Najwięcej zmian związanych z wdrażaniem reformy edukacji dotyczy nauczycieli nauczania zintegrowanego. Zamiana lekcji na zajęcia zintegrowane, brak dźwięku dzwonka, ocena opisowa osiągnięć zamiast cyfrowej, świadectwa zawierające opis efektów działań dydaktycznych i postaw dziecka – wymagania te niejednokrotnie sprowadzają się do tytanicznej pracy nauczyciela.
Reforma początkowego szczebla kształcenia nakłada na nas – nauczycieli nauczania zintegrowanego – obowiązek rozpoznawania poziomu i postępów w nauce uczniów oraz formułowania oceny opisowej.

Ocena opisowa

Formułowanie oceny opisowej ucznia nie jest czynnością łatwą. Dlatego też, wykorzystując nabyte już przeze mnie pewne doświadczenie w formułowaniu ocen opisowych, pragnę przedstawić propozycje jej formułowania.

Zachowanie

Uczennica bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań. Jest pracowita i obowiązkowa, umie współdziałać w grupie. Angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły. Jest wrażliwa. Stara się dotrzymać obietnic i zobowiązań. Jej wysoka kultura osobista, skromność i życzliwość sprawiają że ma liczne grono przyjaciół.

Uczeń zalicza się do dzieci miłych, pogodnych, koleżeńskich. Jest zawsze zdyscyplinowany. Na zajęciach skupiony i uważny, choć w pracy zespołowej wykazuje małą aktywność. Pracuje w dobrym tempie, zawsze dokładnie, odnotowując coraz większe sukcesy. Na zajęcia uczęszcza systematycznie i punktualnie.

Uczeń koleżeński, uprzejmy. Pracuje szybko, podejmuje dodatkowe zadania. Jest aktywny na zajęciach. Umie współdziałać podczas pracy zespołowej.
Na zajęcia uczęszcza systematycznie. Jest towarzyski i lubiany przez grono rówieśników.
Uczeń miły i pogodny do szkoły przychodzi zawsze przygotowany. Obowiązki i zadania szkolne podejmuje chętnie. Jest uczniem samodzielnym, pracującym w dobrym tempie. Aktywnie uczestniczy w zajęciach. Wszystko go cieszy, interesuje. Jest lubiany przez grono swoich rówieśników.

Uczeń wyróżnia się obowiązkowością i pilnością. Każde zadanie wykonuje dokładnie, chętnie i samodzielnie. Jest zawsze wzorowo przygotowany do zajęć. Umie współdziałać w grupie i chętnie pomaga innym. Jest chłopcem kulturalnym, miłym, i koleżeńskim. Dzieci bardzo go lubią.

Uczeń miły, pogodny choć ruchliwy. Lubi bawić się z dziećmi o podobnych cechach. Swoje zadanie wykonuje w wolnym tempie i nie zawsze do końca. Dba o swój wygląd, miejsce pracy, ale mniej o zeszyty. Potrafi współdziałać w grupie. Jest lubiany przez zespół rówieśników.
Uczeń grzeczny, koleżeński i życzliwy. Chętnie pomaga innym. Wykazuje uprzejmość wobec innych. Cieszy się z sukcesów koleżanek i kolegów. Wszystko go cieszy, interesuje. Doskonale radzi sobie w różnych sytuacjach. Umiejętnie współpracuje w zespole.

Uczennica jest pogodną i miłą dziewczynką, wrażliwą na potrzeby innych. Okazuje życzliwość koleżankom i kolegom. Wyróżnia się pracowitością i obowiązkowością. Potrafi skupić uwagę w samodzielnej pracy. Chętnie uczestniczy w zabawach i grach zespołowych. Podejmuje się wielu zadań dodatkowych.

Uczennica pogodna, koleżeńska, życzliwa i uprzejma. Umie dokonać samooceny swego postępowania oraz sprawiedliwie oceniać innych. Każde powierzone zadanie wykonuje chętnie, dokładnie. Potrafi skupić uwagę na zajęciach, ale jest mało aktywna. Ma miły i serdeczny stosunek do nauczycieli, personelu szkoły, koleżanek i kolegów.

Uczeń wyróżnia się pracowitością i obowiązkowością. Zawsze odpowiedzialnie wykonuje powierzone zadania. Umie współdziałać w grupie. Bierze aktywny udział w życiu klasy, zawsze można na nim polegać. Stawia sobie coraz większe wymagania i realizuje je w działaniach. Jest zawsze wzorowo przygotowany do zajęć.


Uczeń miły i spokojny. Potrafi być życzliwy i uczynny. Łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami. Umiejętnie współpracuje w zespole. Wykazuje największą z całej klasy aktywność na zajęciach. Wzorowo wypełnia obowiązki dyżurnego. Na zajęcia uczęszcza systematycznie. Zawsze jest do zajęć przygotowany.

Uczeń miły, koleżeński, życzliwy i lubiany przez zespół klasowy. Dba o kulturę osobistą i kulturę języka. Chętnie służy pomocą w nauce innym kolegom. Ma miły i serdeczny stosunek do nauczycieli, personelu szkoły, swoich kolegów, koleżanek. Wzorowo wypełnia obowiązki dyżurnego. Zawsze pracuje samodzielnie., dokładnie i starannie, doprowadzając swoje dzieło do końca.

Uczeń miły i sympatyczny. Na zajęcia uczęszczał systematycznie i punktualnie. W rozwiązywaniu zadań brak mu pewności siebie. Podczas zajęć mało aktywny, ale stara się uważać. Umiejętnie współpracuje w zespole.Dziewczynka bardzo ambitna i pracowita. Do wykonania każdego zadania przystępuje z ogromnym zaangażowaniem. Zawsze pracuje samodzielnie i w doskonałym tempie, dokładnie i starannie, doprowadzając swoje dzieło do końca. Aktywnie włącza się w życie klasy. Lubi podporządkować sobie zespół klasy. Wszyscy mogą na nim polegać.

Uczennica miła, grzeczna, ale bardzo nieśmiała. Mówi zawsze cichutko. Utrzymuje mało kontaktów z rówieśnikami. Czasami czuje się w klasie osamotniona. W pracy obowiązkowa, systematyczna, choć brak pewności, obawa przed popełnieniem błędu lub niechęć ograniczają postępy dziecka w nauce. Podczas zajęć mało aktywna.

Uczennica pogodna i miła. Dzieci liczą się z jej zdaniem. Łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami, chętnie się z nimi bawi. Brakuje jej jednak umiejętności współpracy w zespole, posiada bowiem zdolności przewodzenia innym. Nie zawsze potrafi opanować gniew i kłótliwość. W pracy jest niesystematyczna, mało obowiązkowa. Często gadatliwa i przeszkadza innym. Wielką zaletą uczennicy jest poczucie humoru, które wnosi do naszej klasy.

Uczennica miła, sympatyczna, pogodna, trochę nieśmiała. Ma trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami. Lubi się „izolować” od reszty klasy. Nieśmiało włącza się do zabaw grupowych, wykazuje w nich małą aktywność. W pracy mało systematyczna i mało obowiązkowa. Często nie wywiązuje się z powierzonych zadań. Osiąga wyniki poniżej swoich możliwości intelektualnych.

Uczeń zalicza się do dzieci miłych, pogodnych i koleżeńskich. Nie zawsze jednak jest zdyscyplinowany. W pracy zespołowej wykazuje małą aktywność, często przeszkadza rozmowami. Na zajęciach mało skupiony i uważny. Pracuje w bardzo wolnym tempie. Bywa mało obowiązkowy, pracuje niesystematycznie, często używa słowa”zapomniałem”. Ze względu na swoją pracę osiąga wyniki poniżej swoich możliwości.

Uczeń miły i pogodny. Do szkoły przychodzi zawsze przygotowany. Obowiązki i zadania szkolne podejmuje chętnie. Jest uczniem samodzielnym i pracującym w dobrym tempie. Chętnie się uczy, ale często jest gadatliwy i przeszkadza innym w pracy. Wyznaje zasadę – „jak wiem, to mówię”.

Postępy ucznia w edukacji

Klasa I

Uczennica odznacza się dużą aktywnością na zajęciach. Wypowiada się zdaniami, poprawnie. Czyta wyraziście i płynnie. Pismo jest kształtne i staranne. Przestrzega poprawności ortograficznej w zakresie poznanego słownictwa. Matematyka nie sprawia jej kłopotów, potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania tekstowe. Jest wspaniałym obserwatorem i przyjacielem przyrody. Prace plastyczno-techniczne są oryginalne i pomysłowe. Posiada zdolności muzyczne. Jest sprawna fizycznie.

Uczennica na zajęciach wypowiadała się ładnie, ale bardzo rzadko. Zrobiła ogromne postępy w czytaniu. Nowy tekst czyta dość płynnie, z właściwą intonacją. Pisze najpiękniej w klasie. Jej literki są kształtne, prawidłowo połączone. Coraz lepiej radzi sobie z pisaniem ze słuchu. Opanowała działania w zakresie 20. Rozwiązuje zadania tekstowe. Szanuje przyrodę. Prace plastyczno- techniczne są ciekawe i zawsze staranne. Chętnie uczestniczy w zajęciach muzycznych i ruchowych.

Uczeń włożył dużo wysiłku w naukę. Potrafi ładnie czytać w dobrym tempie. Wypowiada się pojedynczymi wyrazami, czasem krótkimi prostymi zdaniami. W pisaniu ze słuchu popełnia drobne błędy, powinien więc na bieżąco opanowywać zasady ortograficzne. Ładnie pisze, prawidłowo łączy litery. Dodaje i odejmuje w zakresie 20, często na konkretach. Umie obserwować zjawiska przyrodnicze. Prace plastyczno-techniczne są starannie wykonane. Sprawnie i chętnie wykonuje ćwiczenia fizyczne.

Uczeń posiada bogate słownictwo, chętnie wypowiada się na zajęciach. Umie słuchać, zapamiętywać polecenia i wszystko wykonywać. Czyta tekst dość płynnie. Nie zawsze poprawnie odtwarza kształt liter i niestarannie łączy je w wyrazach. Pisanie z pamięci i ze słuchu nie sprawia większych trudności. Potrafi dodawać i odejmować w zakresie 20. Umie ułożyć i rozwiązać zadanie z treścią. Dobrze zna najbliższą okolicę. Prace plastyczno-techniczne są estetyczne. Chętnie bierze udział w ćwiczeniach gimnastycznych.Uczeń posiada bogaty zasób słownictwa, wykorzystuje to w swoich wypowiedziach. Potrafi ładnie czytać, choć tę umiejętność powinien systematycznie ćwiczyć. Jego pismo jest kształtne. Zeszyty są estetyczne. Świetnie radzi sobie z pisaniem ze słuchu i z pamięci. Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 20, rozwiązuje zadania tekstowe, umie logicznie myśleć. Chętnie wypowiada się na temat przyrody. Jego rysunki i prace plastyczne i techniczne są estetyczne. Ładnie śpiewa. Jest świetnym sportowcem.

Uczeń ładnie i poprawnie wypowiada się, ma bogate słownictwo. Czyta płynnie, w odpowiednim tempie i z właściwą intonacją. Jego litery są kształtne i prawidłowo łączone. Zeszyty wzorowe. Bezbłędnie pisze z pamięci i ze słuchu. Doskonale radzi sobie na zajęciach matematycznych. Umie twórczo myśleć przy rozwiązywaniu zadań tekstowych. Szanuje przyrodę. Chętnie podejmuje prace plastyczno-techniczne. Lubi śpiewać. Dokładnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.Uczeń wykazuje małą aktywność na zajęciach. Wypowiada się pojedynczymi wyrazami, ale zawsze na temat. Zrobił ogromne postępy w czytaniu. Czyta sylabami, a nawet wyrazami. Powinien więcej uwagi przywiązywać do pisma, aby jego literki były kształtne i czytelne. W pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia jeszcze błędy, musi systematycznie utrwalać reguły ortograficzne. Dobrze radzi sobie na zajęciach matematycznych. Lubi i szanuje przyrodę. Chętnie wykonuje prace plastyczno-techniczne. Ładnie śpiewa. Lubi zajęcia sportowe.

Uczeń czyta bardzo ładnie, stosuje pauzy. Zachowuje odpowiednie tempo. Ma bogaty zasób słownictwa, jego wypowiedzi są prawidłowe, choć towarzyszy temu zbyt mała aktywność. Poprawnie odwzorowuje litery i cyfry, chociaż nie są zbyt kształtne. Przepisuje bezbłędnie. Dość dobrze pisze z pamięci i ze słuchu. Biegle dokonuje obliczeń w zakresie 20. Chętnie bierze udział w zajęciach fizycznych. Prace plastyczno-techniczne są estetyczne. Lubi śpiewać.Uczeń doskonale pracował w ciągu całego roku szkolnego. Wyróżnia się dużą wiedzą. Umie wypowiadać się całymi zdaniami. Umie słuchać, zapamiętywać i dokładnie wszystko wykonywać. Tekst czyta płynnie, ze zrozumieniem. Zeszyty prowadzi wzorowo. Pisanie z pamięci i ze słuchu nie sprawia mu problemu. Szanuje przyrodę. Doskonale radzi sobie podczas zajęć matematycznych. Sprawnie wykonuje wszystkie działania. Prace plastyczno-techniczne są starannie wykonane. Pięknie śpiewa. Lubi zajęcia sportowe.

Uczeń wspaniale pracował w ciągu całego roku szkolnego. Umie wypowiadać się całymi zdaniami. Posiada wiadomości znacznie wykraczające poza program klasy pierwszej. Tekst czyta płynnie, ze zrozumieniem. Pisze kształtne litery i prawidłowo je łączy. Pisanie z pamięci i ze słuch nie sprawia mu trudności. Doskonale radzi sobie z działaniami matematycznymi. Szanuje przyrodę. Prace plastyczno-techniczne są zazwyczaj staranne. Osiągnął bardzo dobry poziom sprawności ruchowej. Pięknie śpiewa i gra na flecie.

Klasa II

Uczennica czyta poprawnie i płynnie. Ciche czytanie ze zrozumieniem nie sprawia jej kłopotów. Potrafi czytać z podziałem na role. Chętnie czyta książki. Jest najlepszym czytelnikiem w klasie. Potrafi samodzielnie ułożyć i napisać kilka zdań na zadany temat. Buduje zdania rozwinięte i pisze je poprawnie pod względem ortograficznym. Używa bogatego słownictwa. W szybkim tempie wykonuje w pamięci cztery podstawowe działania matematyczne w każdym zakresie. Rozróżnia i rozumie pojęcie prostopadłości i równoległości. Ma rozległą wiedzę o środowisku społeczno-przyrodniczym. Prace plastyczne i techniczne wykonane są z fantazją i rozmachem. Niekiedy jednak szybko i mało dokładnie. Chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych.W drugiej klasie uczennica doskonaliła technikę czytania, zdobyła w tym zakresie wysokie umiejętności, ale nadal powinna nad tym pracować. Czyta wyraziście, ale w wolnym tempie. Posiada dużą wiedzę, bogaty zasób słownictwa. Ciekawie wypowiada się na dany temat. Pismo jest staranne, czytelne. W pisaniu ze słuchu i z pamięci popełnia błędy, powinna utrwalić reguły ortograficzne. W terminie zawsze oddawała prowadzony dzienniczek lektur. Sprawnie dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli w zakresie 100, logicznie rozwiązuje zadania tekstowe. Interesuje się przyrodą. Prace plastyczne i techniczne są ciekawe i bogate w szczegóły. Lubi śpiewać, chętnie bierze udział w zabawach grupowych.

Uczeń pracował systematycznie nad czytaniem i czyta coraz płynniej, chociaż przeczytanie nieznanego tekstu sprawia mu jeszcze trudności. Wypowiedzi pisemne zbudowane są ze zdań rozwiniętych. W pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia coraz mniej błędów. Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100. Doskonale opanował tabliczkę mnożenia w zakresie 30. Radzi sobie z rozwiązywaniem złożonych zadań tekstowych. Dostrzega i potrafi opisać zmiany zachodzące w przyrodzie.Uczennica coraz lepiej radzi sobie z czytaniem. Czyta poprawnie, całymi zdaniami. Czyta cicho, ale ma problemy ze zrozumieniem tekstu. Nie zawsze udziela odpowiedzi na postawione pytania. Jest nieśmiała, ale coraz częściej zgłasza się do odpowiedzi. Wypowiedzi pisemne wymagają pomocy w konstruowaniu. Pismo jest staranne, kształtne, a zeszyty bardzo estetyczne. Przepisuje wolno, ale prawie bezbłędnie. Ma spore kłopoty z ortografią. Potrafi wykonać działania w zakresie 20. Rozumie istotę mnożenia i dzielenia w oparciu o konkret. Zna swoją ulicę, bezpiecznie się w niej porusza. Prace są kolorowe. Chętnie uczestniczy w grach i zabawach zespołowych.

Uczennica posiada bogaty zasób słownictwa. Wypowiada się pojedynczymi zdaniami, czasem cicho o chaotycznie. Dokonała postępów w czytaniu. Czyta coraz płynniej, rozumie przeczytany tekst. Systematycznie wypożycza i czyta książki z biblioteki. Pismo jest kształtne, litery prawidłowo połączone. Zeszyty staranne. W przepisywaniu i pisaniu ze słuchu popełnia błędy choć zna zasady ortograficzne. Posiada ogólną wiedzę o środowisku. Sprawnie dodaje i odejmuje, ma trudności z rozwiązywaniem zadań tekstowych. Jest pomysłową malarką. Ładnie śpiewa. Zwinnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.Uczennica pracowała nad doskonaleniem czytania. Potrafi już czytać płynnie, próbuje zmieniać intonację głosu. Czyta już po cichu ze zrozumieniem. Potrafi opowiedzieć to co wie, co czuje, co przeżywa, ale robi to nieśmiało. W swoich wypowiedziach ustnych i pisemnych posługuje się coraz ładniejszymi zwrotami. Pisze wolno, stawia szerokie litery. Robi błędy ortograficzne, choć zna reguły ortograficzne. Dodaje i odejmuje w zakresie 100 choć nie zawsze poprawnie. Chętnie rysuje, ładnie śpiewa, lubi zajęcia ruchowe.

Uczeń czyta dość poprawnie proste zdania, ale zwalnia tempo w trakcie odczytywania dłuższych wyrazów. Nie rozumie przeczytanego tekstu. Niechętnie wypowiada się na zajęciach. Mówi cicho i pojedynczymi zdaniami, a na pytanie najczęściej odpowiada jednym wyrazem. Ma ubogi zasób słownictwa. Pisze niestarannie. Ma trudności w pisaniu ze słuchu i z pamięci. Potrafi wykonać działania matematyczne w zakresie 20, nie radzi sobie z dodawaniem i odejmowaniem w zakresie 100. Nie mnoży i dzieli. W dużej mierze jest to spowodowane częstymi absencjami w szkole. Lubi zabawy sportowe.

Uczeń czyta bardzo ładnie, stosuje pauzy gramatyczne i logiczne. Doskonale rozumie każdy samodzielnie przeczytany tekst i potrafi z niego wyciągnąć wnioski. Wypowiedzi ustne są poprawne, dobrze sformułowane. Doskonale opanował zasady ortograficzne. Pisze starannie, zeszyty są estetyczne. Doskonale zna zagadnienia gramatyczne. Wykazuje ogromne zainteresowanie przyrodą. Zna dni tygodnia, nazwy miesięcy i pór roku. Opanował cztery działania matematyczne i wykonuje je w każdym zakresie. Jest sprawny fizycznie.

W minionym roku szkolnym uczennica pracowała bardzo pilnie. Obowiązki wypełniała chętnie, szybko i samodzielnie. Podczas zajęć była aktywna i potrafiła skupić uwagę na tym co najważniejsze. Na pytania odpowiadała pewnie, pełnymi zdaniami i na temat. Prawidłowo formułowała swoje myśli. Ma bogaty zasób słownictwa. Czyta nowy tekst płynnie, rozumie i opowie jego treść. Pilnie pracuje nad swoim pismem, literki są ładne i równe. Popełnia jednak błędy przy przepisywaniu. Doskonale pisze ze słuchu. Zadania matematyczne wykonuje samodzielnie. Szybko opanowała mnożenie i dzielenie w zakresie 100. Lubi śpiewać, rysować, malować.

Uczennica doskonaliła czytanie i wyćwiczony tekst czyta ładnie. Nie zawsze rozumie cicho czytany tekst, nie potrafi odpowiedzieć na pytania z nim związane. Wypowiedzi pisemne są poprawne, dobrze sformułowane, choć jeszcze zbyt krótkie. Sprawniej posługuje się zasadami ortograficznymi. Pisze starannie, zeszyty są estetyczne. Poprawnie rozwiązuje proste zadania tekstowe, przy złożonych oczekuje pomocy. Lubi zajęcia plastyczne, techniczne i muzyczno-ruchowe.

Klasa III

Uczennica posiada bogaty zasób słownictwa. Jej wypowiedzi są mądre, przemyślane i tworzą logiczną całość. Czyta płynnie, w dobrym tempie, z odpowiednią siłą głosu i intonacją. Pisze poprawnie stosując poznane zasady ortografii i gramatyki. Sprawnie konstruuje wielozdaniowe wypowiedzi pisemne, są one zgodne z tematem oraz poprawne pod względem gramatyczno-ortograficznym i frazeologiczno-słownikowym. Sprawnie wykonuje wszystkie działania matematyczne i rozwiązuje zadania z treścią. Dobrze posługuje się kalendarzem i potrafi dokonać obliczeń zegarowych i pieniężnych. Doskonale orientuje się w otaczającej rzeczywistości przyrodniczej. Prace plastyczno-techniczne są pomysłowe i estetyczne. Chętnie śpiewa i ćwiczy.

Uczennica pięknie i ciekawie opowiada. Wypowiedzi są poprawne pod względem stylistycznym i gramatycznym. Umie ładnie redagować tekst i ma ciekawe pomysły. Czyta biegle i wyraziście, w dobrym tempie. Pismo jest kształtne i staranne. Przestrzega poprawności ortograficznej w zakresie poznanego słownictwa. Opanowała podstawowe umiejętności gramatyczne. Matematyka nie sprawia jej kłopotów, potrafi samodzielnie rozwiązać nawet skomplikowane zadania. Jest wspaniałym obserwatorem i przyjacielem przyrody. Prace plastyczne i techniczne są oryginalne i kolorowe. Posiada zdolności muzyczne. Jest sprawna fizycznie.

Uczennica nie opanowała wiadomości i umiejętności wymaganych na etapie kształcenia zintegrowanego. Posiada bardzo ubogi słownik, dlatego ma ogromne trudności z wypowiadaniem się. Czyta literując, bez rozumienia tekstu. Nie potrafi pisać z pamięci i ze słuchu. W zakresie edukacji matematycznej opanowała rachunek pamięciowy w zakresie 20 posługując się liczmanami. Nie potrafi opanować algorytmu mnożenia i dzielenia liczb. Potrafi wykonać ciekawe prace plastyczno-techniczne, wkłada w nie dużo wysiłku. Chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych.Uczennica dokonała postępów w czytaniu. Czyta coraz płynniej i dokładniej. Wypożyczyła z biblioteki dużą ilość książek. Wypowiada się pojedynczymi zdaniami, zbyt cicho i niepewnie. Sprawnie posługuje się zasadami ortografii, ubiegała się o miano „mistrza ortografii”. Pisze starannie i czytelnie, jej zeszyty są wzorowe. Wykazuje zainteresowanie otaczającym środowiskiem. Poprawnie wykonuje działania arytmetyczne. Umie liczyć pamięciowo i pisemnie. Wykonane zadania tekstowe wymagają drobnej podpowiedzi. Ładnie rysuje i śpiewa. Chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych.

Uczeń wypowiada się chętnie, choć wypowiedzi te są jeszcze krótkie, mało rozbudowane. Wypowiedzi pisemne są zgodne z tematem, często jednak niepoprawne pod względem gramatyczno-ortograficznym. Pracy wymaga także płynność czytania – wykazuje braki w umiejętności poprawnego czytania ze zrozumieniem tekstów. W pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia wiele błędów ortograficznych. Wykazuje duże zaangażowanie w działania matematyczne. Przy dobrej koncentracji na zadaniu uczeń posiada zdolność logicznego wnioskowania. Interesuje się przyrodą. Chętnie uczestniczy w zajęciach sportowych i zabawach muzyczno-ruchowych.

Uczennica wykazuje wysokie umiejętności w zakresie czytania ze zrozumieniem. Z łatwością rozwija wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat; są one logiczne, spójne i wyczerpujące. W pisaniu ze słuchu popełnia sporadyczne błędy. Potrafi rozpoznać i zastosować części mowy i ich formy gramatyczne w odpowiedniej sytuacji. Rozumie reguły matematyczne oraz związki między działaniami. W szybkim tempie wykonuje w pamięci i pisemnie cztery podstawowe działania matematyczne. Dobrze opanowała wiadomości i umiejętności z edukacji przyrodniczej. Jest dobrym obserwatorem i rozumie zachodzące w przyrodzie zjawiska. Prace plastyczno-techniczne są bogate w szczegóły. Zna i lubi śpiewać piosenki. Chętnie bierze udział w zabawach ruchowych.

Uczeń wypowiada się krótkimi zdaniami. Czyta poprawnie zdaniami w wolnym jeszcze tempie. Zwraca uwagę na interpunkcję. Pisze starannie, dba o swoje zeszyty, zwraca uwagę na bezbłędne przepisywanie. Potrafi dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić w zakresie 100. Widoczne są postępy w tym zakresie. W skupieniu rozwiązuje zadania tekstowe. Chętnie wypowiada się o otaczającym środowisku. Precyzyjnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. Lubi rysować, malować, śpiewać.

Uczennica wypowiada się chętnie, choć wypowiedzi te są zbyt krótkie, mało rozbudowane i chaotyczne. Czyta dość płynnie, czasem zniekształca wyrazy. Rozumie samodzielnie czytany tekst, ale ma problem z wyciągnięciem właściwych wniosków. Pisze niestarannie, nierówno, popełniając błędy różnego typu. Radzi sobie z działaniami sposobem pisemnym. Nie zawsze pamięta o kolejności wykonywania działań. Ma kłopoty ze zrozumieniem treści zadań tekstowych. Chętnie podejmuje działania artystyczne. Nie zawsze jednak prace są estetyczne. Zwinnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.

Uczennica czyta bardzo ładnie z właściwą intonacją. Rozumie tekst czytany po cichu. Wypowiada się na określony temat swobodnie, całymi zdaniami. Posiada bogate słownictwo. Pisze pięknie, starannie. Przepisując przestrzega poprawności ortograficznej. Doskonale radzi sobie z pisaniem ze słuchu, pisze bezbłędnie. Bardzo dobrze opanowała gramatykę. Poprawnie wykonuje działania arytmetyczne i rozwiązuje zadania tekstowe. Świetnie przyswoiła sobie treści przyrodnicze. Chętnie podejmuje działania plastyczno-techniczne. Potrafi pięknie śpiewać i tańczyć. Dobrze wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.

mgr Marta Kocia


źródło: edukator.org.pl

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.