Reklamy

Jak porozumieć się w kłótni – lekcja dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

Reklamy
Reklamy

Wśród problemów kryją się możliwości.
~Albert Einstein

Cele:

  • Nauka umiejętności rozwiązywania konfliktów.
  • Przygotowanie do współpracy: kreatywność, rozumienie znaczenia współpracy.
  • Wzmacnianie relacji między rodzeństwem.

Współpraca

„Współ­pra­cu­ją psz­czo­ły i mrów­ki, ry­by i sło­nie. Cza­sa­mi od te­go za­le­ży ich ży­cie. Współ­pra­cu­jąc, lu­dzie do­ko­nu­ją wiel­kich rze­czy” – Ja­ni­na Ochoj­ska.

Umie­jęt­ność współ­pra­cy to jed­na z bar­dziej ce­nio­nych kom­pe­ten­cji emo­cjo­nal­no­-spo­łecz­nych. Wpły­wa na re­la­cje z in­ny­mi ludź­mi i przy­da­je się za­rów­no w ży­ciu oso­bi­stym, jak i za­wo­do­wym. Łą­czy się ści­śle z in­ny­mi umie­jęt­no­ścia­mi i za­le­ży od in­dy­wi­du­al­nych pre­dys­po­zy­cji (tem­pe­ra­men­tu, cha­rak­te­ru), lecz bez niej nie­moż­li­we jest har­mo­nij­ne współ­brz­mie­nie z in­ny­mi.

Na czym po­le­ga współ­pra­ca?

Współ­pra­ca to nie tyl­ko umie­jęt­ność pra­cy w gru­pie na rzecz osią­ga­nia wspól­nych ce­lów, ze­spo­ło­we­go wy­ko­ny­wa­nia za­dań i wspól­ne­go roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów, lecz tak­że zdol­ność two­rze­nia wśród człon­ków gru­py. Jest to moż­li­we dzię­ki wy­mia­nie my­śli i do­świad­czeń, dzie­le­niu się emo­cja­mi. W do­brej ko­ope­ra­cji two­rzy się po­czu­cie toż­sa­mo­ści z ze­spo­łem, co za­pew­nia tr­wa­łe i spraw­ne funk­cjo­no­wa­nie te­go ze­spo­łu na rzecz osią­ga­nia wspól­nych ce­lów (balonblum.pl).

Konflikt

Konflikt (z łaciny conflictus – zderzenie), niezgodność, sprzeczność interesów, poglądów,spór, zatarg. W naukach społecznych – walka ludzi
reprezentujących odmienne wartości (moralne, ideologiczne, religijne), walka o władzę bądź dostęp do ograniczonych dóbr.

Kłótnia

Gwałtowna i emocjonalna wymiana zdań w jakiejś spornej sprawie, taka że każda ze stron chce wygrać i pozostać przy swojej racji (wsjp.pl).

Sposób na sprzątanie

Franek i Antek mają wspólny pokój. Urządzają w nim wspaniałe zabawy: budują bazy, odbywają loty w kosmos, czasami przez długi czas tworzą konstrukcje z klocków. Prawie nigdy nie brakuje im pomysłów i zazwyczaj dobrze się dogadują. Niestety przychodzi czas, kiedy trzeba zrobić porządek w pokoju po dniu pełnym emocji i wtedy często zaczynają się spory między braćmi. 
– Chłopaki, niedługo kolacja. Proszę, posprzątajcie – zawołał tata z kuchni.
Franek czuje z kuchni jakiś przyjemny zapach i powoli sięga po leżące na podłodze samochodziki, które jeszcze chwilę temu brały udział w wyścigu. Szybko wrzuca je do pudełka, w którym zazwyczaj leżą. Rozgląda się, żeby zobaczyć, gdzie są opakowania od klocków i nagle spostrzega Antka, który, jak gdyby nigdy nic, przegląda karty, które kolekcjonuje. 
Franek nie może w to uwierzyć. Znowu. Tyle razy rozmawiali, Antek ciągle obiecuje, a potem nie pomaga. Franek czuje złość. Z impetem siada na podłogę, przestaje sprzątać. 

#arkusz #asd #Asperger #autyzm #czytanie #dzienniki #edukacja #emocje #grafomotoryka #IPET #komunikacja #lekcja #manualne #metody #motoryka #mowa #niepełnosprawność #niepełnosprawnośćintelektualna #pedagog #percepcja #pisanie #program #przedszkole #psychologia #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #schemat #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #szkoła #tematyczne #terapia #terapiaręki #umiejętności #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #zabawa #zabawy #zajęcia #zajęciaterapeutyczne #ćwiczenia

Reklamy


kingfisher.pag
Reklamy

Jedna odpowiedź do „Jak porozumieć się w kłótni – lekcja dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną”

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: