszawie w centrum miasta (zasoby Internetu). Nauczyciel podkreśla, że w wielu innych miastach Polski znajdują się pomniki tego bohatera – zachęca uczniów do wyszukania ich w Internecie (praca domowa).

Józef Piłsudski, późniejszy Marszałek Polski, po wybuchu I wojny światowej utworzył Pierwszą Kampanię Kadrową, zwaną Pierwszą Brygadą, która walczyła o niepodległość naszego kraju.
– Symbol grobu bezimiennych – Grób Nieznanego Żołnierza.
Uczniowie oglądają zdjęcia w Internecie przedstawiające Grób Nieznanego Żołnierza, znajdujący się na placu Piłsudskiego w Warszawie. Nauczyciel informuje dzieci, że pomnik ten jest symbolicznym grobem, upamiętniającym bezimiennych żołnierzy, którzy polegli w walce o wolność i niepodległość kraju. Przed tym pomnikiem odbywają się uroczyste obchody świąt narodowych, a więc także rocznic odzyskania niepodległości przez Polskę.
– Obchody Święta Niepodległości w mojej miejscowości – rozmowy
w kręgu.
– Kto z was uczestniczył w obchodach Święta Niepodległości? Opowiedzcie o tym.
– Opiszcie, jak wygląda nasza miejscowość w tym dniu.
– Jak sądzicie, dlaczego z okazji Święta Niepodległości wywieszamy flagi
polskie?
– Z okazji jakich innych świąt narodowych każdy Polak powinien wywieszać flagę polską?
– Czy w waszych domach wywiesza się flagi w tym uroczystym dniu?
– Jak obchodzi się w waszych domach Święto Niepodległości?
– Opowiedzcie o obchodach tego święta w naszej szkole.
– Porozmawiajcie w swoich domach z dorosłymi i wymyślcie wspólnie ciekawy pomysł na uczczenie tegorocznego Święta Niepodległości. Przygotujcie się do relacji na ten temat.

18. Wspólna recytacja wiersza Władysława Bełzy, Katechizm polskiego
dziecka.

− Kto ty jesteś?
− Polak mały.
− Jaki znak twój?
− Orzeł Biały.
− Gdzie ty mieszkasz?
− W polskiej ziemi.
− Czym twa ziemia?
– Mą ojczyzną.
− Czym zdobyta?
− Krwią i blizną.
− Czy ją kochasz?
− Kocham szczerze.
− A w co wierzysz?
− W Polskę wierzę.


Źródło: Władysław Bełza, Katechizm polskiego dziecka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Lwów 1912 (domena publiczna)

− Nauczyciel występuje w roli osoby pytającej, uczniowie odpowiadają na
zadane pytania w wierszu.
− Wrażenia i odczucia dzieci po recytacji wiersza. Rozmowa z uczniami na
temat treści wiersza.
− Jaki nastrój panuje w wierszu?
− O czym jest w nim mowa?
− Kto mówi o miłości do swojej ojczyzny?
− Dlaczego mały Polak powiedział, że jego znak to „orzeł biały”?
− W jaki sposób dziecko wyraża swoją miłość do kraju?
− Co mały Polak mówi o swoim kraju?
− O czym świadczą słowa, że „ojczyzna została zdobyta krwią i blizną”?
− Kto z was również kocha szczerze swój kraj?
− Opowiedzcie, jak wyrażacie na co dzień swoje uczucia do kraju.
(jestem dobrym uczniem, nikomu nie dokuczam, pomagam potrzebującym,
kocham rodziców i rodzeństwo, kocham i szanuję babcie i dziadków itp.).
19. Quiz – Sprawdzam swoją wiedzę o Polsce.
Nauczyciel wygłasza zdania związane tematycznie. Każdy uczeń dysponuje dwoma kartonikami: czerwonym i białym oraz karteczkami samoprzylepnymi. Uczniowie udzielają odpowiedzi przez podniesienie czerwonego kartonika na TAK lub białego na NIE.
− Nie mieszkam ani na Litwie, ani w Rosji.
− Mój kraj to Rzeczpospolita Polska.
− Stolicą Polski nie zawsze była Warszawa.
− Nazwa pierwszej stolicy Polski wiąże się z Legendą o Lechu, Czechu
i Rusie.

− Pierwszą stolicą Polski na pewno nie była Warszawa, ale był nią
Kraków.
− Warszawa jest trzecią stolicą Polski.
− Gniezno to miasto, które było stolicą Polski przed Krakowem i przed
Warszawą.
− Najdłuższą rzeką w naszym kraju jest Wisła.
− Wisła przepływa przez wiele miast polskich, na przykład Sandomierz,
Toruń i Gdańsk.
− Polska graniczy z siedmioma państwami.
− Od wschodu Polska na pewno nie graniczy z Białorusią i Ukrainą
− Niemcy to państwo, z którym nasz kraj graniczy od zachodniej strony.
− Rzeczpospolita Polska leży w Europie.
− Od strony północnej Polska ma dostęp do Morza Bałtyckiego.
− Biel jest na polskiej fladze nad czerwienią.
− Orzeł jest w koronie na czerwonym tle.
− Hymn jest śpiewany podczas państwowych uroczystości.
Przydzielają sobie punkty w postaci karteczek samoprzylepnych naklejanych na ławkę. Za każdą prawidłową odpowiedź jeden punkt, a więc jedna karteczka. Wręczenie emblematów biało-czerwonych z emotikonem uczniom z najwyższą punktacją.
20. Małe programowanie – Znamy symbole narodowe Polski.
− Każdy uczeń otrzymuje kartę pracy z dwoma zadaniami do wykonania
oraz instrukcją do ich wykonania (załącznik nr 3, s. 34).
a) Zadanie nr 1 polega na odkodowaniu hasła (ZNAM SYMBOLE NARODOWE POLSKI)

b) Zadanie nr 2 polega na zakodowaniu w analogiczny sposób przynajmniej jednej nazwy symbolu Polski (godło, flaga, hymn).
− Po wykonaniu zadań uczniowie wymieniają się kartkami w ławkach i odkodowują zaszyfrowane wyrazy.
− Prezentacja wybranych kodów na tablicy przez chętnych uczniów.
− Zapisanie przez nauczyciela wielkimi literami nazw symboli narodowych
(GODŁO POLSKI, FLAGA POLSKI, HYMN PAŃSTWOWY).
Uwaga! Nauczyciel decyduje, czy zaproponowane ćwiczenie należy
przeprowadzić w grupach, czy będzie to działanie indywidualne.
21. Projekcja filmu – Polskie symbole narodowe.
− Oglądanie filmu animowanego – zasoby Internetu.
− Historia w kolorach. Scenariusz i reżyseria filmu: Justyna i Maciej Marcińscy, produkcja IPN oddział w Krakowie.
Uwaga! Nauczyciel może dokonać wyboru i zamiast filmu zaproponować
dzieciom opowiadanie o symbolach narodowych. Tekst opowiadania na
podstawie filmu (załącznik nr 4, s. 36)
.
22. Rozmowa w kręgu – Co wiemy o symbolach narodowych?
– Jakie symbole narodowe posiada każde państwo?
– Z jaką legendą wiąże się historia naszego godła?
– Czego dowiedzieliście się o godle polskim?
– Co symbolizują barwy naszej flagi?
– W jakich okolicznościach można było dawniej ujrzeć flagę Polski?
– Gdzie można zobaczyć flagę w czasach współczesnych?
– W jaki sposób każdy z nas może podkreślić ważność flagi Polski?

– O jakich ważnych świętach narodowych dowiedzieliście się z filmu?
– Jak powinien się zachowywać każdy Polak wobec symboli narodowych?
– W jakich okolicznościach powstał hymn państwowy? Podajcie jego na-
zwę.
– Kto jest autorem słów naszego hymnu narodowego?
– Jaką rolę pełnił hymn państwowy w czasach walki?
– Kiedy obecnie rozbrzmiewają dźwięki Mazurka Dąbrowskiego?
23. Wysłuchanie hymnu narodowego – Mazurek Dąbrowskiego.
– Uczniowie wraz z nauczycielem przyjmują postawę na baczność, słuchają hymnu narodowego (zasoby YouTube).
– Swobodne wypowiedzi uczniów na temat okoliczności, w których słyszeli hymn państwowy w szkole (początek i koniec roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości – 11 listopada, Święto Konstytucji
3 Maja, uroczystości związane z obchodami święta patrona szkoły).
– Rozmowa o nastroju jaki towarzyszy takim świętom (galowy strój
uczniów, podniosły charakter uroczystości, flaga, poczet sztandarowy
szkoły, werble, odśpiewanie hymnu państwowego w postawie na baczność).
24. Malowanie na ekranie – Flaga Polski na wietrze (korelacja z lekcją
informatyki).
– Uczniowie pracują w programie Paint. Rysują dużą flagę Polski trzepoczącą na wietrze. Z przybornika wybierają narzędzie „krzywa” – rysu-
ją linię o dowolnej długości, np. 15 cm, wyginają ją w dwóch miejscach,
w początkowej i końcowej części, aż do uzyskania efektu linii falistej. Skopiowany fragment wygiętej linii, a następnie dwukrotnie wklejony w tych
samych odległościach, pozwoli na dokładne wykonanie zadania. Dzieci
łączą boki flagi za pomocą narzędzia „linia” – dorysowują za pomocą
tego samego narzędzia drzewce.

Wypełniają flagę kolorem czerwonym we właściwym miejscu. Umieszczenie napisu drukiem, w górnej części ekranu: TO JEST FLAGA POLSKI.
Formatują zapisany tekst (np. Verdana, rozmiar 36 pkt., wyboldowana,
kolor – granatowy). Wykonują tło pracy. Zapisują efekt swojej pracy we
wskazanym miejscu przez nauczyciela.
Uwaga! Aby pogłębić, a zarazem utrwalić materiał dydaktyczny wiążący
się z wychowaniem patriotycznym, uczniowie mogą utworzyć folder pod
nazwą Symbole Polski – umieścić w nim plik graficzny o nazwie Flaga
Polski. Podczas kolejnych lekcji będą mogli uzupełnić folder o pozostałe
symbole: godło Polski – jako plik graficzny – można wykorzystać zasoby
Internetu i wykonać kolorowankę; hymn państwowy – jako plik tekstowy,
w którym uczniowie mogą umieścić najważniejsze, wyszukane przez siebie
informacje dotyczące Mazurka Dąbrowskiego.
III. Podsumowanie zajęć
25. Turniej patriotyczny – Klasowe omnibusy.
Uczniowie podzieleni na trzy grupy tworzą zestaw pytań do turnieju wiedzy patriotycznej, który zostanie przeprowadzony w kolejnym dniu nauki.
Nauczyciel dzieli uczniów na trzy zespoły, przedstawiciel każdego z nich losuje karteczkę z tematyką, w zakresie której uczniowie będą się poruszać, tworząc pytania. Pytania warto opracować tak, aby przeciwnika nieco zmylić. W załączniku przykładowy zestaw zagadnień do tematu 1. Symbole narodowe Polski (załącznik nr 5, s. 37).

Tematyka pytań:
1. Symbole narodowe Polski.
2. Jak powstało państwo polskie?
3. Polska w niewoli

26. Kokarda Narodowa.
Uczniowie otrzymują instrukcję do wykonania Kokardy Narodowej. Wykonują ją samodzielnie lub z pomocą dorosłych (załącznik nr 6, s. 37).
27. Ewaluacja zajęć.
– Uczniowie mogą oceniać zajęcia na koniec po zrealizowaniu zaplanowanej przez nauczyciela tematyki lub w każdym dniu, a więc etapowo.
Sposób oceny może być dowolny. Moja propozycja to zabawa Priorytety.
Uczniowie dysponują trzema karteczkami samoprzylepnymi, zapisują
na każdej oddzielnie najważniejszą według nich informację bieżących zajęć (lub z wszystkich na koniec projektu). Przyklejają karteczki w miejscach wyznaczonych przez nauczyciela na tablicy, podpisanych: Bardzo ważne, Ważne, Mniej ważne. Każdy uczeń przykleja jedną karteczkę w jednej grupie. Wspólne odczytanie informacji z kartek w każdej grupie.

Załączniki


1) Teksty informacyjne opracowane przez autorkę.
Państwo polskie przed rozbiorami
część 1.

Pierwszymi władcami Polski byli książę Mieszko I, a następnie król Bolesław Chrobry. Po utworzeniu państwa polskiego panowało wielu królów i książąt. Mieliśmy wybitnych władców, ale byli i tacy, którzy doprowadzili nasz kraj do ruiny, działali bowiem na jego szkodę. W taki sposób sprawował władzę na przykład Mieszko II. Jednym z najbardziej zasłużonych królów Polski był Kazimierz Wielki. To dzięki niemu powstawały nowe wsie
i miasta, budowano wiele dróg, powstała słynna Akademia Krakowska.
Polska stała się jednym z najważniejszych państw w Europie. Niestety nastały czasy, kiedy nikt nie dbał o dobro kraju. Zapanował chaos, nasz kraj stawał się coraz słabszy.

Tekst informacyjny – Państwo polskie w czasie rozbiorów.
część 2.

Minęło około 800 lat, gdy nasze państwo przejęły inne, silne mocarstwa:
Rosja, Prusy (obecne Niemcy) i Austria. Państwa te wykorzystały trudną
sytuację Polski i przez kilka kolejnych lat rozgrabiały ziemie polskie – podzieliły je między siebie. Ten bardzo smutny okres w dziejach historii naszego państwa nazywamy rozbiorami. W ciągu kolejnych lat polskie ziemie rozgrabiono trzykrotnie. Polska zniknęła z mapy Europy.

Załączniki
Państwo polskie pod zaborami.
część 3.

Po rozbiorach Polska utraciła niepodległość, stała się zależna od innych
państw. Potężne mocarstwa: Rosja, Prusy i Austria dążyły do tego, aby
Polacy zapomnieli o swoim kraju, o tym wszystkim, co polskie. Nie było
polskich szkół, polskich urzędów. Polacy w tamtych czasach nie mogli chlubić się symbolami narodowymi. Mimo trudnej sytuacji, w której się znaleźli, nie poddawali się – walczyli. Jednym z bohaterów walk o niepodległość był Józef Piłsudski. To on utworzył wojsko zwane Legionami Polskimi. Mimo podejmowania wielu walk Polacy niestety ciągle ponosili klęski. Dopiero po 123 latach niewoli, wraz z wybuchem I wojny światowej, udało się
Polsce odzyskać niepodległość – odzyskaliśmy własne państwo. W wyniku
I wojny światowej klęskę poniosły państwa, które zagarnęły ziemie polskie.
Dziś czcimy to niezwykle ważne wydarzenie – 11 listopada Święto Niepodległości i podtrzymujemy pamięć o wielkich bohaterach.

Załączniki
2) Krzyżowka

Załączniki
1. Ktoś wstydliwy
2. Dyscyplina sportowa dla lekkoatlety
3. Na przykład Ziemia lub Mars
4. Uprawia go łyżwiarz, narciarz, lekkoatleta
5. Znana i stara gra terenowa
6. Masowy ruch ptaków, zwłaszcza jesienią
7. Maskotka do spania
8. Znają zasady budowania igloo
9. Merda nim pies
10. Zaznaczasz nią kartki w książce
11. Badana jest w stacjach meteorologicznych
12. Składa się z nich szkielet ssaków
13. Dwie połówki bochenka chleba

Rozwiązania do krzyżówki:
1. NIEŚMIAŁY
2. BIEGANIE
3. PLANETA
4. SPORT
5. PODCHODY
6. ODLOTY
7. PRZYTULANKA
8. ESKIMOSI
9. OGON
10. ZAKŁADKA
11. POGODA
12. KOŚCI
13. CAŁOŚĆ

Załączniki
3) Zadania do ćwiczenia nr 22 – Małe programowanie
Instrukcja do wykonania zadania 1.

1. Zapoznaj się z przedstawionymi kształtami graficznymi. Pokoloruj
je w dowolny sposób.
2. Odczytaj sylaby znajdujące się obok kształtów.
3. Dopasuj sylaby do odpowiednich kształtów lub kształty do sylab
– wstaw je do tabeli.
4. Odczytaj hasło. Na pewno ci się udało – Gratulacje!

Załączniki

Zadanie 2.
Instrukcja do wykonania zadania 2.

1. Użyj dowolnych kształtów i zakoduj przynajmniej jedną nazwę
symbolu Polski.
2. Postępuj w sposób podobny do przedstawionego w zadaniu 1.
3. Zamieńcie się w ławkach kartkami i spróbujcie odkodować nazwy
symboli Polski.
4. Odczytajcie nazwy. Na pewno wam się udało – Brawo!

Załączniki
4) Opowiadanie opracowane przez autorkę – Polskie symbole
narodowe.

Każde państwo ma swoje symbole narodowe: godło, flagę i hymn.
Nasz kraj również posiada takie symbole. Początek naszego godła jest
wiązany z legendarnym zdarzeniem, trzej bracia: Lech, Czech i Rus zdecydowali, że będą szukać nowych ziem dla swojej ludności. Lech postanowił odpocząć pod wielkim dębem, na którego czubku znajdowało się gniazdo.
Po chwili z gniazda wzniósł się potężny orzeł. Orzeł dumnie unosił się na
tle zachodzącego słońca. Widok ten tak urzekł Lecha, że postanowił w tym
miejscu założyć osadę, którą nazwał od gniazda Gnieznem. Była to pierwsza stolica Polski. Odtąd biały orzeł na czerwonym tle stał się jej symbolem.
Godło zmieniało się przez wieki, ale orzeł biały towarzyszy nam do dziś.
Drugim symbolem narodowym Polski jest biało-czerwona flaga. Biały symbolizuje czystość, jaką reprezentuje orzeł, a czerwony jego waleczność i odwagę. Flaga Polski była wszędzie tam, gdzie ważyły się losy ojczyzny. Teraz można ją ujrzeć podczas uroczystości państwowych.
Każdy z was może wywiesić flagę, na przykład 3 Maja, w Święto Niepodległości – 11 listopada, czy w Dzień Flagi – 2 maja. Wszyscy musimy pamiętać, ze flagę należy szanować – to nasz symbol narodowy.
Hymn to nasz kolejny symbol narodowy. Pieśń ta powstała, gdy Polska była w niewoli i zniknęła z mapy Europy. Polacy nie mogli pogodzić się z tym faktem i walczyli o niepodległość Ojczyzny. Jednym z wielkich Polaków był Józef Wybicki, który napisał słowa hymnu. Było to we Włoszech, gdzie powstawały Legiony Polskie. Hymn przez lata śpiewany był przez polskich żołnierzy, dodawał im otuchy, zagrzewał do walki. Teraz najczęściej słyszymy Mazurka Dąbrowskiego, bo taki tytuł nosi nasz hymn, podczas uroczystości narodowych, patriotycznych i państwowych, ale także sportowych. Każdy Polak powinien znać jego słowa. Hymn to wyjątkowa pieśń.

Załączniki
5) Zestaw zagadnień do tematu konkursowego Symbole narodowe Polski.

− Flaga biało-czerwona to jeden z symboli naszego kraju.
− Hymn narodowy Polski to Mazurek Dąbrowskiego.
− Flaga Polski to połączenie dwóch barw tej samej wielkości: czerwonej
i białej.
− Święta państwowe w Polsce są okazją do zawieszania flag polskich.
− Józef Wybicki napisał słowa naszego hymnu.
− Godło Polski przedstawia orła w złotej koronie na czerwonym tle.
− Hymn narodowy śpiewamy w postawie na baczność.
− W każdym urzędzie państwowym wisi godło – symbol naszego państwa.
− W naszej klasie nie ma godła państwa.
− Mamy dwa symbole narodowe: godło i hymn narodowy.
− Hymn państwowy powinien znać każdy Polak.
6) Kokarda Narodowa
Potrzebne materiały:
1) Dwie wstążki koloru białego i czerwonego o szerokości około 1,8 cm
i długości odpowiednio 150 i 90 cm
2) Dwa okręgi wycięte z tektury – większy o średnicy 9 cm i z wycięciem
w środku z brzegiem o szerokości 2,5 cm oraz mniejszy o średnicy 6 cm
z wycięciem w środku z brzegiem o szerokości 2 cm
3) Koło z materiału lub tektury o średnicy 2,5 cm
4) Nożyczki
5) Klej lub zszywacz
6) Zapinka


Załączniki
Krok 1.
Bierzemy większy okrąg, przewlekamy przez niego na okrętkę czerwoną
wstążkę.
Krok 2.
Bierzemy mniejszy okrąg, przewlekamy przez niego na okrętkę białą
wstążkę.
Krok 3.
Naklejamy biały okrąg na czerwony lub mocujemy w inny sposób. W środ-
ku powstałego dwukolorowego koła naklejamy mniejsze białe kółko z materiału lub sztywnego papieru.
Krok 4.
Na odwrocie kokardy narodowej mocujemy zapinkę.
Kokarda Narodowa jest gotowa.
Gratulacje!

Bernadeta Zientara

źródło: file:///C:/Users/iwans/Downloads/publikacja_MN.pdf

#arkusz #asd #Asperger #autyzm #czytanie #dzienniki #edukacja #emocje #grafomotoryka #IPET #komunikacja #lekcja #manualne #metody #motoryka #mowa #niepełnosprawność #niepełnosprawnośćintelektualna #pedagog #percepcja #pisanie #program #przedszkole #psychologia #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #schemat #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #szkoła #tematyczne #terapia #terapiaręki #umiejętności #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #zabawa #zabawy #zajęcia #zajęciaterapeutyczne #ćwiczenia

Reklamy

Reklamy
Reklamy
Reklamy

kingfisher.page
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: